Clinical Laserthermia Systems AB (publ) meddelar sista dag för handel med BTU och första dag för handel med teckningsoptioner av serie TO 5 B

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, JAPAN ELLER KANADA ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR DISTRIBUTION AV DETTA PRESSMEDDELANDE SKULLE VARA OLAGLIG ELLER KRÄVA REGISTRERING ELLER ANDRA ÅTGÄRDER UTÖVER VAD SOM FÖLJER AV SVENSK RÄTT.

Lund, Sverige – Clinical Laserthermia Systems AB:s (“CLS” eller “Bolaget”) företrädesemission av units, vars teckningsperiod avslutades den 6 september 2022, har nu registrerats på Bolagsverket. Bolaget meddelar härmed att sista dag för handel med BTU (betald tecknad unit) är den 5 oktober 2022 och stoppdag är den 7 oktober 2022. Första dag för handel med teckningsoptioner av serie TO 5 B är den 11 oktober 2022.

CLS genomförde en företrädesemission av units under perioden 23 augusti 2022 – 6 september 2022 som tillförde Bolaget cirka 55,4 MSEK, före emissionskostnader. Genom företrädesemissionen nyemitterades 55 445 240 B-aktier och 27 722 620 teckningsoptioner av serie TO 5 B. Företrädesemissionen har nu registrerats på Bolagsverket och sista dag för handel med BTU är den 5 oktober 2022 och stoppdag är den 7 oktober 2022. B-aktier och teckningsoptioner av serie TO 5 B beräknas distribueras till VP-konto/depå den 11 oktober 2022.

 

Efter registreringen på Bolagsverket uppgår det totala antalet aktier i CLS till 124 751 791 aktier, varav 600 000 A-aktier och 124 151 791 B-aktier. Aktiekapitalet uppgår efter registreringen till cirka 11 539 540,73 SEK. Härutöver finns 27 722 620 utestående teckningsoptioner av serie TO 5 B. De nyemitterade teckningsoptionerna av serie TO 5 B kommer att handlas på Nasdaq First North Growth Market och första dag för handel är den 11 oktober 2022. Teckningsoptioner av serie TO 5 B har ISIN-kod SE0018408130 och kommer att handlas under kortnamnet ”CLS TO 5 B”.

 

Sammanfattande villkor för teckningsoptioner av serie TO 5 B

Varje teckningsoption av serie TO 5 B berättigar till teckning av en (1) ny B-aktie i CLS under perioden från och med den 14 februari 2023 till och med den 28 februari 2023. Teckningskursen i efterföljande optionsinlösen uppgår till sjuttio (70) procent av den genomsnittliga volymvägda kursen för B-aktien enligt Nasdaq First North Growth Markets officiella kursstatistik under en period om 10 handelsdagar som slutar två (2) bankdagar innan nyttjandeperioden börjar. Bolaget kommer att offentliggöra teckningskursen dagen innan den första dagen i nyttjandeperioden. Teckningskursen ska avrundas till närmsta heltals öre och ska inte överstiga 1,00 SEK per ny B-aktie och inte understiga aktiens kvotvärde. Vid fullt utnyttjande av teckningsoptioner av serie TO 5 B till högsta kurs, kommer teckningsoptionerna tillföra Bolaget cirka 27,7 MSEK före emissionskostnader. Fullständiga villkor och anvisningar för teckningsoptioner av serie TO 5 B finns tillgängliga på Bolagets hemsida (www.clinicallaser.se).

 

Rådgivare

I samband med företrädesemissionen har Sedermera Corporate Finance AB agerat som finansiell rådgivare, Markets & Corporate Law Nordic AB som legal rådgivare samt Nordic Issuing AB som emissionsinstitut. Shark Communication AB har bistått Bolaget med rådgivning avseende kommunikation.

 

För ytterligare information om företrädesemissionen, vänligen kontakta:

Sedermera Corporate Finance

Telefon: +46 40 615 14 10

E-post: cf@sedermera.se

www.sedermera.se

 

För mer information om CLS, vänliga kontakta:

Dan J Mogren, VD

Telefon: +46 (0) 70-590 11 40

E-post: dan.mogren@clinicallaser.com

Hemsida: www.clinicallaser.se

 

Certified Adviser

FNCA Sweden AB

Telefon: +46 8 528 00 399

E-post: info@fnca.se

 

Clinical Laserthermia Systems AB (publ), utvecklar och säljer TRANBERG®|Thermal Therapy System, inklusive Thermoguide Workstation och sterilt engångsmaterial, för minimalinvasiv behandling av cancertumörer och läkemedelsresistent epilepsi, enligt regulatoriska godkännanden inom EU respektive USA. Produkterna marknadsförs för bildstyrd laserablation samt används i studier för behandling med imILT®, bolagets interstitiella lasertermoterapi för immunstimulerande ablation med potentiell abskopal behandlingseffekt. CLS har sitt huvudkontor i Lund samt dotterbolag i Tyskland, USA och marknadsbolag i Singapore. CLS är noterat på Nasdaq First North Growth Marketunder symbolen CLS B. Certified adviser (CA) är FNCA Sweden AB, Tel: +46 8 528 00 399. E-mail:info@fnca.se.