Årsredovisning 2019

Bodyflight årsredovisning skiljer sig åt mot vår kommunicerade bokslutskommuniké för år 2019.
I samband med Covid-19 pandemin samt att andrahandsmarknaden för vindtunnlar är oklar har styrelsen fattat ett beslut om att göra en nedskrivning om 20 000 tkr av vindtunneln i Göteborg (Bodyflight Göteborg AB). Nedskrivningen har en negativ inverkan på koncernens resultat om 15 880 tkr.

Bodyflight Sweden har lämnat ett aktieägartillskott till dotterbolaget Bodyflight Stockholm om 18 080 tkr, Bodyflight Stockholm har i sin tur lämnat ett aktieägartillskott på samma belopp till Bodyflight Göteborg AB. Aktieägartillskotten som har lämnats har skrivits ned, för Bodyflight Sweden AB har detta påverkat resultatet negativt med 18 080 tkr för räkenskapsåret. Se tabeller och mer information nedan.

Resultaträkning – koncern Bokslutskommuniké Årsredovisning Differens
Belopp i TKR 2019-01-01 2019-01-01
Rörelsens intäkter 2019-12-31 2019-12-31
Nettoomsättning 31 321 31 321 0
Övriga rörelseintäkter 17 17 0
Summa intäkter 31 338 31 338 0
Rörelsens kostnader
Direkta kostnader -1 216 -1 216 0
Övriga externa kostnader -12 302 -12 302 0
Personalkostnader -11 875 -11 875 0
Avskrivningar -3 240 -23 472 -20 232
Övriga rörelsekostnader -373 -373 0
Summa rörelsens kostnader -29 006 -49 238 -20 232
Rörelseresultat 2 332 -17 900 -20 232
Resultat från finansiella poster
Resultat från andelar 6 0 -6
Ränteintäkter 0 0 0
Räntekostnader -1 670 -1670 0
Summa resultat från finansiella poster -1 664 -1670 -6
Resultat före skatt 668 -19 570 -20 238
Aktuell skatt -17 -17 0
Uppskjuten skatt -271 3287 3 558
Resutat i dotterföretag före förvärv 0 -40 -40
Periodens resultat 380 -16 340 -16 720
Hänförligt till
Morderföretagets aktieägare 562 -16 209 -16 771
Innehav utan bestämmande inflytande -182 -131 51
Balansräkning – koncern
Tillgångar Bokslutskommuniké Årsredovisning Differens
Belopp i TKR
Anläggningstillgångar 2019-12-31 2019-12-31
Materiella anläggningstillgångar
Byggnader och mark 59 958 39 958 -20 000
Nedlagda utgifter på annans fastighet 22 877 22 877 0
Maskiner o tekn anläggningar 18 074 18 074 0
Inventarier, verktyg och installationer 17 239 17 239 0
Pågående nyanläggning 232 0 -232
Summa materiella anläggningstillgångar 118 380 98 148 -20 232
Finansiella anläggningstillgångar
Uppskjuten skattefordran 445 4 565 4 120
Andra långfristiga fordringar 0 0 0
Summa finansiella anläggningstillgångar 445 4565 4 120
Summa anläggningstillgångar 118 825 102 713 -16 112
Omsättningstillgångar
Varulager m m
Färdiga varor och handelsvaror 87 87 0
Förskott till leverantörer 167 167 0
Summa varulager m.m. 254 254 0
Kortfristiga fordringar
Kundfordringar  550 550 0
Skattefordringar 505 505 0
Övriga fordringar 850 850 0
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 1 316 1 316 0
Summa kortfristiga fordringar 3 221 3 221 0
Kassa och bank 703 703 0
Summa omsättningstillgångar 4 178 4 178 0
Summa tillgångar 123 003 106 891 -16 112
Belopp i TKR
Eget kapital och skulder 2019-12-31 2019-12-31
Eget kapital
Aktiekapital 1 250 1 250 0
Balanserat resultat inkl. årets resultat 61 013 44 339 -16 674
Minoritetsintresse -118 -118 0
Summa eget kapital 62 145 45 471 -16 674
Avsättningar
Avsättning för uppskjuten skatt 6 265 6 827 562
Långfristiga skulder
Övriga skulder till kreditinstitut 17 231 17 231 0
Övriga långfristiga skulder 6 374 6 374 0
Summa långfristiga skulder 23 605 23 605 0
Kortfristiga skulder
Skulder till kreditinstitut 6 757 6 757 0
Förskott från kunder 9 079 9 079 0
Leverantörsskulder 8 950 8 950 0
Skatteskulder 0 0 0
Övriga kortfristiga skulder 1 908 1 908 0
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 4 294 4 294 0
Summa kortfristiga skulder 30 988 30 988 0
Summa eget kapital och skulder 123 003 106 891 -16 112
Ställda säkerheter
Företagsinteckningar 23 550 23 550 0
Resultaträkning – moderbolag Bokslutskommuniké Årsredovisning Differens
2019-01-01 2019-01-01
Rörelsens intäkter 2019-12-31 2019-12-31
Nettoomsättning 0 0 0
Summa intäkter 0 0 0
Rörelsens kostnader
Övriga externa kostnader -834 -834 0
Summa rörelsens kostnader -834 -834 0
Rörelseresultat -834 -834 0
Resultat från finansiella poster
Nedskrivning av andelar i koncernföretag 0 -18 080 -18 080
Ränteintäkter och liknande resultatposter 0 0 0
Räntekostnader och liknande resultatposter -118 -118 0
Summa resultat från finansiella poster -118 -18 198 -18 080
Resultat efter finansiella poster -952 -19 032 -18 080
Bokslutsdispositioner
Koncernbidrag 676 0 -676
Summa bokslutsdispositioner 676 0 -676
Resultat före skatt -276 -19 032 -18 756
Aktuell skatt 0 0 0
Uppskjuten skatt 0 0 0
Periodens resultat -276 -19 032 -18 756
Balansräkning – moderbolag Bokslutskommuniké Årsredovisning Differens
Belopp i TKR
Anläggningstillgångar 2019-12-31 2019-12-31
Finansiella anläggningstillgångar
Andelar i koncernföretag 30 000 30 000 0
Uppskjuten skattefordran 445 445 0
Långfristiga fordringar koncernbolag 31 886 24 550 -7 336
Summa finansiella anläggningstillgångar 62 331 54 995 -7 336
Summa anläggningstillgångar 62 331 54 995 -7 336
Omsättningstillgångar
Kortfristiga fordringar
Kundfordringar  0 0 0
Skattefordringar 0 0 0
Övriga fordringar 0 0 0
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 112 112 0
Summa kortfristiga fordringar 112 112 0
Kassa och bank 54 54 0
Summa omsättningstillgångar 166 166 0
Summa tillgångar 62 497 55 161 -7 336
Belopp i TKR
Eget kapital och skulder 2019-12-31 2019-12-31
Eget kapital
Aktiekapital 1 250 1 250 0
Överkursfond 61 403 61 403 0
Balanserat resultat inkl. årets resultat -1 218 -19 974 -18 756
Summa eget kapital 61 435 42 679 -18 756
Avsättningar
Avsättning för uppskjuten skatt 0 0 0
Långfristiga skulder
Skulder koncernföretag 0 11 420 11 420
Summa långfristiga skulder 0 11 420 11 420
Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder 3 3 0
Skatteskulder 0 0 0
Övriga kortfristiga skulder 1 000 1 000 0
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 59 59 0
Summa kortfristiga skulder 1 062 1062 0
Summa eget kapital och skulder 62 497 55 161 -7 336
Ställda säkerheter
Företagsinteckningar 0 0 0
Eventualförpliktelser
Borgensåtagande till koncernföretag 10 500 10 500 0

Anders Eriksson, Tf VD

Telefon: +46 708 864 364

E-post: anders.eriksson@bodyflight.se

www.bodyflight.se