Beyond Frames Entertainment spridingsemission inför listning på Spotlight Stock Market blev övertecknad

Erbjudandet i Beyond Frames Entertainment AB (publ) (”Beyond Frames” eller ”Bolaget”) inför Bolagets listning på Spotlight Stock Market blev tecknad till 111% och Spotlight Stock Markets spridningskrav uppfyllt. Genom nyemissionen tillförs Bolaget cirka 10 MSEK före emissionskostnader som uppgår till ca 1 MSEK . Beräknad första dag för handel i Bolagets aktie på Spotlight Stock Market är den 6 december 2018 under kortnamnet ”BEYOND”.

Anmälningsperioden för Beyond Frames erbjudande avslutades den 19 november 2018. Erbjudandet riktades till institutionella investerare samt till allmänheten i Sverige. När nyemissionen har registrerats hos Bolagsverket kommer antalet aktier i Bolaget att öka med 1 150 000 till totalt 11 944 760. Efter det att nyemissionen registrerats kommer aktiekapitalet att uppgå till 597 238 SEK.

Den publika spridningsemissionen uppgick till 10 MSEK, ca 5 MSEK täcktes av befintliga och nya investerare som på förhand åtagit sig att teckna aktier i erbjudandet.

Riktad emission till Handelsbanken Microcap Sverige

I samband med att aktien noteras på Spotlight Stock Market kommer en riktad emission till Handelsbanken Microcap Sverige att genomföras på samma villkor som spridningsemissionen. Den riktade emissionen är på 5 MSEK och kommer att öka antalet aktier med 575 000. Efter båda emissionerna registrerats kommer antalet aktier uppgå till 12 519 760 med ett aktiekapital om 625 988 SEK.

Styrelsen har beslutat om tilldelning av tecknade aktier i enlighet med de tilldelningsprinciper som angavs i prospektet. Besked om tilldelning och betalning av aktier lämnas i enlighet med respektive förvaltares rutiner.

Vi är mycket glada över det intresse nytillkomna och befintliga ägare, trots rådande marknadsklimat för gaming-aktier visat oss. Efter kapitalanskaffningen står vi väl rustade att fortsätta vår resa mot att bli en ledande aktör inom AR- och VR upplevelser och har goda förutsättningar att växa i snabbare takt än tidigare. Vi kommer nu att fortsätta arbetet med att utveckla spel i våra befintliga spelstudios och att identifiera nya studios att samarbeta med.”, kommenterar Johan Larsson, VD för Beyond Frames.

Johan Larsson, VD

Tel: 079-100 22 90
johan.larsson@beyondframes.com

Beyond Frames Entertainment är ett bolag verksamt inom dataspelsindustrin med sin kreativa bas på Södermalm i Stockholm. Bolagets målsättning är att attrahera kompetenta spelutvecklare med en gemensam vision: att skapa intressanta och roliga spelupplevelser av hög kvalitet baserat på teknologi inom VR och AR.

Beyond Frames strategi är att samla oberoende spelstudios under samma paraply. Avsikten är att detta ska ske dels genom förvärv av spelstudios, vilka bevisat att de kan utveckla och marknadslansera spel med stor spelglädje, dels  genom organisk tillväxt.

Denna information är sådan information som Beyond Frames Entertainment AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 22 november 2018.