Avstämningsdag för tilldelning av teckningsoptioner av serie TO3 till aktieägare i Wyld Networks AB

Som Wyld Networks AB (”Wyld Networks” eller “Bolaget”) kommunicerade den 24 augusti 2021 har styrelsen beslutat om att emittera teckningsoptioner av serie TO3 (”Teckningsoptionerna”) till befintliga aktieägare i Wyld Networks som, per avstämningsdagen den 8 september 2021, äger aktier i Bolaget. 

Avstämningsdagen för att erhålla teckningsoptioner av serie TO3 har fastställts till den 8 september 2021. Således är sista dag för handel inklusive rätt till teckningsoptioner av serie TO3 den 6 september 2021, och första dag för handel exklusive rätt till teckningsoptioner av serie TO3 den 7 september 2021. Aktieägare i Wyld Networks kommer att erhålla en (1) teckningsoption av serie TO3 för varje sju (7) aktier som innehas på avstämningsdagen. Sammanlagt emitteras 1 181 044 teckningsoptioner av serie TO3 till aktieägare i Wyld Networks. 

Villkor för och information om teckningsoptionerna av serie TO3

Totalt emitteras 2 275 000 teckningsoptioner av serie TO3, varav 1 093 956 till långivaren Formue Nord Fokus A/S och 1 181 044 till aktieägare i Bolaget per den 8 september 2021. 

Varje teckningsoption av serie TO3 ger rätt att teckna en (1) ny aktie i Bolaget mot kontant betalning motsvarande 70 procent av den volymviktade genomsnittskursen i Bolagets aktie på Nasdaq First North Growth Market under perioden från och med den 2 maj 2023 till och med den 15 maj 2023, dock högst 15,75 SEK, och lägst kvotvärdet för Bolagets aktie. Teckningsperioden för teckning av aktier med stöd av teckningsoptioner av serie TO3 kommer att löpa från och med den 17 maj 2023 till och med den 31 maj 2023.

Om samtliga teckningsoptioner av serie TO3 nyttjas tillförs Bolaget totalt cirka 35,8 MSEK, baserat på en teckningskurs om 15,75 SEK.

Wyld Networks har för avsikt att ansöka om notering av Teckningsoptionerna vid Nasdaq First North Growth Market och kommer att kommunicera första dag för handel med Teckningsoptionerna genom ett separat pressmeddelande så snart detta fastställts.

Rådgivare

Mangold Fondkommission är finansiell rådgivare till Bolaget i samband Teckningsoptionerna.

För mer information, vänligen kontakta

Alastair Williamson, CEO Wyld Networks
Tel: +44 7 824 997 689
E-post: alastair.williamson@wyldnetworks.com

Om Wyld Networks AB

Wyld Networks utvecklar och säljer innovativa trådlösa teknologilösningar som möjliggör prisvärd uppkoppling globalt, vilket adresserar problemet för människor och företag gällande bristen på global nätverksuppkoppling. Lösningarna är främst inriktade på trådlös nätverksanslutning för IoT-produkter och människor.

Wyld Networks Ltd grundades i Cambridge, Storbritannien under 2016 och är ett helägt dotterbolag till Wyld Networks AB.

Wyld Networks aktie (WYLD) är föremål för handel på Nasdaq First North Growth Market. Certified Adviser är Mangold Fondkommission AB (tel 08-5030 1550, e-post ca@mangold.se).

Läs mer www.wyldnetworks.com

Fler artiklar om Wyld Networks