ABG Sundal Collier AB (”ABGSC”) har meddelat IRRAS AB (“IRRAS” eller ”Bolaget”) att stabiliseringsåtgärder avseende Bolagets aktier har vidtagits

DETTA MEDDELANDE FÅR INTE, DIREKT ELLER INDIREKT, OFFENTLIGGÖRAS I ELLER DISTRIBUERAS INOM ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, KANADA, HONG KONG, JAPAN, NYA ZEELAND, SINGAPORE, SYDAFRIKA ELLER ANNAN JURISDIKTION I VILKEN OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING SKULLE VARA OLAGLIGT ELLER KRÄVA REGISTRERING ELLER ANNAN ÅTGÄRD

Som tidigare offentliggjorts är ABGSC stabiliseringsansvarig i samband med erbjudandet om förvärv av nyemitterade aktier i Bolaget och noteringen på Nasdaq First North Premier (”Erbjudandet”) och ABGSC kan såsom stabiliseringsansvarig genomföra transaktioner i syfte att stödja marknadspriset på aktierna på en nivå högre än den som i annat fall kanske hade varit rådande på marknaden.

Sådana stabiliseringstransaktioner kan komma att genomföras på Nasdaq First North Premier, OTC-marknaden eller på annat sätt, och kan komma att genomföras när som helst under perioden som börjar på första dagen för handel i aktierna på Nasdaq First North Premier och avslutas senast 30 kalenderdagar därefter. ABGSC har dock ingen skyldighet att genomföra någon stabilisering och det finns ingen garanti för att stabilisering kommer att genomföras. Stabilisering, om påbörjad, kan vidare komma att avbrytas när som helst utan förvarning. Under inga omständigheter kommer transaktioner att genomföras i syfte att stödja marknadspriset på aktierna till pris som är högre än det pris som fastställts i Erbjudandet.

I syfte att täcka eventuell övertilldelning i Erbjudandet har Bolaget åtagit sig att, på begäran av ABGSC i sin egenskap av Sole Global Coordinator, emittera högst 966 666 nya aktier, motsvarande cirka 43,5 MSEK (före emissionskostnader) och 15 procent av det totala antalet aktier i Erbjudandet (”Övertilldelningsoptionen”).

ABGSC har meddelat att ABGSC (med kontaktperson: Carl Rosenius, tel: +46 8 566 286 85), har vidtagit stabilisering (i enlighet med Artikel 3.2(d) i EU:s marknadsmissbruksförordning) på Nasdaq First North Premier i enlighet med vad som framkommer nedan.

Stabiliseringsinformation: 
Emittent: IRRAS AB
Instrument: Aktier (SE0008321202)
Erbjudandestorlek: 6 444 444
Erbjudandepris: 45 SEK
Ticker: IRRAS
Stabiliseringsansvarig: ABG Sundal Collier AB
Stabiliseringstransaktioner: 
Datum  Kvantitet  Pris (högsta)  Pris (lägsta)  Pris (genomsnittligt)  Valuta  Handelsplats 
2017-11-22 600 165 44,30 37,50 43,3444 SEK Nasdaq First North Premier
2017-11-23 271 938 40,00 37,40 38,9144 SEK Nasdaq First North Premier
2017-11-24 94 563 39,90 38,40 39,6419 SEK Nasdaq First North Premier
2017-11-27 Nasdaq First North Premier
2017-11-28 Nasdaq First North Premier
2017-11-29 Nasdaq First North Premier
2017-11-30 Nasdaq First North Premier

För mer information, kontakta :

Kleanthis G. Xanthopoulos, Ph.D., VD för IRRAS
E-post: kleanthis@irras.com 

Fredrik Alpsten, CFO och Vice VD
E-post: fredrik@irras.com 

Denna information är sådan information som IRRAS är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 30 november 2017 kl. 19.00 (CET).

IRRAS i korthet 
IRRAS är ett kommersiellt medicintekniskt bolag som inriktar sig på design, utveckling och kommersialisering av innovativa lösningar för olika typer av hjärnsjukdomar med målet att dramatiskt förbättra resultatet för patienter, minska den tid patienten behöver tillbringa på både intensivvårdsavdelningen och vårdavdelningen och att ge sjukhus och vårdgivare betydande hälsoekonomiska fördelar.

Bolagets initiala produktfokus ligger på intrakraniella vätskehanteringslösningar som nyttjar den egenutvecklade plattformstekniken IRRA flow ™, ett CE-märkt, helt integrerat, slutet medicintekniskt system som möjliggör både intelligent intrakraniell vätskehantering och noggrann övervakning av intrakraniellt tryck i realtid.

Viktig information 
Detta meddelande får inte skickas till, och kopior av det får inte distribueras inom eller skickas till USA, Australien, Kanada, Hong Kong, Japan, Nya Zeeland, Singapore, Syfafrika eller någon annan stat eller jurisdiktion i vilken offentliggörande, publicering eller distribution skulle vara olagligt.

Detta meddelande utgör inte ett erbjudande att sälja värdepapper i USA. De värdepapper som hänvisas till häri får inte säljas i USA utan registrering eller tillämpning av ett undantag från registrering i enlighet med den vid var tid gällande U.S. Securities Act från 1933. IRRAS avser inte att registrera några värdepapper i USA eller att lämna ett erbjudande till allmänheten i USA att förvärva värdepapper.

Detta meddelande utgör inte ett erbjudande till allmänheten i Storbritannien att förvärva värdepapper. Ett prospekt har inte, och kommer inte, att godkännas i Storbritannien avseende värdepapperen. Detta meddelande distribueras och riktar sig enbart till (i) personer som befinner sig utanför Storbritannien eller (ii) personer som är professionella investerare i enlighet med artikel 19(5) i Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (”Ordern”) och (iii) bolag med hög nettoförmögenhet, och andra personer till vilka det lagligen kan riktas, som avses i artikel 49(2)(a)-(d) i Ordern (alla sådana personer benämns tillsammans ”Relevanta Personer”). Varje form av investeringsaktivitet som detta meddelande är hänförlig till kommer endast att vara tillgänglig för, och kommer endast genomföras med, Relevanta Personer. Personer som inte är Relevanta Personer ska inte agera på eller förlita sig på detta dokument eller någon del av dess innehåll.

Detta meddelande kan innehålla vissa framåtriktade uttalanden. Sådana uttalanden är uttalanden som inte avser historiska fakta och de innehåller uttryck som ”anser”, ”väntar”, ”förväntar”, ”avser”, ”planerar”, ”uppskattar”, ”kommer”, ”kan”, ”fortsätter”, ”ska”, ”bör”, ”får”, eller liknande. De framåtriktade uttalandena i detta meddelande är baserade på olika uppskattningar och antaganden, vilka i flera fall baseras på ytterligare antaganden. Även om Bolaget anser att antagandena i dessa framåtriktade uttalanden var rimliga när de gjordes kan det inte garanteras att de kommer att infrias eller visa sig vara korrekta. Eftersom dessa uttalanden är baserade på uppskattningar eller är föremål för risker och osäkerheter kan de faktiska resultaten eller utfall, som ett resultat av olika faktorer, komma att väsentligen avvika från vad som uttryckligen eller indirekt framgår av sådan information. Sådana risker, osäkerheter och andra väsentliga faktorer kan medföra att de faktiska resultaten kan komma att avvika väsentligt från de resultat som uttryckligen eller underförstått anges i detta meddelande genom de framåtriktade uttalandena. Bolaget lämnar inte några garantier såvitt avser de antaganden som ligger till grund för de framåtriktade uttalandena i detta meddelande. Vidare tar Bolaget inte något ansvar för den framtida riktigheten i den framåtriktade informationen häri eller för att uppdatera eller revidera uttalanden i detta meddelande för att anpassa informationen efter faktiska händelser eller utvecklingar. Otillbörlig tilltro bör inte fästas vid de framåtriktade uttalandena i detta meddelande.

Informationen, uppfattningarna och de framåtriktade uttalandena i detta meddelande gäller enbart per dagen för detta meddelande och kan förändras utan att det meddelas. Bolaget åtar sig inte någon skyldighet att granska, uppdatera, bekräfta, eller offentliggöra några justeringar avseende några framåtriktade uttalanden för att återspegla händelser som inträffar eller omständigheter som uppstår avseende innehållet i detta meddelande.