Aptahem offentliggör prospekt med anledning av förestående företrädesemission, avtalar om ytterligare teckningsförbindelser samt senarelägger offentliggörande av delårsrapporten för tredje kvartalet

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING, VARE SIG DIREKT ELLER INDIREKT, I USA, AUSTRALIEN, JAPAN, KANADA ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING AV DETTA PRESSMEDDELANDE SKULLE VARA OLAGLIG ELLER KRÄVA YTTERLIGARE REGISTRERINGS- ELLER ANDRA ÅTGÄRDER.

Styrelsen i Aptahem AB (”Aptahem” eller ”Bolaget”) har, med anledning av Bolagets förestående företrädesemission av units som offentliggjordes den 9 september 2020 (”Företrädesemissionen”), upprättat ett EU-tillväxtprospekt (”Prospektet”) som idag har godkänts och registrerats av Finansinspektionen. Prospektet finns tillgängligt på Aptahems hemsida (www.aptahem.com) och Aqurat Fondkommission AB:s hemsida (www.aqurat.se). Aptahem meddelar härutöver att Bolaget avtalat om ytterligare teckningsförbindelser i Företrädesemissionen från delar av styrelse och ledning samt en extern investerare. Med anledning av Företrädesemissionen har styrelsen i Aptahem beslutat att senarelägga offentliggörandet av delårsrapporten för tredje kvartalet 2020 till den 30 november 2020.

Offentliggörande av Prospektet

Prospektet har upprättats med anledning av Företrädesemissionen och har idag, den 5 oktober 2020, godkänts och registrerats av Finansinspektionen. Prospektet, innehållande fullständiga villkor och anvisningar, finns tillgängligt på Bolagets hemsida (www.aptahem.com) och Aqurat Fondkommission AB:s hemsida (www.aqurat.se). Prospektet kommer även finnas tillgängligt på Finansinspektionens hemsida (www.fi.se). Anmälningssedel kommer att finnas tillgänglig på Bolagets samt Aqurat Fondkommission AB:s respektive hemsidor från och med den 7 oktober 2020.

Ytterligare teckningsförbindelser

Inför offentliggörandet av Företrädesemissionen den 9 september 2020 hade Aptahem erhållit en teckningsförbindelse från den befintliga aktieägaren Ivar Nordqvist om totalt 3 MSEK, motsvarande cirka 9,3 procent av Företrädesemissionen. Därtill hade ett antal externa investerare ingått garantiåtaganden om totalt cirka 22,9 MSEK, motsvarande cirka 70,7 procent av Företrädesemissionen. Därefter har Aptahem, enligt vad som framgår av tabellen nedan, erhållit ytterligare teckningsförbindelser från befintliga aktieägare (delar av styrelse och ledning) och en extern investerare om totalt cirka 0,9 MSEK, motsvarande cirka 2,9 procent av Företrädesemissionen. De tillkommande teckningsförbindelserna varken reducerar eller utökar tidigare erhållna garantiåtaganden, och Företrädesemissionen är således, trots de ytterligare teckningsförbindelserna, fortfarande endast säkerställd till cirka 80 procent genom teckningsförbindelser och garantiåtaganden.

Namn Belopp (SEK)
David Brändström1 701 190,00
Mikael Lindstam2 99 225,00
Ledningsresurs Syd AB3 58 050,00
Luiza Jedlina4 51 975,00
Cristina Glad5 16 200,00
Ola Skanung6 9 498,60
Totalt 936 138,60

1 David Brändström har förbundit sig att överta 1 038 800 uniträtter från befintliga aktieägare och utnyttja dessa för teckning av 129 850 units i Företrädesemissionen.

2 Verkställande direktör och styrelseledamot i Aptahem.

3 Kontrolleras av Ola Skanung, CFO i Aptahem.

4 CSO i Aptahem.

5 Styrelseledamot i Aptahem.

6 CFO i Aptahem.

Senareläggande av delårsrapporten för tredje kvartalet 2020

Med anledning av Företrädesemissionen har styrelsen i Aptahem beslutat att senarelägga offentliggörandet av delårsrapporten för tredje kvartalet 2020 till den 30 november 2020 istället för den 18 november 2020 som tidigare kommunicerats.

Finansiell rådgivare

Finansiell rådgivare avseende Företrädesemissionen är Corpura Fondkommission AB och legal rådgivare till Bolaget är Setterwalls Advokatbyrå AB. Aqurat Fondkommission AB agerar emissionsinstitut.
För ytterligare information om Företrädesemissionen, vänligen kontakta:

Corpura Fondkommission AB
Epost: info@corpura.se  

För ytterligare information:

Aptahem AB
Mikael Lindstam, VD
Tel: 0766-33 36 99
Epost:
ml@aptahem.com

Denna information lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 5 oktober 2020.

Kort om Aptahem

Aptahem AB (Spotlight: APTA) är ett biotekniskt bolag som utvecklar aptamerbaserade läkemedel för behandling av livshotande tillstånd där koagulation och inflammation samverkar i sjukdomsprocessen. Apta-1, bolagets främsta läkemedelskandidat, är ett akutläkemedel som utvecklas med mål att stoppa de organ- och vävnadsskador som leder till den mycket höga dödligheten för bland annat sepsispatienter. Bolaget innehar patentskydd på strategiska målmarknader och utför ett aktivt affärsutvecklingsarbete mot framtida samarbetspartners.

Viktig information

Informationen i detta pressmeddelande varken innehåller eller utgör ett erbjudande att förvärva, teckna eller på annat sätt handla med aktier, teckningsoptioner eller andra värdepapper i Aptahem. Ingen åtgärd har vidtagits och åtgärder kommer inte att vidtas för att tillåta ett erbjudande till allmänheten i några andra jurisdiktioner än Sverige. Inbjudan till berörda personer att teckna units i Aptahem kommer endast att ske genom det EU-tillväxtprospekt som Aptahem nu offentliggjort.

Informationen i detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, direkt eller indirekt, inom eller till USA, Australien, Japan, Kanada eller någon annan jurisdiktion där sådan åtgärd skulle vara olaglig, föremål för legala restriktioner eller kräva andra åtgärder än de som följer av svensk rätt. Åtgärder i strid med denna anvisning kan utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning. Inga aktier, teckningsoptioner eller andra värdepapper i Aptahem har registrerats, och inga aktier, teckningsoptioner eller andra värdepapper kommer att registreras, enligt den vid var tid gällande United States Securities Act från 1933 (”Securities Act”) eller värdepapperslagstiftningen i någon delstat eller annan jurisdiktion i USA och får inte erbjudas, säljas eller på annat sätt överföras, direkt eller indirekt, i eller till USA, förutom i enlighet med ett tillämpligt undantag från, eller i en transaktion som inte omfattas av, registreringskraven i Securities Act och i enlighet med värdepapperslagstiftningen i relevant delstat eller annan jurisdiktion i USA.

Inom det europeiska ekonomiska samarbetsområdet (”EES”) lämnas inget erbjudande av aktier, teckningsoptioner eller andra värdepapper till allmänheten i något annat land än Sverige. I andra medlemsländer i den Europeiska Unionen (”EU”) kan ett sådant erbjudande endast lämnas i enlighet med undantag i Prospektförordningen (EU) 2017/1129 (”Prospektförordningen”). I andra länder i EES som har implementerat Prospektförordningen i nationell lagstiftning kan ett sådant erbjudande endast lämnas i enlighet med undantag i Prospektförordningen samt i enlighet med varje relevant implementeringsåtgärd. I övriga länder i EES som inte har implementerat Prospektförordningen i nationell lagstiftning kan ett sådant erbjudande endast lämnas i enlighet med tillämpligt undantag i den nationella lagstiftningen.

Denna kommunikation distribueras och riktar sig enbart till personer i Storbritannien som är (i) professionella investerare som faller inom den vid var tid gällande Artikel 19(5) i U.K. Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (”Ordern”) eller (ii) subjekt med hög nettoförmögenhet och andra personer som detta meddelande lagligen kan riktas till, vilka omfattas av Artikel 49(2)(a)-(d) i Ordern (alla sådana personer benämns tillsammans ”Relevanta Personer”). Personer som inte är Relevanta Personer får inte agera på eller förlita sig på informationen i denna kommunikation. En investering eller investeringsåtgärd som denna kommunikation avser är enbart möjlig för Relevanta Personer och kommer endast att fullföljas med Relevanta Personer. Personer som sprider denna kommunikation måste själva säkerställa att sådan spridning är tillåten.

Detta pressmeddelande kan innehålla viss framåtriktad information som återspeglar Bolagets aktuella syn på framtida händelser samt finansiell och operativ utveckling. Ord som ”avser”, ”bedömer”, ”förväntar”, ”kan”, ”planerar”, ”anser”, ”uppskattar” och andra uttryck som innebär indikationer eller förutsägelser avseende framtida utveckling eller trender, och som inte är grundade på historiska fakta, utgör framåtriktad information. Framåtriktad information är till sin natur förenad med såväl kända som okända risker och osäkerhetsfaktorer eftersom den är avhängig framtida händelser och omständigheter. Framåtriktad information utgör inte någon garanti avseende framtida resultat eller utveckling och verkligt utfall kan komma att väsentligen skilja sig från vad som uttalas i framåtriktad information.