Attanas teknik används för utveckling av effektivare processer vid läkemedelsutveckling

Forskings och utvecklings teamet vid Bio-Rad AbD Serotec i München har utvecklat en ny typ av specifika antikroppar. Dessa antikroppars funktion är hjälpa pre-kliniskt och kliniskt utveckling av nya terapeutiska antikroppar. Attanas teknik har används för att för att selektera och optimera de bästa hjälp-antikropparna.

artikeln beskrivs de olika typer av hjälp-antikroppar, s.k. anti-idiotypiska antikroppar som finns. En anti-idiotypisk antikropp interagerar med en terapeutisk antikropp. En anti-idiotypisk antikropp av typ 1 kan bara interagera med en obunden terapeutisk antikropp och kan t.ex. användas för att detektera terapeutiska antikroppar i serum. Typ 2 kan interagera både med de obundna terapeutiska antikropparna och de som har bundit med sin receptor och kan således användas för att bestämma totalhalten av en terapeutiska antikropp i kroppen. I artikeln beskrivs hur de utvecklat en ny typ som de kallar typ 3. Typ 3 antikroppen interagerar endast med en receptorbunden terapeutisk antikropp. Typ 3 antikroppen använts alltså för att säkerställa att den terapeutiska antikroppen verkar på rätt ställe i kroppen. Attanas teknik har använts för att säkerställa att typ 3 antikroppen har rätt specificitet, dvs att den bara interagerar med terapeutiska antikroppar om den är bunden till receptorn och att dessa typ 3 antikroppar har rätt interaktionsegenskaper för att fungera optimalt.

För ytterligare information, kontakta:

Teodor Aastrup, VD Attana AB 
e-post: teodor.aastrup@attana.com 
tel: + 46 (0)8 674 57 00

Styrelsen för Attana AB bedömer att informationen i detta pressmeddelande ej är av kurspåverkande karaktär men att det alltjämt är av betydande vikt att enhetligt via offentliggörandet kommunicera informationen till bolagets intressenter.

Attana AB grundades 2002 med idén att effektivisera forskning och utveckling av nya läkemedel genom biologisk interaktionskarakterisering i realtid. Baserat på sina patenterade teknologier säljer bolaget uppdragsforskning och egenproducerade analysinstrument till läkemedelsbolag, bioteknikföretag och akademiska institutioner. Mer information om Attanas forskningstjänster och biosensorer finns på www.attana.com eller kontakta sales@attana.com.