AdderaCare avtalar om ytterligare teckningsförbindelser i företrädesemissionen

”För snart två månader sedan förvärvade vi det nederländska bolaget Huka B.V. Förvärvet delfinansierades med en riktad nyemission som riktades till de dåvarande ägarna. Det är riktigt roligt att dessa nu väljer att ingå teckningsförbindelser i vår förestående nyemission, vilket visar deras tilltro till AdderaCare och vår framtida tillväxt”, kommenterar VD Michael Hermansson.

Utökat teckningsåtagande

I AdderaCares pressmeddelande den 27 februari 2018 gällande styrelsens beslut att, förutsatt godkännande på extra bolagsstämma, genomföra en företrädesemission, offentliggjordes att bolaget inför företrädesemissionen skriftligen avtalat om teckningsförbindelser om cirka 10,3 MSEK. Bolaget meddelade sedan i pressmeddelande den 2 mars 2018 att bolaget skriftligen avtalat om teckningsförbindelser om ytterligare cirka 0,7 MSEK. AdderaCare har nu ingått teckningsförbindelser om ytterligare cirka 1 MSEK, innebärande att bolaget inför den planerade företrädesemissionen har avtalat om teckningsförbindelser om totalt cirka 12 MSEK, motsvarande cirka 74 procent av emissionslikviden, med bl.a. styrelseledamöter, ledande befattningshavare och huvudägare.

Finansiell rådgivare

Sedermera Fondkommission är finansiell rådgivare till AdderaCare i samband med den planerade företrädesemissionen.

För ytterligare information om AdderaCare, vänligen kontakta:

Michael Hermansson, VD
Telefon: 0707-29 41 00
E-post: michael.hermansson@adderacare.com

Certified Adviser

Sedermera Fondkommission är Certified Adviser för AdderaCare.

Detta pressmeddelande innehåller information som AdderaCare AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 22 mars 2018.

Om AdderaCare AB

AdderaCare förvärvar och utvecklar bolag inom hjälpmedelssektorn. Genom att kombinera innovationskraften och kompetensen i det lokala entreprenörskapet med en aktiv och erfaren ägarstyrning skapar vi mervärden för både ägare och brukare. Koncernen består av sammanlagt fem bolag i Sverige, Norge och Nederländerna. AdderaCare AB (publ) är noterat på Nasdaq First North (ADDERA).