Abelco Investment Group AB (publ): Genomför tilläggsinvestering i Hotel Insider Plc inför kommande börsnotering

  • Ny hotellbokningstjänst med attraktivt koncept som är internationellt skalbart
  • Abelco gör tilläggsinvestering i syfte att finansiera inledande lanseringskostnader
  • Abelcos aktieägare erbjuds att investera till samma värderingsnivå
  • Hotel Insider planerar för publik notering hösten 2018 med en målsatt värdering som är 2,5 till 4 gånger högre än dagens.

Hotel Insider Plc (www.hotelinsider.com) vars verksamhet tidigare bedrevs i Pretty Close AB, ingår sedan tidigare i Abelco’s portfölj. Ägandet i Pretty Close AB har nu tillsammans med verksamheten, flyttats över till det engelskregistrerade Hotel Insider Plc. I och med Hotel Insider’s uppdaterade planer för egen börsnotering har Abelco valt att tilläggsinvestera i bolaget.

Samtidigt har Abelco och Hotel Insider ingått överenskommelse om att Abelcos aktieägare skall erbjudas möjlighet till tecknande av aktier i Hotel Insider på samma villkor som Abelco’s senaste investering. Teckning beräknas ske under andra kvartalet 2018 medan Hotel Insider planerar en publik notering senast fjärde kvartalet 2018.

Hotel Insider

Hotel Insider är en disruptiv internationellt skalbar hotellbokningstjänst, där kunden (konsument eller företag) erbjuds ”cash back” vilket innebär att kunden får 8-20% rabatt som kontant återbetalas efter hotellvistelse. Dessutom ger Hotel Insider’s tjänst möjlighet till ytterligare stora rabatter vid s k förbetalda rum, där tilläggsrabatterna kan uppgå till så mycket som 30%. Ett genomtänkt lojalitetsprogram gör det lönsamt för kunder att stanna kvar längre tid, samtidigt erbjuder Hotel Insider en värvningsbonus när man rekommenderar nya kunder till tjänsten.

Hotel Insider vänder sig både till privatpersoner och företag, i Sverige såväl som internationellt. Bokningstjänsten har från start skapats för att kunna skalas upp och betjäna ett stort antal marknader i olika länder och på flera olika språk där Hotel Insider redan från start planerar för en internationell lansering.

Initialt kommer Hotel Insider arbeta för att erbjuda förmånliga avtal till företag som idag har ett stort bokningsbehov. Inom företagsmålgruppen finns ett marknadsfönster där avgörande skillnader kan erbjudas företagen på ett för alla parter lönsamt sätt. Konsumentmarknaden kommer samtidigt erbjudas möjlighet att erhålla liknande erbjudanden och lösningar.

Planerad notering

”Allt sedan Abelco inledningsvis investerade i Hotel Insider tidigt 2017 har vi engagerat oss i dess verksamhetsutveckling, kunderbjudande och övergripande lanseringsplanering. Abelco har nu valt att tilläggsinvestera ytterligare i bolaget inför dess planerade börsnotering som beräknas ske under andra halvåret 2018. Hotel Insider erbjuder en disruptiv lösning i en mogen mångmiljardmarknad som konsoliderats av ett fåtal större aktörer. Samtidigt genomgår branschen en viss omdaning då såväl enskilda hotell som större hotellkedjor önskar en bredare konkurrens för att undvika att några få aktörer skall få dominera och sätta villkoren på bokningsmarknaden. Detta lämnar utrymme för nya aktörer med tillspetsat erbjudande. Enligt bl a Visita visar hotelmarknaden på fortsatt kraftig tillväxt där både privatpersoner och företag i allt högre grad bokar själva via olika bokningssajter. Att vi dessutom uppnått överenskommelse om att Abelco’s aktieägare skall erbjudas att investera till samma värdering som Abelco ser vi som en positiv möjlighet för de av våra aktieägare som väljer att investera i Hotel Insider. Bolagets låga priser, attraktiva bokningsupplevelse och genomtänkta lojalitetsprogram skapar förutsättningar för att snabbt erövra marknadsandelar samt skapa en lönsam verksamhet.” säger Henrik Sundewall, VD Abelco Investment Group AB (publ).

Under 2018 bedöms Hotel Insider etableras och därefter successivt öka sin produktionstakt. I slutet av 2018 förväntas man nå volym om ca 30.000 hotell på ett stort antal orter i samtliga världsdelar.

Abelco genomför nu en tilläggsinvestering i Hotel Insider i syfte att finansiera inledande lanseringskostnader, jämte för att försvara sitt ägande inför kommande ägarspridning. Samtidigt har Abelco och Hotel Insider ingått avtal som ger Abelco rätt att erbjuda sina aktieägare möjlighet att investera i Hotel Insider till samma villkor som Abelco nu gör, och ambitionen är att sådant erbjudande ska kunna lanseras under andra kvartalet 2018. Hotel Insiders egen målsättning är att stundande börsnotering ska kunna medföra 2,5 – 4 gånger så hög värdering på goda grunder genom organisk verksamhetsutveckling de kommande sex månaderna.

Börsnotering av Hotel Insider planeras till hösten 2018. Mer information kommer att lämnas i samband med att Abelco’s erbjudande till sina aktieägare kommuniceras under första halvåret 2018.

För mer information, vänligen kontakta:

Henrik Sundewall, VD

Abelco Investment Group AB (publ)

E-post: henrik.sundewall@abelco.se

Telefon: +46 (0)76 877 00 00

Om Abelco Investment Group AB (publ)
Abelco Investment Group AB (publ) investerar i bolag med förutbestämd kravprofil. Verksamhets- och affärsutvecklings-fokus med tydligt värdeskapande skapar förutsättning för tydlig s.k. exit-horisont. Abelco skapar därmed investerings-förutsättningar med hög avkastningsnivå till rimlig risknivå.

Denna information är sådan information som Abelco Investment Group AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 9 februari 2018. 

Abelco Investment Group-img