BrainCool AB (publ): BrainCool beslutar att genomföra en företrädesemission om upp till 82 miljoner kronor enligt ny tidplan

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING, VARE SIG DIREKT ELLER INDIREKT, INOM ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, JAPAN, NYA ZEELAND, SINGAPORE, SYDAFRIKA, HONG KONG, KANADA, SCHWEIZ ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING AV DETTA PRESSMEDDELANDE SKULLE VARA OTILLÅTEN ENLIGT TILLÄMPLIG LAG ELLER KRÄVA REGISTRERINGS- ELLER ANDRA ÅTGÄRDER.

 

BrainCool AB (publ) (”BrainCool” eller ”Bolaget”) offentliggör härmed att styrelsen beslutat att genomföra en företrädesemission som vid full teckning tillför Bolaget ca 82 miljoner kronor (”Företrädesemissionen”) enligt uppdaterad tidplan. Det nya emissionsbeslutet är fattat med stöd av bolagsstämmans bemyndigande registrerat den 15 augusti 2022. Företrädesemissionen är garanterad till ca 30 procent. Därtill avser styrelsen tillämpa en överteckningsoption som motsvarar 10 procent av Företrädesemissionen som, vid överteckning i Företrädesemissionen, ger möjlighet att tillföra Bolaget ytterligare ca 8,2 miljoner kronor (”Överteckningsoptionen”).

Den 25 augusti 2022 offentliggjorde BrainCool avsikten att genomföra Företrädesemissionen och den 26 september 2022 hölls en extra bolagsstämma i BrainCool som antog ny bolagsordning med ökade gränser för aktiekapital och antal aktier, godkände styrelsens beslut om Företrädesemission samt bemyndigande styrelsen att genomföra Överteckningsoptionen. Den 30 september 2022 registrerades den antagna bolagsordningen hos Bolagsverket.

Den 30 oktober 2022 offentliggjorde BrainCool avsikten att skjuta fram tidplanen för genomförandet av Företrädesemissionen med drygt en vecka, samt att det tekniskt skulle ske genom att styrelsen fattar ett nytt beslut om att genomföra Företrädesemissionen med stöd av befintligt bemyndigande från årsstämman den 25 maj 2022 som registrerades hos Bolagsverket den 15 augusti 2022.

Styrelsen för BrainCool har nu, med stöd av bemyndigandet från årsstämman, beslutat att genomföra Företrädesemissionen på identiska villkor men enligt den framskjutna tidplanen som offentliggjordes den 30 september 2022. Dagens emissionsbeslut ersätter det tidigare emissionsbeslutet från den 25 augusti 2022

Utöver den uppdaterade tidplanen enligt nedan är bakgrund och motiv till, samt villkor för, Företrädesemissionen desamma som kommunicerades den 25 augusti 2022.    

Uppdaterad tidsplan för Företrädesemissionen

10 oktober 2022                               Sista handelsdag inklusive rätt att erhålla teckningsrätter

11 oktober 2022                               Första handelsdag exklusive rätt att erhålla teckningsrätter

12 oktober 2022                               Avstämningsdag för erhållande av teckningsrätter. Aktieägare som är registrerade i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken

                                                         denna dag erhåller teckningsrätter för deltagande i Företrädesemissionen

13 oktober 2022                               Beräknad dag för offentliggörande av prospekt

14 oktober – 25 oktober 2022           Handel i teckningsrätter

14 oktober – 28 oktober 2022           Teckningsperiod

2 november 2022                             Offentliggörande av utfall i Företrädesemissionen

Rådgivare

Zonda Partners agerar finansiell rådgivare och Eminova FK agerar emissionsinstitut i samband med Företrädesemissionen. Advokatfirman Delphi agerar legal rådgivare i samband med Företrädesemissionen.

För mer information kontakta:

Martin Waleij – VD                                                                 
+46 733 93 70 76                                                                                          
E-post: martin.waleij@braincool.se

Denna information är sådan information som BrainCool är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 4 oktober 2022 kl. 07:30 (CET). 

Om BrainCool AB (publ)

BrainCool AB (publ) är ett innovativt medicinteknikföretag som utvecklar, marknadsför och säljer ledande medicinska kylningssystem för indikationer och områden med betydande medicinska mervärden inom sjukvården. BrainCool AB (publ) har sitt säte i Lund. Aktien är noterad på Spotlight Stock Market.

Viktig information

Publicering, offentliggörande eller distribution av detta pressmeddelande kan i vissa jurisdiktioner vara föremål för restriktioner enligt lag och personer i de jurisdiktioner där detta pressmeddelande har offentliggjorts eller distribuerats bör informera sig om och följa sådana legala restriktioner. Mottagaren av detta pressmeddelande ansvarar för att använda detta pressmeddelande och informationen häri i enlighet med tillämpliga regler i respektive jurisdiktion. Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande att sälja eller en inbjudan avseende ett erbjudande att förvärva eller teckna värdepapper som emitterats av Bolaget i någon jurisdiktion där sådant erbjudande eller sådan inbjudan skulle vara olaglig. I en medlemsstat inom Europeiska Ekonomiska Samarbetsområdet ("EES") får värdepapper som hänvisas till i detta meddelande endast erbjudas i enlighet med tillämpliga undantag i Europaparlamentets och Rådets förordning (EU) 2017/1129 om prospekt (”Prospektförordningen”).

Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om eller inbjudan avseende att förvärva eller teckna värdepapper i USA. Värdepapperna som omnämns häri får inte säljas i USA utan registrering, eller utan tillämpning av ett undantag från registrering, enligt den vid var tid gällande U.S. Securities Act från 1933 ("Securities Act"), och får inte erbjudas eller säljas i USA utan att de registreras, omfattas av ett undantag från, eller i en transaktion som inte omfattas av registreringskraven enligt Securities Act. Det finns ingen avsikt att registrera några värdepapper som omnämns häri i USA eller att lämna ett offentligt erbjudande avseende sådana värdepapper i USA. Informationen i detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras, kopieras, reproduceras eller distribueras, direkt eller indirekt, helt eller delvis, i eller till USA, Kanada, Japan, Sydafrika eller Australien eller någon annan jurisdiktion där sådant offentliggörande, publicering eller distribution av denna information skulle stå i strid med gällande regler eller där en sådan åtgärd är föremål för legala restriktioner eller skulle kräva ytterligare registrering eller andra åtgärder än vad som följer av svensk rätt. Åtgärder i strid med denna anvisning kan utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning.

I Storbritannien distribueras och riktas detta dokument, och annat material avseende värdepapperen som omnämns häri, endast till, och en investering eller investeringsaktivitet som är hänförlig till detta dokument är endast tillgänglig för och kommer endast att kunna utnyttjas av, "qualified investors" (enligt definitionen i paragraf 86(7) i den brittiska Financial Services and Markets Act 2000) som är (i) personer som har professionell erfarenhet av affärer som rör investeringar och som faller inom definitionen av "investment professionals" i artikel 19(5) i den brittiska Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 ("Föreskriften"); eller (ii) "high net worth entities" som avses i artikel 49(2)(a)-(d) i Föreskriften (alla sådana personer benämns gemensamt "relevanta personer"). En investering eller en investeringsåtgärd som detta meddelande avser är i Storbritannien enbart tillgänglig för relevanta personer och kommer endast att genomföras med relevanta personer. Personer som inte är relevanta personer ska inte vidta några åtgärder baserat på detta dokument och inte heller agera eller förlita sig på det.

Ett prospekt avseende Företrädesemissionen som beskrivs i detta pressmeddelande kommer att offentliggöras av Bolaget omkring den 13 oktober 2022. Detta pressmeddelande är dock inte ett prospekt enligt betydelsen i Prospektförordningen. Detta pressmeddelande utgör marknadsföring i enlighet med artikel 2 k i Prospektförordningen. Fullständig information avseende Företrädesemissionen kan endast fås genom Prospektet. BrainCool har inte godkänt något erbjudande till allmänheten av aktier eller rättigheter i någon annan medlemsstat i EES utöver Sverige. Detta pressmeddelande varken identifierar eller utger sig för att identifiera risker (direkta eller indirekta) som kan vara förbundna med en investering i nya aktier. Ett investeringsbeslut att förvärva eller teckna nya aktier i Företrädesemissionen får endast fattas baserat på offentligt tillgänglig information.

Framåtriktade uttalanden

Detta pressmeddelande innehåller vissa framåtriktade uttalanden som återspeglar Bolagets aktuella syn och förväntningar på framtida händelser samt finansiell och operativ utveckling, inklusive uttalanden avseende Emissionen samt uttalanden rörande vägledning, planering, framtidsutsikter och strategier. Ord som "avses", "bedöms", "förväntas", "planeras", "uppskattas", "kan", och andra uttryck som innebär indikationer eller förutsägelser avseende framtida utveckling eller trender och som inte är grundade på historiska fakta, utgör framåtriktad information. Även om Bolaget anser att dessa uttalanden är baserade på rimliga antaganden och förväntningar kan Bolaget inte garantera att sådana framåtriktade uttalanden kommer att förverkligas. Då dessa framåtriktade uttalanden inbegriper såväl kända som okända risker och osäkerhetsfaktorer, kan verkligt utfall väsentligen skilja sig från vad som uttalas i framåtriktad information. Framåtriktade uttalanden i pressmeddelandet gäller endast vid tidpunkten för pressmeddelandet och kan komma att ändras utan tillkännagivande. Bolaget gör inga utfästelser om att offentliggöra uppdateringar eller revideringar av framåtriktade uttalanden till följd av ny information, framtida händelser eller dylikt utöver vad som krävs enligt tillämpliga lagar eller aktiemarknadsrättslig reglering.