Advenicas företrädesemission kraftigt övertecknad

EJ FÖR DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING, VARE SIG DIREKT ELLER INDIREKT, TILL NYHETSDISTRIBUTÖRER I USA ELLER FÖR SPRIDNING I ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDAFRIKA ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR SÅDAN DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING SKULLE VARA OTILLÅTEN ENLIGT TILLÄMPLIG LAG.

Advenica AB (publ):s (”Advenica” eller ”Bolaget”) nyemission av aktier med företrädesrätt för aktieägarna (”Företrädesemissionen”) avslutades den 6 juli 2020. Sammanställningen visar att intresset var stort och Företrädesemissionen tecknades till 319,1 procent, varav 97,7 procent med stöd av teckningsrätter. Sammantaget tillförs Advenica därmed ca 27,6 MSEK före emissionskostnader. De som tilldelats aktier utan stöd av teckningsrätter i Företrädesemissionen kommer inom kort att meddelas genom avräkningsnota alternativt via sin förvaltare. Advenicas styrelse har mot bakgrund av Bolagets positiva utveckling med vunna order om sammanlagt ca 31 MSEK under den senaste månaden samt den positiva kursutvecklingen den senaste tiden beslutat att inte utnyttja bemyndigandet att emittera ytterligare aktier som styrelsen erhöll vid extra bolagsstämma den 12 juni 2020, den s.k. övertilldelningsemissionen.

Teckningsperioden för Företrädesemissionen löpte ut den 6 juli 2020 och sammanställningen visar att 10 793 329 aktier, motsvarande 97,7 procent, tecknades med stöd av teckningsrätter. Därtill erhöll Bolaget intresseanmälningar om teckning av ytterligare 24 475 309 aktier utan stöd av teckningsrätter, motsvarande 221,5 procent för ett sammanlagt intresse om 319,1 procent. Företrädesemissionen är därmed kraftigt övertecknad och inga emissionsgarantier kommer att tas i anspråk. Genom Företrädesemissionen tillförs Advenica därmed totalt ca 27,6 MSEK före emissionskostnader. Besked om tilldelning av aktier som tecknats utan stöd av teckningsrätter i Företrädesemissionen kommer inom kort att skickas till dem som tilldelats aktier via avräkningsnota. Förvaltarregistrerade aktieägare erhåller besked om tilldelning i enlighet med respektive förvaltares rutiner. Tilldelning av aktier som tecknats utan stöd av teckningsrätter i Företrädesemissionen har genomförts i enlighet med de principer som angivits i prospektet som offentliggjordes den 18 juni 2020.

Mot bakgrund av Bolagets positiva utveckling med vunna order om sammanlagt ca 31 MSEK under den senaste månaden samt den positiva kursutvecklingen den senaste tiden har styrelsen beslutat att inte utnyttja bemyndigandet att emittera ytterligare aktier som styrelsen erhöll vid extra bolagsstämma den 12 juni 2020.

”Det starka stödet från våra befintliga aktieägare, men också nya investerare, är väldigt glädjande och speglar vår egen framtidstro på Advenica. Vi har nu en gedigen finansiell bas som tryggar Advenicas förmåga att göra världen säkrare och till en bättre plats genom att skydda känslig och kritisk information inom vitala samhällsfunktioner, för vilket behovet är större än någonsin”, säger Marie Bengtsson, VD Advenica.

Antal aktier och aktiekapital

Efter registrering av Företrädesemissionen vid Bolagsverket kommer Bolagets aktiekapital att öka med 1 381 454,75 SEK till sammanlagt 4 144 364,375 SEK. Antalet aktier i Bolaget kommer att öka med 11 051 638 aktier till sammanlagt 33 154 915 aktier.

Handel med BTA

Betald tecknad aktie (”BTA”) som erhålles genom teckning i Företrädesemissionen kommer handlas på Nasdaq First North Premier Growth Market. Handel i BTA kommer att pågå fram till veckan efter att Företrädesemissionen registrerats vid Bolagsverket. Registrering beräknas ske omkring vecka 31, 2020.

Rådgivare
Erik Penser Bank AB och Setterwalls Advokatbyrå AB är finansiell respektive legal rådgivare till Advenica i samband med Företrädesemissionen.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Marie Bengtsson, VD Advenica AB, +46 (0) 703 860 032 marie.bengtsson@advenica.com

Denna information är sådan information som Advenica är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 9 juli 2020 kl. 18.20.

Om Advenica

Advenicas expertis hjälper länder, myndigheter, företag och organisationer att skydda den allra viktigaste digitala informationen. Våra välbeprövade och betrodda cybersäkerhetslösningar isolerar nätverk fysiskt och kopplar samtidigt samman data på ett säkert sätt. Sedan starten 1993 designar, utvecklar och tillverkar vi alla krypto- och segmenteringsprodukter i Sverige för att garantera hög assurans. Läs om vår unika teknologi och dess EU- och nationella godkännanden på högsta säkerhetsnivå på www.advenica.com

Advenica AB är ett publikt bolag listat på Nasdaq First North Premier Growth Market med kortnamnet ”ADVE”. Certified Adviser är Erik Penser Bank, telefon 08-463 83 00, Email: certifiedadviser@penser.se, www.penser.se