Abelco Investment Group AB (publ): erbjudande om teckning i portföljbolaget Quickbit eu AB (publ)

Styrelsen i Quickbit eu AB (publ) har beslutat om riktat erbjudande till aktieägarna Abelco Investment Group AB (publ) omfattande 1 000 000 units i kommande emissionserbjudande. Tilldelning av units i Quickbit säkerställs i mån av storlek på aktieägande i Abelco.

Styrelsen i Quickbit har tidigare meddelat beslut om emissionserbjudande i form av units, vari varje unit innehåller två (2) aktier och en (1) teckningsoption. Styrelsen i Quickbit har nu beslutat om och därefter avtalat med styrelsen i Abelco om ett riktat erbjudande omfattande 1 000 000 units till Abelcos aktieägare, enligt nedan preliminära villkor och tidplan:

 • Emission av units beräknas kunna erbjudas i januari 2018, eller kort därefter.
 • Det till Abelcos aktieägare riktade erbjudandet omfattar 1 000 000 (en miljon) units i Quickbit.
 • Varje unit i Quickbit innehåller två (2) aktier jämte 1 vederlagsfri teckningsoption, till priset om totalt 4,80 kr/unit.
 • Pris per aktie i erbjudna units uppgår därmed till 2,40 kr/aktie.
 • Varje teckningsoption ger rätt att teckna en (1) ny aktie i Quickbit under september 2018 till priset 3,20 kr/aktie.
 • Slutligt beslut om avstämningsdag jämte teckningstid kommuniceras så snart information görs tillgänglig.
 • Teckningsrätt: För varje aktiepost om 200 000 (tvåhundra tusen) aktier i Abelco per avstämningsdagen, vilken preliminärt sagts bli 10 januari 2018, erhåller sådan aktieägare i Abelco rätt att teckna 500 units i Quickbit enligt särskild teckningssedel. För förtydligandets skull kan härmed följande exempel meddelas avseende rätt till teckning i Quickbit, baserat på ägande i Abelco per kommande avstämningsdag:
  •      1 – 199 000 aktier i Abelco per avstämningsdagen ger rätt till:                  0 units i Quickbit
  •     200 000 – 399 000 aktier i Abelco per avstämningsdagen ger rätt till:    500 units i Quickbit
  •     400 000 – 599 000 aktier i Abelco per avstämningsdagen ger rätt till: 1 000 units i Quickbit, osv

Abelco har anlitat Eminova Fondkommission AB som finansiell rådgivare för transaktionen.

”Abelco har med stort intresse följt den inledande noteringsprocessen för Quickbit. Att vi nu ingått avtal om säkerställd tilldelning för våra aktieägare i Quickbits kommande emissionserbjudande är positivt och ska ses som ett första erbjudande – av vad jag hoppas ska kunna bli fler över tid – i bolag vi valt att investera i.” säger Henrik Sundewall, VD för Abelco Investment Group AB (publ).

För mer information kontakta: 

Henrik Sundewall, VD och koncernchef
Abelco Investment Group AB (publ)
E-post: henrik.sundewall@abelco.se

Telefon: 076 – 877 00 00 

Om Abelco Investment Group AB (publ)
Abelco Investment Group AB (publ) investerar i bolag med förutbestämd kravprofil. Verksamhets- och affärs-utvecklingsfokus med tydligt värdeskapande skapar förutsättning för tydlig s.k. exit-horisont. Abelco skapar därmed investeringsförutsättningar med hög avkastningsnivå till rimlig risknivå.

Denna information är sådan information som Abelco Investment Group AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 6 december 2017, kl 08:15 CET.