BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari – 31 december 2017

Fjärde kvartalet 2017 i siffror

 • Nettoomsättningen ökade till 2,6 (1,7) MSEK
 • Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till -5,1 (-3,6) MSEK
 • Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till -5,8 (-3,8) MSEK
 • Periodens resultat uppgick till -5,8 (-3,8) MSEK
 • Resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till -0,65 (-0,61) SEK*
 • Likvida medel uppgick per den 31 december till 46,9 (16,6) MSEK

* Justerat för aktiesplit 5:1 under mars 2017

Helåret 2017 i siffror

 • Nettoomsättningen ökade till 4,7 (3,8) MSEK
 • Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till -16,3 (-11,3) MSEK
 • Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till -18,4 (-12,3) MSEK
 • Periodens resultat uppgick till -19,3 (-12,6) MSEK
 • Resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till -2,41 (-2,50) SEK*
 • Likvida medel uppgick per den 31 december till 46,9 (16,6) MSEK
 • Styrelsen föreslår att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret

* Justerat för aktiesplit 5:1 under mars 2017

Viktiga händelser under perioden   

 • Notering på Nasdaq First North, 22 maj
 • Lansering av Carbonhand samt tillhörande App.
 • Forsknings- och utvecklingssamarbete med Eiffage, ett av Europas ledande bygg- och infrastrukturföretag.
 • Utvärderingsprojekt med JM, en av Nordens ledande projektutvecklare av bostadsområden
 • Fördjupat samarbete med Airbus, för att nu även innefatta vidareutveckling av Bioservos ”Ironarm”-koncept

Händelser efter kvartalets utgång

Inga väsentliga händelser har skett efter kvartalets utgång.

VD har ordet

Vi ser ett fortsatt ökande globalt intresse för vår teknik från olika industriella aktörer och samarbetsavtalen löper enligt den plan och de milestones vi gemensamt satt upp. Det fjärde kvartalet har framförallt kännetecknats av fortlöpande utveckling av vår industrihandske Ironhand, inför den planerade kommersiella lanseringen mot slutet av det första kvartalet 2018. Vi har dessutom förstärkt vår organisation inom såväl produktutveckling som på marknads- och försäljningssidan samtidigt som vi anpassat vår produktion och våra produktionsprocesser för ökade volymer och en högre försäljning. 

Kista, 26 februari 2018  

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Erik Landgren
VD
erik.landgren@bioservo.com
+46 8 21 17 10

eller

Maria Myräng
CFO
maria.myrang@bioservo.com
+46 8 21 17 10

Informationen i denna delårsrapport är sådan som Bioservo Technologies AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 26 februari 2018 cirka kl 08:30 (CET). 

Kort om Bioservo Technologies

Bioservo Technologies (publ) är ett teknik- och utvecklingsbolag som kombinerar medicinsk vetenskap med modern robotteknik. Bolaget har en globalt framskjuten position inom soft exoskeleton-teknik, bärbara kraftstärkande produkter, för personer med behov av extra kraft för att stärka kroppens uthållighet och funktion, eller för personer med nedsatt muskelstyrka.

Efter många år av forskning och utveckling fokuserar Bioservo Technologies på en kommersialisering av bolagets produkter och patenterade teknik. De framtagna handskarna lämpar sig väl för både rehabilitering inom hälso- och sjukvården och i preventivt syfte för professionella användare inom industrin. Bolaget har bland annat tecknat strategiska samarbetsavtal med biltillverkaren General Motors/NASA och flygplanstillverkaren Airbus.

Bioservo Technologies grundades 2006 genom ett samarbete mellan forskare på Kungliga Tekniska Högskolan och läkare på Karolinska Sjukhuset i Stockholm. Bioservo Technologies är ett svenskt publikt aktiebolag med huvudkontor och verksamhet i Kista norr om Stockholm.

För mer information, vänligen besök www.bioservo.se 

FNCA Sweden AB är utsedd Certified Adviser