K-Fastigheter

K-Fastigheter

Pris per aktie
105 SEK
Minsta investering
- SEK
Pre money value
4228 MSEK
Bransch
Fastigheter
Lista
Nasdaq OMX Stockholm
Emissionsvolym
788 MSEK
Teckningsperiod
20 nov - 27 nov
Första handelsdag
29 nov
Teckningsåtagande
54%
Post-money value
-

Bakgrund

K-Fastigheter är ett snabbt växande fastighetsbolag med fokus på effektiv nybyggnation samt långsiktig förvaltning av huvudsakligen egenutvecklade bostäder. K-Fastigheter grundades i december 2010 av Bolagets nuvarande VD och huvudägare, Jacob Karlsson. Huvudkontoret ligger i Hässleholm och fastighetsbeståndet är koncentrerat till orter med långsiktigt god efterfrågan på hyresbostäder i Öresunds-regionen och, i ökande omfattning, i västra Sverige.

Bolagets affärsidé är att med stort engagemang och hög kostnadseffektivitet utveckla, bygga, förvalta och långsiktigt äga marknadens mest attraktiva fastigheter med hyresbostäder, såväl avseende skick och standard som servicenivå. Koncernen ska erbjuda egenproducerade och förvärvade hyresbostäder i Norden på platser med långsiktigt god efterfrågan på hyresbostäder och kommersiella lokaler.

För att öka såväl kvalitet som kostnadseffektivitet samt för att förkorta byggtiderna har K-Fastigheter valt att utveckla och bygga tre egenutvecklade koncepthus som enbart uppförs för eget långsiktigt ägande och förvaltning: Låghus, Lamellhus och Punkthus. K-Fastigheter genomför därtill förvärv av fastigheter med utvecklings- och förädlingspotential eller av fastigheter på platser där K-Fastigheter vill etablera sig och sådana förvärv bidrar till sådan geografisk expansion och ökar förvaltningseffektiviteten i den nya geografin.

Den 30 september 2019 utgjordes K-Fastigheters fastighetsbestånd av 63 fastigheter med 1 562 bostäder under förvaltning, 678 bostäder under pågående byggnation och 1 095 bostäder under projektutveckling. Den totala uthyrningsbara ytan för förvaltningsobjekten uppgick till cirka 128 300 kvadratmeter. Bostadsfastigheter utgjorde den största fastighetskategorin, motsvarande cirka 88 procent av fastighetsvärdet, medan kommersiella fastigheter utgjorde cirka 12 procent av fastighetsvärdet.

Det totala bokförda värdet på färdigställda förvaltningsfastigheter uppgick per den 30 september 2019 till 3 215,5 mkr. K-Fastigheters ambition är att bibehålla den historiskt starka tillväxten av fastighetsbeståndet och Bolaget har som mål att öka antalet byggstartade egenproducerade lägenheter från nuvarande produktion om 600 lägenheter per år till 1 000 lägenheter per år 2023. Målet är att tillväxten i det långsiktiga substansvärdet3 och förvaltningsresultatet per aktie ska öka med i genomsnitt minst 20 procent per år över en konjunkturcykel. Vid utgången av år 2023 är målet att äga och förvalta minst 5 000 lägenheter i Norden.

Bolagsnyheter

Social media

Detta bolag har för närvarande ingen twitterkoppling.