Aptahem AB (publ) genomför en företrädesemission om cirka 28 MSEK

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING, VARE SIG DIREKT ELLER INDIREKT, INOM ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, BELARUS, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, RYSSLAND, SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDAFRIKA, SYDKOREA ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING AV DETTA PRESSMEDDELANDE SKULLE VARA OLAGLIG ELLER KRÄVA YTTERLIGARE REGISTRERINGS- ELLER ANDRA ÅTGÄRDER. SE AVSNITTET “VIKTIG INFORMATION” I SLUTET AV DETTA PRESSMEDDELANDE.

Styrelsen i Aptahem AB (publ) (”Aptahem” eller ”Bolaget”) har idag, villkorat av efterföljande godkännande av årsstämman i Bolaget den 7 juni 2023, beslutat att genomföra en nyemission av aktier med företrädesrätt för Bolagets befintliga aktieägare om totalt cirka 28 MSEK före emissionskostnader (”Företrädesemissionen”). Teckningskursen i Företrädesemissionen uppgår till 0,25 SEK per aktie. Kallelse till årsstämman offentliggörs genom separat pressmeddelande.

Sammanfattning

 • Aptahems styrelse har, villkorat av godkännande från årsstämman den 7 juni 2023, beslutat att genomföra Företrädesemissionen.
 • Vid full teckning i Företrädesemissionen tillförs Aptahem cirka 28 MSEK före emissionskostnader.
 • Rätt att teckna aktier ska med företrädesrätt tillkomma de som på avstämningsdagen den 9 juni 2023 är registrerade som aktieägare i Bolaget, varvid innehav av en (1) aktie berättigar till en (1) teckningsrätt och tre (3) teckningsrätter ger rätten att teckna två (2) nyemitterade aktier.
 • Teckningskursen uppgår till 0,25 SEK per aktie.
 • Teckningsperioden för Företrädesemissionen löper under perioden från och med den 14 juni 2023 till och med den 28 juni 2023.
 • Företrädesemissionen ämnar i huvudsak att finansiera Bolagets fas 1 b-studie för läkemedelskandidaten Apta-1. Emissionslikviden avser vidare att finansiera förberedelserna inför den kommande fas 2-studien.

Bakgrund och motiv i sammandrag

Aptahem befinner sig i en spännande fas där den första delen av Bolagets kliniska studier, fas 1 a, beräknas vara klar till sommaren. När denna del är avslutad och en preliminär rapport finns på plats planerar Bolaget att påbörja en fas 1 b-studie. Fas 1 b-studien ska genomföras i syfte att utvärdera effekten av Apta-1 på en provocerad inflammatorisk respons hos friska frivilliga försökspersoner. Studien är ett led i att riskminimera inför den kommande fas 2-studien där effekten av Apta-1 i patienter ska undersökas.

Mot bakgrund av rådande investeringsklimat har Bolaget beslutat att inte säkerställa Företrädesemissionen med hjälp av garantiåtaganden för att hålla nere emissionskostnaderna. Det är Bolagets ambition och starka förhoppning att Apta-1 ska nå marknaden och därmed vara en starkt bidragande del i att motverka skador och dödsfall för de miljontals patienter världen över som drabbas av allvarliga inflammatoriska sjukdomar.

Aptahem genomför Företrädesemissionen i syfte att fortskrida Bolagets utvecklingsplan för läkemedelskandidaten Apta-1. Vid full teckning i Företrädesemissionen kommer Bolaget tillföras cirka 28 MSEK, före emissionskostnader om totalt cirka 2 MSEK. Nettolikviden om cirka 26 MSEK avses användas till följande ändamål angivna i prioritetsordning och med uppskattad omfattning:

 • Genomföra fas 1 b-studie med Apta-1, cirka 40 procent.
 • Stärka rörelsekapitalet för finansiering av Bolagets löpande verksamhet, affärsutveckling, patentaktiviteter samt utvecklingssamarbeten, cirka 42 procent.
 • Förberedelser inför fas 2-studie med Apta-1, cirka 12 procent.
 • Utforska parallella indikationer för Apta-1 jämte studier för att utveckla portföljens ytterligare aptamerer, cirka 6 procent.

Villkor för Företrädesemissionen

Företrädesemissionen ska genomföras i enlighet med i huvudsak följande villkor:

 • Rätt att teckna aktier ska med företrädesrätt tillkomma de som på avstämningsdagen den 9 juni 2023 är registrerade som aktieägare i Bolaget, varvid innehav av en (1) aktie berättigar till en (1) teckningsrätt och tre (3) teckningsrätter ger rätten att teckna två (2) nyemitterade aktier.
 • Teckningskursen uppgår till 0,25 SEK per aktie.
 • Företrädesemissionen innebär en emission av högst 111 674 636 aktier.
 • Vid full teckning i Företrädesemissionen erhåller Bolaget en emissionslikvid om cirka 28 MSEK, före emissionskostnader.
 • Teckningsperioden för Företrädesemissionen löper under perioden från och med den 14 juni 2023 till och med den 28 juni 2023.
 • Styrelsen avser att föreslå för årsstämman den 7 juni 2023 att aktiekapitalet ska minskas med totalt 26 345 062,171129 SEK från 38 070 899,021129 SEK till 11 725 836,85 SEK. Denna minskning kommer medföra att kvotvärdet per aktie minskas från 0,227273 SEK till 0,07 SEK. Genom Företrädesemissionen kommer aktiekapitalet, vid full teckning, att öka med högst 7 817 224,52 SEK från 11 725 836,85 SEK till 19 543 061,37 SEK (baserat på aktiens kvotvärde efter den minskning av aktiekapitalet som styrelsen föreslagit) och antalet aktier öka med högst 111 674 636 aktier från 167 511 955 aktier till 279 186 591 aktier.
 • För befintliga aktieägare i Bolaget som inte deltar i Företrädesemissionen innebär detta, vid full teckning, en utspädningseffekt om cirka 40 procent av rösterna och kapitalet i Bolaget.

EU-tillväxtprospekt

Fullständiga villkor och anvisningar för Företrädesemissionen samt övrig information om Bolaget kommer att framgå av det EU-tillväxtprospekt som beräknas offentliggöras den 8 juni 2023, (”Prospektet”). Prospektet och anmälningssedel kommer att hållas tillgängligt före teckningsperiodens början på Bolagets hemsida, https://aptahem.com/investor-relations/.

Preliminär tidsplan

7 juni 2023 Årsstämma
7 juni 2023 Sista handelsdag inklusive rätt att erhålla teckningsrätter
8 juni 2023 Fösta handelsdag exklusive rätt att erhålla teckningsrätter
8 juni 2023 Beräknad dag för offentliggörande av Prospektet
9 juni 2023 Avstämningsdag för deltagande i Företrädesemissionen
14 – 22 juni 2023 Handel med teckningsrätter på Spotlight Stock Market
14 – 28 juni 2023 Teckningsperiod
13 juni 2023 – till registrering hos Bolagsverket Handel med BTA kommer att ske på Spotlight Stock Market från och med den 13 juni 2023 fram till dess att Företrädesemissionen registrerats hos Bolagsverket, vilket beräknas ske omkring vecka 28, 2023
3 juli 2023 Offentliggörande av utfall i Företrädesemissionen

Senareläggning av årsstämma för 2023

Med anledning av Företrädesemissionen har Bolaget beslutat att senarelägga årsstämman för 2023, från den 1 juni 2023 såsom tidigare kommunicerats, till den 7 juni 2023. Kallelse till årsstämman offentliggörs genom separat pressmeddelande.

Rådgivare

Göteborg Corporate Finance AB (www.gcf.se) är finansiell rådgivare och Setterwalls Advokatbyrå AB är legal rådgivare till Aptahem i samband med Företrädesemissionen. Aqurat Fondkommission AB agerar emissionsinstitut.

För ytterligare information:

Aptahem AB
Mikael Lindstam, VD
Tel: 0766-33 36 99
Epost:
ml@aptahem.com

Denna information är sådan information som Aptahem AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 3 maj 2023.

Kort om Aptahem

Aptahem AB (APTA) är ett bioteknikbolag i klinisk fas som utvecklar aptamerbaserade behandlingar för livshotande, akuta, tillstånd där koagulation, inflammation och vävnadsskada samverkar i sjukdomsprocessen. Bolagets huvudkandidat, Apta-1, befinner sig i tidig klinisk fas. I prekliniska studier har Apta-1 genom sina antitrombotiska, immunmodulerande och vävnadsreparerande egenskaper visat på mycket goda och lovande resultat för behandling av sepsis och kritiska tillstånd förknippade med sepsis. För mer information, besök www.aptahem.com.

VIKTIG INFORMATION

Informationen i detta pressmeddelande varken innehåller eller utgör ett erbjudande att förvärva, teckna eller på annat sätt handla med aktier, teckningsrätter eller andra värdepapper i Aptahem. Ingen åtgärd har vidtagits och åtgärder kommer inte att vidtas för att tillåta ett erbjudande till allmänheten i några andra jurisdiktioner än Sverige. Inbjudan till berörda personer att teckna aktier i Aptahem kommer endast att ske genom Prospektet som kommer att offentliggöras av Bolaget omkring den 8 juni 2023 på Aptahems hemsida, www.aptahem.com. Finansinspektionens kommande godkännande av Prospektet ska inte uppfattas som ett godkännande av Bolagets aktier eller andra värdepapper. Detta pressmeddelande är inte ett prospekt enligt betydelsen i Prospektförordningen (EU) 2017/1129 (”Prospektförordningen”) och har inte blivit godkänt av någon regulatorisk myndighet i någon jurisdiktion. Detta pressmeddelande varken identifierar eller utger sig för att identifiera risker (direkta eller indirekta) som kan vara förbundna med en investering i aktier eller andra värdepapper i Aptahem. Eventuellt investeringsbeslut bör, för att en investerare fullt ut ska förstå de potentiella riskerna och fördelarna som är förknippade med beslutet att delta i Företrädesemissionen, enbart fattas baserat på informationen i Prospektet. Därmed rekommenderas en investerare att läsa hela Prospektet. Detta pressmeddelande utgör marknadsföring i enlighet med artikel 2 k i Prospektförordningen.

Informationen i detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, direkt eller indirekt, inom eller till USA, Australien, Belarus, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Ryssland, Schweiz, Singapore, Sydafrika, Sydkorea eller någon annan jurisdiktion där sådan åtgärd skulle vara olaglig, föremål för legala restriktioner eller kräva andra åtgärder än de som följer av svensk rätt. Åtgärder i strid med denna anvisning kan utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning. Inga aktier eller andra värdepapper i Aptahem har registrerats, och inga aktier eller andra värdepapper kommer att registreras, enligt den vid var tid gällande United States Securities Act från 1933 (”Securities Act”) eller värdepapperslagstiftningen i någon delstat eller annan jurisdiktion i USA och får inte erbjudas, säljas eller på annat sätt överföras, direkt eller indirekt, i eller till USA, förutom i enlighet med ett tillämpligt undantag från, eller i en transaktion som inte omfattas av, registreringskraven i Securities Act och i enlighet med värdepapperslagstiftningen i relevant delstat eller annan jurisdiktion i USA.

Inom det Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (”EES”) lämnas inget erbjudande av aktier eller andra värdepapper (”Värdepapper”) till allmänheten i något annat land än Sverige. I andra medlemsländer i den Europeiska Unionen (”EU”) kan ett sådant erbjudande av Värdepapper endast lämnas i enlighet med undantag i Prospektförordningen (EU) 2017/1129. I andra länder i EES som har implementerat Prospektförordningen i nationell lagstiftning kan ett sådant erbjudande av Värdepapper endast lämnas i enlighet med undantag i Prospektförordningen samt i enlighet med varje relevant implementeringsåtgärd. I övriga länder i EES som inte har implementerat Prospektförordningen i nationell lagstiftning kan ett sådant erbjudande av Värdepapper endast lämnas i enlighet med tillämpligt undantag i den nationella lagstiftningen.

I Storbritannien distribueras och riktas detta dokument, och annat material avseende värdepapperen som omnämns häri, endast till, och en investering eller investeringsaktivitet som är hänförlig till detta dokument är endast tillgänglig för och kommer endast att kunna utnyttjas av, ”qualified investors” (i betydelsen i den brittiska versionen av förordning (EU) 2017/1129 som är en del av brittisk lagstiftning genom European Union (Withdrawal) Act 2018) som är (i) personer som har professionell erfarenhet av affärer som rör investeringar och som faller inom definitionen av ”investment professionals” i artikel 19(5) i den brittiska Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (”Föreskriften”); (ii) ”high net worth entities” etc. som avses i artikel 49(2)(a)-(d) i Föreskriften; eller (iii) sådana andra personer som sådan investering eller investeringsaktivitet lagligen kan riktas till enligt Föreskriften (alla sådana personer benämns gemensamt ”relevanta personer”). En investering eller en investeringsåtgärd som detta meddelande avser är i Storbritannien enbart tillgänglig för relevanta personer och kommer endast att genomföras med relevanta personer. Personer som inte är relevanta personer ska inte vidta några åtgärder baserat på detta dokument och inte heller agera eller förlita sig på det.

Detta pressmeddelande kan innehålla viss framåtriktad information som återspeglar Bolagets aktuella syn på framtida händelser samt finansiell och operativ utveckling. Ord som ”avser”, ”kommer”, ”bedömer”, ”förväntar”, ”kan”, ”planerar”, ”anser”, ”uppskattar” och andra uttryck som innebär indikationer eller förutsägelser avseende framtida utveckling eller trender, och som inte är grundade på historiska fakta, utgör framåtriktad information. Framåtriktad information är till sin natur förenad med såväl kända som okända risker och osäkerhetsfaktorer eftersom den är avhängig framtida händelser och omständigheter. Framåtriktad information utgör inte någon garanti avseende framtida resultat eller utveckling och verkligt utfall kan komma att väsentligen skilja sig från vad som uttalas i framåtriktad information.

Denna information, de åsikter och de framåtriktade uttalanden som återfinns i detta pressmeddelande gäller enbart vid detta datum och kan ändras utan underrättelse därom. Aptahem lämnar inga utfästelser om att offentliggöra uppdateringar eller revideringar av framåtriktad information, framtida händelser eller liknande omständigheter annat än vad som följer av tillämplig lagstiftning.