Beslut om preliminär lanseringsplan för Calmarks produkter avseende globala marknader har nu tagits av styrelsen

Styrelsen för Calmark Sweden AB har beslutat om en preliminär lanseringsplan för bolagets produkter. I första fasen sker lansering i Norden, UK och Vietnam för att sedan utökas i steg två med fler länder i Europa samt i Singapore, Malaysia och Indien.

I och med att CE-märkningen av Calmarks första test bedöms vara klar upp till sex månader tidigare än beräknat, inleds nu arbetet med att planera den globala lanseringen av produkterna. Ett gediget analysarbete ligger bakom den preliminära lanseringsplanen, där hänsyn tagits till antal uppskattade födslar i framtiden, sjukvårdssystem, tillväxt, barnadödlighet och upparbetade kontakter.

Marknadsanalyser har gjorts tillsammans med Ablona AB och Luctor Medical. I den första fasen planeras produkterna att lanseras på hemmamarknaden i Norden. Även UK och Vietnam ingår i första fasen och bearbetas parallellt. Lanseringsplanen utökas i fas två med fler länder i Europa och Sydostasien. Registreringar och distributörsnät kommer primärt att sökas i Vietnam, Singapore och Malaysia. Med tanke på dess storlek, bedöms därefter Indien vara en intressant marknad för Calmarks lansering. Enligt WHO’s beräkningar kommer det att födas ca 300 miljoner barn i Indien fram till 2030.

För de viktiga marknaderna Kina och USA planeras registrering, motsvarande den CE-märkning som nu pågår och som gäller Europa, att påbörjas inom en 3 års period.

Calmark planerar att sälja sina produkter genom ett brett distributörsnätverk med stöd av en internationell försäljningschef som nu börjar rekryteras och beräknas vara ombord i augusti 2019.

”Det känns mycket spännande att börja konkretisera den globala lanseringsplanen”, säger Anna Söderlund, VD på Calmark. ”Calmark går nu in i en intensiv fas för att bygga en global säljorganisation bestående av att litet antal erfarna och kompetenta nyckelpersoner som kommer att hantera det nätverk av distributörer vi sluter avtal med.”

Denna information är sådan information som Calmark Sweden AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 22 februari 2019.

För mer information om Calmark Sweden AB, vänligen kontakta:

Anna Söderlund, VD
Telefon: +46 70 213 25 35

E-post: anna.soderlund@calmark.se 
www.calmark.se 

Calmark Sweden AB är ett medicintekniskt bolag som bedriver forskning och utveckling av produkter inom patientnära diagnostik riktade mot nyfödda. Bolaget utvecklar en patientnära analysmetod (PNA) som enklare och snabbare än dagens metoder kan erbjuda beslutsstöd i vården av nyfödda barn. Som ett första steg kommer Calmark att erbjuda tre viktiga patientnära tester för barnens första levnadsvecka. Trippeldiagnostiken beräknas vara redo för produktion under det fjärde kvartalet 2019 med planerad lansering i delar av Europa och Asien under 2020. Calmark avser att generera intäkter via försäljning av läsare och engångsprodukter. Bolagets målsättning är att bli en ledande aktör inom PNA-diagnostik för nyfödda och att långsiktigt tillgodose alla relevanta tester för den första perioden i livet. Läs mer om Calmark på www.calmark.se.