Amnode säkerställer 90 % av företrädesemissionen.

Amnode har genom teckningsförbindelser och garantiåtaganden säkerställt ca 90 % av den pågående företrädesemissionen. Bolaget har därmed säkerställt ca 8,1 mkr av emissionens ca 9,0 mkr före emissionskostnader

Teckningsförbindelser

Styrelse, ledning, huvudägare och övriga aktieägare har ingått teckningsförbindelser (kvittning och kontant), utan kostnad för bolaget, uppgående till minst 2 700 000 SEK, vilket motsvarar ca 30 % av emissionen.

Garantiåtagande

Ett garantikonsortium har på förhand lämnat icke säkerställda garantiförbindelser uppgående till 5 400 000 SEK, vilket motsvarar ca 60 % av Företrädesemissionen. Kontant premieersättning om 12% utgår för garantiåtaganden.

Därmed är ca 90 procent av Företrädesemissionen fullt ut säkerställd genom bindande teckningsförbindelser och garantiåtaganden.

Viktiga datum i Amnodes företrädesemission

Som tidigare har kommunicerats gäller följande dagar 2020;

  • 30 januari är sista handelsdag för Bolagets aktier inklusive rätt att delta i företrädesemissionen.
  • 31 januari är första handelsdag för Bolagets aktier exklusive rätt att deltaga i företrädesemissionen
  • 3 februari Avstämningsdag för deltagande i företrädesemissionen
  • 4 februari beräknad dag för publicering av IM.
  • 5 till 19 februari teckningsperiod
  • 5 till 19 februari sker handel i uniträtter
  • 21 februari beräknad dag för offentliggörandet av utfall genom pressmeddelande.

Rådgivare

GCF, Göteborgs Corporate Finance AB rådgivare och Mangold Fondkommission AB är emissionsinstitut.

 

 

Amnode AB

Styrelsen

Lars Save

Ordf.

Frågor till Lars, 070 590 18 22

Denna information är sådan information som Amnode AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 24 januari 2020 kl. 14.15 CET.