Alpcot har ingått avtal med Effnetplattformen Holding om att genomföra en notering av Alpcot

Sammanfattning av Transaktionen

Alpcot Ltd (”Säljaren”) har idag ingått avtal med Effnetplattformen Holding AB (publ) (”Effnetplattformen”) om att sälja samtliga aktier i de rörelsedrivande bolagen Alpcot AB och Alpcot Capital Management Ltd samt Säljarens innehav om 9 procent i Tydliga AB (”Alpcot”). Transaktionen sker via ett nybildat dotterbolag till Effnetplattformen som avses att delas ut till aktieägarna och därefter noteras på Nasdaq First North Growth Market. (”Transaktionen”). Effnetplattformen har som del av Transaktionen förbundit sig att investera MSEK 10 i Alpcot.

Motiv till Transaktionen

Alpcot är ett fintech-bolag med en av Sveriges ledande plattformar för privatekonomi och har en ledande roll i den digitala transformeringen av finansbranschen i Sverige. Bolagets digitala plattform erbjuder bl a Sveriges största rabatterade fondtorg och hjälper sina kunder att sänka sina avgifter, optimera sina investeringar och hantera personliga risker. Alpcots erbjuder sin tekniska plattform både som en Software as a service (SaaS) till andra rådgivare och till sina egna slutkunder. Motivet till Transaktionen är att finansiera Alpcots ambitiösa expansionsplan.

Alpcots transaktion med Effnetplattformen och notering av Alpcot

Alpcot Ltd har ingått avtal med Effnetplattformen om försäljning av Alpcot. Transaktionen sker via ett nybildat dotterbolag till Effnetplattformen och avses genomföras som kvittningsemission. Det nybildade dotterbolaget kommer inför Transaktionen att delas ut till aktieägarna i Effnetplattformen.

Vid fullbordad Transaktion och efter genomförandet av Effnetplattformens investering om MSEK 10 kommer Alpcots tidigare ägare att behålla ett ägande på 83,3% av Alpcot. Effnetplattformens nuvarande aktieägare kommer att äga ca 13,3 procent av Alpcot och Effnetplattformen kommer att äga ytterligare ca 3,4 procent av det nya bolaget.

Alpcot avser vidare att genomföra en riktad nyemission om preliminärt MSEK 40 till kvalificerade investerare i samband med Transaktionen, vilket kan komma att medföra att de ovan angivna ägarandelarna justeras.

Efter genomförda transaktioner avser Alpcot att ansöka om notering på Nasdaq First North Growth Market.

Preliminär tidplan

Juni 2021                

Kallelse till extra bolagsstämma i Effnetplattformen i syfte att dela ut samtliga aktier i tre nybildade dotterbolag, varav ett av dessa dotterbolag kommer att användas för att genomföra Transaktionen
Juli/Augusti 2021

Extra bolagsstämma i Effnetplattformen, utdelning av dotterbolagsaktierna, Transaktionen verkställs 

Q3 2021

Alpcot ansöker om notering på Nasdaq First North Growth Market 

Mediekontakter:

Alpcot AB

Björn Bringes, Verkställande direktör
Tel: +46 73 800 06 47
e-mail: bjorn.bringes@alpcot.se

Alpcot har en av Sveriges ledande plattformar för privatekonomi och leder den digitala transformeringen av finansbranschen i Sverige. Den digitala plattformen erbjuder kunderna unika tjänster som gör det möjligt att sänka sina avgifter, optimera sina investeringar och hantera personliga risker. Alcpot ger även råd till företagskunder kring tjänstepensionsplaner och tillhörande riskförsäkringar. Alpcot har ca 20 anställda i Sverige fördelat på kontor i Stockholm, Huskvarna och Göteborg samt ett kontor i London. Alpcots svenska bolag har tillstånd från Finansinspektionen som försäkringsdistributör och värdepappersbolag, och Alpcots brittiska bolag är ett fondbolag som förvaltar två UCITS-fonder registrerade i Luxemburg med ett förvaltat kapital på drygt MSEK 500. Alpcots brittiska fondbolag står under tillsyn av Financial Conduct Authority.

Alpcots nettoomsättning uppgick under 2020 till MSEK 27,6 med ett EBITDA om MSEK -11,5 samt ett rörelseresultat om MSEK -15,4. Balansomslutningen uppgick per 31 december 2020 till MSEK 53,4 med ett eget kapital om MSEK 39,9. Alpcot har inga finansiella skulder. Uppgifterna för 2020 har ännu inte reviderats av Alpcots brittiska revisorer. Prognosen för innevarande år, baserat på befintlig verksamhet samt några förvärv mot slutet av året, är en nettoomsättning om MSEK 36,5 samt ett EBITDA om MSEK -8,0. Eftersom tidpunkten för förvärven är svåra att bedöma kommer det faktiska utfallet sannolikt kommer att avvika från angiven prognos.