Absolicon genomför riktad nyemission av units till emissionsgaranter

Absolicon Solar Collector AB (”Bolaget” eller ”Absolicon”) har slutfört den företrädesemission av units som beslutades av styrelsen den 3 november 2023 och som godkändes av extra bolagsstämma den 22 november 2023 (”Företrädesemissionen”). I samband härmed genomförs, i enlighet med de garantiavtal som upprättats och vad som tidigare kommunicerats, en riktad nyemission av units till garanterna i Företrädesemissionen. Ett antal av garanterna har valt att erhålla sin garantiersättning om totalt cirka 1,4 MSEK i form av nyemitterade units i Bolaget (”Kompensationsemissionen”). Teckningskursen i Kompensationsemissionen är fastställd till 180,00 SEK per unit, motsvarande 15,00 SEK per aktie och betalning sker genom kvittning av garantens fordran på garantiersättning.

DETTA PRESSMEDDELANDE FÅR INTE OFFENTLIGGÖRAS, PUBLICERAS ELLER DISTRIBUERAS, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDAFRIKA, SYDKOREA, RYSSLAND, BELARUS ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION AV INFORMATIONEN INTE SKULLE VARA FÖRENLIG MED TILLÄMPLIGA REGLER ELLER KRÄVA REGISTRERING ELLER NÅGON ANNAN ÅTGÄRD. DETTA PRESSMEDDELANDE UTGÖR INTE ETT ERBJUDANDE ATT FÖRVÄRVA VÄRDEPAPPER I Absolicon solar collector AB. SE ÄVEN AVSNITTET ”VIKTIG INFORMATION” NEDAN.

Kompensationsemissionen

Som tidigare kommunicerats i samband med Företrädesemissionen hade garanterna, i enlighet med de garantiavtal som ingåtts, möjlighet att välja att erhålla 15 procent av garantiersättningen i form av units i Bolaget eller 13 procent i kontant ersättning. Med anledning av detta beslutade styrelsen den 17 januari 2024 och som tidigare kommunicerats, med stöd av bemyndigande från årsstämman den 12 juni 2023, om Kompensationsemissionen. Sammanlagt har 8 004 nya units, motsvarande 96 048 antal nya aktier, 16 008 teckningsoptioner av serie TO 1B och 16 008 teckningsoptioner av serie TO 2B, tecknats av och tilldelats de garanter som valt att erhålla garantiersättningen i units. De garanter som inte har valt att erhålla garantiersättning i form av units kommer i stället att erhålla kontant belopp motsvarande 13 procent av respektive garantiåtagande. Den kontanta delen av garantiersättningen uppgår till cirka 2,0 MSEK.

Skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt i Kompensationsemissionen är att uppfylla Bolagets avtalsförpliktelse mot garanterna. Styrelsen anser även att det är till fördel för Bolagets finansiella ställning att tillvarata möjligheten att betala garantiersättningen i form av units i stället för genom kontant utbetalning.

Aktiekapital och antal aktier

Genom Kompensationsemissionen kommer antalet aktier öka med 96 048 aktier, från 5 718 190 aktier till 5 814 238 aktier, och aktiekapitalet öka med 96 048,00 SEK, från 5 718 190,00 SEK till 5 814 238,00 SEK, motsvarande en utspädningseffekt om cirka 1,65 procent av kapitalet och 1,10 procent av rösterna. Samtliga siffror rörande förändringar i aktiekapital och antal aktier är beräknat på antalet utestående aktier i Bolaget efter slutlig registrering av Företrädesemissionen vid Bolagsverket. För det fall samtliga vidhängande teckningsoptioner av serie TO 1B som emitteras i Kompensationsemissionen nyttjas så kommer antalet aktier i Bolaget att öka med ytterligare 16 008 aktier, från 5 814 238 aktier till 5 830 246 aktier, och aktiekapitalet öka med ytterligare 16 008,00 SEK, från 5 814 238,00 SEK till 5 830 246,00 SEK, motsvarande en ytterligare utspädning om cirka 0,28 procent av kapitalet och 0,18 procent av rösterna. För det fall samtliga vidhängande teckningsoptioner av serie TO 2B som emitteras i Kompensationsemissionen nyttjas så kommer antalet aktier i Bolaget att öka med ytterligare 16 008 aktier, från 5 830 246 aktier till 5 846 254 aktier, och aktiekapitalet öka med ytterligare 16 008,00 SEK, från 5 830 246,00 SEK till 5 846 254,00 SEK, motsvarande en ytterligare utspädning om cirka 0,27 procent av kapitalet och 0,18 procent av rösterna, förutsatt full teckning av teckningsoptioner av serie TO 1B.

Rådgivare

Stockholm Corporate Finance AB agerade finansiell rådgivare och Hagberg & Aneborn Fondkommission AB var emissionsinstitut i samband med Kompensationsemissionen.

Om Stockholm Corporate Finance AB

Stockholm Corporate Finance är en oberoende privatägd finansiell rådgivare som erbjuder tjänster inom kvalificerad rådgivning avseende kapitalanskaffning, ägarförändringar, fusioner och förvärv (M&A) till börsnoterade och privata företag och dess ägare. Stockholm Corporate Finance är ett värdepappersföretag som står under Finansinspektionens tillsyn och är medlem i branschorganisationen SwedSec Licensiering AB. För mer information se: www.stockholmcorp.se

Viktig information

Publicering, offentliggörande eller distributionen av detta pressmeddelande kan i vissa jurisdiktioner vara föremål för restriktioner. Mottagarna av detta pressmeddelande i jurisdiktioner där detta pressmeddelande har publicerats eller distribuerats ska informera sig själva om och följa sådana begränsningar. Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande för allmänheten att förvärva, teckna eller på annat sätt handla med aktier eller andra värdepapper i Bolaget i andra jurisdiktioner än Sverige och Danmark.

Informationen i detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, direkt eller indirekt, i eller till USA, Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Singapore, Sydafrika, Sydkorea, Ryssland, Belarus eller någon annan jurisdiktion där offentliggörandet, publiceringen eller distributionen av informationen inte skulle följa gällande lagar och förordningar eller skulle kräva ytterligare prospekt, registrering eller andra åtgärder än de som krävs enligt svensk eller dansk lag. Informationen i detta pressmeddelande får inte heller vidarebefordras eller reproduceras på sätt som står i strid med sådana restriktioner eller skulle innebära sådana krav.  Åtgärder i strid med denna anvisning kan utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning. Varken uniträtter, betalda och tecknade units, nya aktier eller teckningsoptioner som tecknats i erbjudandet har registrerats eller kommer att registreras enligt United States Securities Act från 1933 i sin nuvarande lydelse (”Securities Act”) och får inte erbjudas, tecknas, utnyttjas, pantsättas, säljas, återförsäljas, levereras eller överföras, direkt eller indirekt, i eller till USA, förutom enligt ett tillämpligt undantag från registreringskraven i Securities Act.

Informationen i detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande att förvärva, teckna eller på annat sätt handla med aktier eller andra värdepapper i Absolicon. Detta dokument har inte godkänts av någon myndighet, och informationen utgör inte ett prospekt. I en EES-medlemsstat riktar sig detta meddelande endast till kvalificerade investerare i den medlemsstaten enligt prospektförordningens (2017/1129) mening.

Framåtriktade uttalanden

Detta pressmeddelande kan innehålla vissa framåtriktade uttalanden som återspeglar Bolagets avsikter, övertygelser eller nuvarande förväntningar om och mål för Bolagets framtida verksamheter, finansiella situation, likviditet, resultat, utsikter, förväntad tillväxt, strategier och möjligheter samt marknaderna där Bolaget verkar, bland annat med avseende på utsikterna för läkemedelsbehandlingar och studier. Framåtriktade uttalanden är uttalanden som inte är historiska fakta och som kan identifieras med ord som ”tro”, ”förvänta”, ”förutse”, ”avse”, ”kan”, ”planera”, ”uppskatta”, ”ska”, ”bör”, ”kunde”, ”sikta” eller ”kanske” eller, i varje enskilt fall, deras negativa, eller liknande, uttryck. De framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande baseras på olika antaganden, varav många i sin tur baseras på ytterligare antaganden. Trots att Bolaget anser att förväntningarna som återspeglas i dessa framåtriktade uttalanden är rimliga, kan det inte ge några garantier om att de kommer att inträffa eller visa sig vara korrekta. Eftersom dessa uttalanden grundar sig på antaganden eller uppskattningar och är föremål för risker och osäkerhetsfaktorer kan de faktiska resultaten eller resultatet skilja sig väsentligt från de som framgår av de framåtriktade uttalandena vilka är ett resultat av många faktorer. Sådana risker, osäkerhetsfaktorer, oförutsedda händelser och andra viktiga faktorer kan leda till att faktiska händelser skiljer sig väsentligt från de förväntningar som uttrycks eller är underförstådda i detta pressmeddelande genom sådana framåtblickande uttalanden. Bolaget garanterar inte att antagandena bakom de framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande är fria från fel och accepterar inte något ansvar för framtida exakthet i de åsikter som uttrycks i detta pressmeddelande eller någon skyldighet att uppdatera eller revidera uttalandena i detta pressmeddelande för att återspegla efterföljande händelser. Informationen, åsikter och framåtriktade uttalanden som ingår i detta pressmeddelande avser endast situationen vid dess datering och kan komma att ändras utan föregående meddelande. Bolaget åtar sig inte någon skyldighet att granska, uppdatera, bekräfta eller offentliggöra några revideringar av framåtriktade uttalanden för att avspegla händelser som uppstår eller omständigheter som uppstår i relation till innehållet i detta pressmeddelande.

Joakim Byström vd Absolicon Solar Collector AB

E-post: CEO@absolicon.com
tel:
0611-55 70 00

Pressbilder: marketing@absolicon.com

Absolicon Solar Collector AB (publ) grundades 2005 som ett forsknings- och utvecklingsbolag inom solteknik. Absolicon är idag ett börsnoterat bolag med mer än tio års operativ erfarenhet från alla delar av världen. Absolicon är specialiserat på att tillhandahålla lösningar för övergången från fossila bränslen, vilket ger en lönsam, lättinstallerad och utsläppsfri energilösning med hjälp av koncentrerande solfångare samt kompletta robotproduktionslinor för solfångarna. https://www.absolicon.com/