Amnode offentliggör företrädesemission av aktier

Företrädesemissionen i korthet

  • Företrädesemissionen genomförs i syfte att möjliggöra nödvändiga rationaliseringar för att öka lönsamheten samt inköp av nödvändig produktionsutrustning och stärka tillgången till rörelsekapital över sommaren och återstarten efter sommaruppehållet.
  • Avstämningsdag för deltagande i Företrädesemissionen är den 25 maj 2018. Förutsatt att årsstämman beslutar att godkänna Företrädesemissionen förväntas teckningsperioden att löpa från och med den 29 maj 2018 till och med den 12 juni 2018.
  • De fullständiga emissionsvillkoren, inklusive teckningskurs, förväntas offentliggöras den 18 maj 2018.
  • Företrädesemissionen är villkorad av att årsstämman den 17 maj 2018 godkänner styrelsens beslut avseende Företrädesemissionen.
  • Handel med teckningsrätter förväntas äga rum på Aktietorget Stockholm under perioden 29 maj 2018 – 8 juni.

Lars Save, verkställande direktör, kommenterar:

”Amnode har behov att investera i moderna produktionsmaskiner och andra rationaliseringsåtgärder för att effektivisera sin produktion och uppnå en absolut nödvändig nivå på lönsamheten i sina affärer för att långsiktigt överleva. Det kommande sommaruppehållet ställer temporärt ökat och säkrat tillgången till rörelsekapital för att inte stora störningar i produktionen och leveranser skall uppstå. ”

Bakgrund och motiv

Amnode har under många år kämpat med en undermålig struktur och maskinpark och har tvingats till ett större antal emissioner för att finansiera sin verksamhet år för år. Bolaget är kraftigt belånat och nödvändig likviditet går till störningar i produktionen på grund av underinvesterad produktionsappara,  amorteringar och räntor för historiskt stora lån. Bolaget saknar möjlighet till ytterligare lånefinansiering och saknar större ägare som kan vara behjälplig att säkra framdriften. Styrelsen lägger därför fram sitt förslag till ytterligare emission för finansiering av nödvändiga investeringarna till aktieägarna på årsstämman den 17 maj 2018 för besluta om hur man önskar försöka säkra bolagets framtid genom den föreslagna företrädesemissionen

Mot bakgrund av ovanstående har styrelsen beslutat om Företrädesemissionen om cirka 8 Mkr vid full anslutning och före emissionskostnader. Företrädesemissionen är villkorad av godkännande av årsstämman och beräknas vara det som krävs för att konstruktivt säkra bolagets framdrift under 2018-19.

Motiven för Företrädesemissionen är att säkra kontanta likvida medel för nödvändiga investeringar i produktionsapparaten och öka tillgången till rörelsekapital över sommaren, annat än att uppta ytterligare lån, vilket svårligen låter sig göras.

Villkor för Företrädesemissionen

Styrelsen i Amnode föreslår att årsstämman i Bolaget den 17 maj 2018 godkänner styrelsens beslut om Företrädesemissionen, innefattande bemyndigande för styrelsen att besluta om de slutliga emissionsvillkoren för Företrädesemissionen (vilka beräknas offentliggöras omkring den 18 maj 2018). Företrädesemissionen beräknas vid full teckning tillföra Amnode cirka 8 Mkr före emissionskostnader.

Rätt att teckna nya aktier i Företrädesemissionen ska med företrädesrätt tillkomma de personer som på avstämningsdagen för Företrädesemissionen är registrerade som aktieägare i Bolaget.

Varje aktieägare ska äga företrädesrätt att teckna nya aktier i förhållande till det antal aktier innehavaren äger per avstämningsdagen den 25 maj 2018. Aktier som ej tecknas med stöd av teckningsrätter ska kunna tecknas med subsidiär företrädesrätt. I den utsträckning nya aktier inte tecknas med företrädesrätt ska dessa tilldelas aktieägare och andra investerare som tecknat aktier utan företrädesrätt.

De slutliga villkoren för Företrädesemissionen, dvs. aktiekapitalets ökning, antalet aktier som emitteras samt teckningskurs, förväntas offentliggöras den 18 maj 2018. Bolaget kommer att publicera delårsrapport jan – mars den 16 maj 2018. Teckningsperioden förväntas löpa från och med den 29 maj 2018 till och med den 12 juni 2018. Handel i teckningsrätter av förväntas pågå från och med den 29 maj 2018 till och med den 8 juni 2018 på Bolagets marknadsplats Aktietorget.

Företrädesemissionen är villkorad av att årsstämman den 17 maj 2018 godkänner styrelsens beslut. Kallelse till stämman beräknas offentliggöras genom pressmeddelande den 17 april 2018.

Preliminär tidplan för Företrädesemissionen

Tidplanen nedan är preliminär och kan komma att ändras.

17 maj 2018                                                               Årsstämma för godkännande av styrelsens beslut om Företrädesemissionen

18 maj 2018                                                               Offentliggörande av fullständiga villkor, inklusive teckningskurs och teckningsrelation

23 maj 2018                                                               Sista handelsdag för Bolagets aktier inklusive rätt att delta i Företrädesemissionen

24 maj 2018                                                               Första handelsdag för Bolagets aktier exklusive rätt att delta i Företrädesemissionen

25 maj 2018                                                               Avstämningsdag för deltagande i Företrädesemissionen

26 maj 2018                                                               Beräknad dag för offentliggörande av IM

29 maj – 8 juni 2018                                               Handel i teckningsrätter av serie B

29 maj – 12 juni 2018                                             Teckningsperiod

Amnode AB

Styrelsen

För mer information vänligen kontakta:

Lars Save, VD

lars.save@empirgroup.se

+46 705 90 18 22

Denna information är sådan information som Empir Group AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 16 april 2018.