Advenica tillförs cirka 25,9 Mkr efter avslutad företrädesemission

EJ FÖR DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING, VARE SIG DIREKT ELLER INDIREKT, TILL NYHETSDISTRIBUTÖRER I USA ELLER FÖR SPRIDNING I ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDAFRIKA ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR SÅDAN DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING SKULLE VARA OTILLÅTEN ENLIGT TILLÄMPLIG LAG.

Teckningsperioden för Advenica AB (publ):s (”Advenica” eller ”Bolaget”) nyemission med företrädesrätt för Bolagets aktieägare (”Företrädesemissionen”) löpte ut den 24 januari 2019. 5 732 944 aktier, motsvarande 90,8 procent av Företrädesemissionen, tecknades med stöd av teckningsrätter. Därtill tecknades 189 008 aktier, motsvarande 3,0 procent av Företrädesemissionen, utan företräde. Resterande andel, motsvarande 6,2 procent av Företrädesemissionen, tecknades av emissionsgaranter.

Genom Företrädesemissionen tillförs Advenica cirka 25,9 Mkr före avdrag för emissionskostnader som beräknas uppgå till cirka 1,9 Mkr. Tilldelning av aktier som tecknats utan stöd av teckningsrätter har genomförts i enlighet med de principer som angivits i prospektet som upprättats med anledning av Företrädesemissionen och som offentliggjordes av Bolaget den 9 januari 2019. Besked om tilldelning av aktier som tecknats utan stöd av teckningsrätter kommer inom kort att skickas till dem som tilldelats aktier.

Efter Företrädesemissionen kommer Advenicas aktiekapital att öka med 789 402,75 kronor till 2 762 909,625 kronor. Antalet aktier kommer att öka med 6 315 222 aktier till 22 103 277 aktier. När Företrädesemissionen är registrerad vid Bolagsverket kommer betalda tecknade aktier (BTA) att bokas om till aktier. De nya aktierna beräknas tas upp till handel på Nasdaq First North Premier under vecka 7, 2019.

”Kapitaltillskottet från Företrädesemissionen är viktigt för oss då det stärker vår finansiella ställning samt möjliggör fortsatt fokus på affärsområde Enterprise Solutions där vi ser en stark efterfrågan för våra lösningar. Vi ser även fortsatta tillväxtmöjligheter i Finland och Österrike samt eventuellt ytterligare internationella marknader”, säger Marie Bengtsson tf VD i Advenica.

Med anledning av Företrädesemissionen har Advenica genomfört omräkning av de 651 178 teckningsoptioner som emitterats enligt beslut vid årsstämman den 25 april 2017 i anslutning till teckningsoptionsprogram 2017/2020. Efter omräkning berättigar varje teckningsoption till teckning av 1,03 nya aktier (tidigare 1 aktie) till en teckningskurs om 20,59 kronor per aktie (tidigare 21,17 kronor). Teckningsoptionerna kan således komma att öka antalet aktier i Advenica med högst 670 713 aktier.

Erik Penser Bank AB (publ) är finansiell rådgivare och Setterwalls Advokatbyrå AB är legal rådgivare till Advenica i samband med Företrädesemissionen.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Marie Bengtsson, tf VD Advenica AB, +46 (0)703 86 00 32, marie.bengtsson@advenica.com

Denna information är sådan information som Advenica är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 29 januari 2019 kl. 08.45. 

Viktig information
Informationen i detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande att förvärva, teckna eller på annat sätt handla med aktier, teckningsrätter eller andra värdepapper i Advenica. Inbjudan till berörda personer att teckna aktier i Advenica kommer endast att ske genom det prospekt som Advenica offentliggjort. Detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, vare sig direkt eller indirekt, i eller till USA, Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Singapore, Sydafrika eller annan jurisdiktion där sådan åtgärd helt eller delvis är föremål för legala restriktioner, eller skulle kräva ytterligare prospekt, registrering eller andra åtgärder än vad som följer av svensk rätt. Informationen i detta pressmeddelande får inte heller vidarebefordras eller reproduceras på sätt som står i strid med sådana restriktioner eller skulle innebära sådana krav. Åtgärder i strid med denna anvisning kan utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning.

Inga teckningsrätter, BTA eller aktier har registrerats, eller kommer att registreras, enligt United States Securities Act från 1933, i dess nuvarande lydelse, (”Securities Act”) och inte heller enligt någon motsvarande lag i någon annan jurisdiktion i USA och får därför inte erbjudas eller säljas, direkt eller indirekt, i eller till USA, förutom i enlighet med ett tillämpligt undantag från, eller genom transaktion som inte omfattas av, registreringskraven i Securities Act och i enlighet med värdepapperslagstiftningen i relevant delstat eller annan jurisdiktion i USA.

Om Advenica

Advenica tillhandahåller expertis, hög assurans och cybersäkerhetslösningar i världsklass för kritisk data-in-motion upp till Top Secret-klassning. Med oss stärker länder, myndigheter, företag och organisationer informationssäkerheten och digitaliserar ansvarsfullt. Bolaget grundades 1993 och har EU-godkännande på högsta säkerhetsnivå. Våra unika produkter designas, utvecklas och tillverkas i Sverige. Läs mer på www.advenica.com

Advenica AB är ett publikt bolag listat på Nasdaq First North Premier med kortnamnet ”ADVE”. Certified Adviser är Erik Penser Bank, telefon +46 (0)8 463 83 00, Email: certifiedadviser@penser.se, www.penser.se