Attana genomför nyemission inför listning

Bild: attana.com

Stockholm, 9 november 2017 – Attana genomför en nyemission om 15 MSEK inför planerad listning på NGM Nordic MTF. Emissionen är säkerställd till 67% (10 MSEK) genom garantiåtaganden och riktas till såväl befintliga som nya aktieägare.

På en extra bolagsstämma den 10 oktober beslutades att genomföra en nyemission om högst 25 000 000 aktier till en teckningskurs om 0,60 kr/st, Syftet med emissionen är att Attana ska satsa på marknadsföring för att öka tillväxten i bolaget. Emissionen är säkerställd till 67%, 10 MSEK, genom garantiåtaganden från ett garantikonsortium. Attanas styrelse har fattat beslut om att ansöka om notering av bolagets aktier på NGM Nordic MTF.

Attana kommer att delta på Stora aktiedagen, arrangerad av Aktiespararna:

  • Stockholm den 13 november (https://www.aktiespararna.se/aktiviteter/stora-aktiedagen- stockholm)
  • Göteborg den 27 november (https://www.aktiespararna.se/aktiviteter/stora-aktiedagen- goteborg)

Sammanfattande villkor

  • Emissionen omfattar totalt 25 miljoner aktier.
  • Totalt emissionsbelopp är 15 MSEK.
  • Antal befintliga aktier uppgår till ca 104 miljoner före emissionen.
  • Teckningstid är från 9 till 30 november.
  • Teckningskurs 0,60 kr/aktie.
  • Ansökan om listning av bolagets aktier kommer att göras till NGM Nordic MTF och listning bör kunna ske kort efter att emissionen är avslutad, förutsatt att ansökan godkänns.

Fullständiga villkor kommer att publiceras i ett investeringsmemorandum när teckningstiden påbörjas.

För ytterligare information, kontakta:

Teodor Aastrup, VD Attana AB
e-post: teodor.aastrup@attana.com 
tel: + 46 70 15676765

Attana AB grundades 2002 med idén att effektivisera forskning och utveckling av nya läkemedel genom biologisk interaktionskarakterisering i realtid. Baserat på sina patenterade teknologier säljer bolaget uppdragsforskning och egenproducerade analysinstrument till kunder i Europa, samt delvis i Asien

Mer information om bolaget finns på www.attana.com