CLS – Utnyttjandeperioden för teckningsoptioner av serie TO3 inleds idag

Clinical Laserthermia Systems AB (publ) (“CLS” eller “Bolaget”) genomförde under april 2021 en företrädesemission av units (”Företrädesemissionen”) samt en riktad emission av units (”Riktade emissionen”). De units som emitterades i Företrädesemissionen och den Riktade emissionen bestod av aktier och teckningsoptioner av serie TO3 (”teckningsoptionerna”) och TO4. Utnyttjandeperioden för teckningsoptionerna av serie TO3 inleds idag, den 11 april 2022, och pågår till och med den 25 april 2022. En teckningsoption ger innehavaren rätt att teckna en (1) ny B-aktie i CLS. Teckningskursen per aktie som tecknas genom utnyttjande av teckningsoptionerna har, i enlighet med villkoren för teckningsoptionerna, fastställts till 3,50 SEK. Vid fullt utnyttjande av samtliga teckningsoptioner kommer CLS att tillföras cirka 35,6 MSEK före emissionskostnader.

 Kommentar från Dan J Mogren, tillförordnad VD, CLS

”Sedan kapitaltillskottet i fjol har CLS fortsatt att leverera på de milstolpar vi satt upp för verksamheten och som vi ser som avgörande för bolagets fortsatta marknadsetablering och tillväxt. Under det senaste halvåret har vi landat ytterligare avtal om kliniska studier med tongivande universitetssjukhus och framstående kliniker, vi har även ansökt om marknadsgodkännande hos US-FDA gällande vårt TRANBERG system med Thermoguide Workstation och dess användning för MR-bildledd NeuroLITT-behandling av tumörer och epileptiska fokus i hjärnan och just nu pågår ett intensivt arbete med att lansera vår nya generation TRANBERG produkter i Europa och USA inom urologi. Vi ser fram emot ert fortsatta förtroende och engagemang för CLS etablering som en global leverantör av utrustning för minimalinvasiv laserablationsbehandling av svåra tumörsjukdomar och andra funktionella sjukdomar." – Dan J Mogren, tillförordnad VD

 

Sammanfattande instruktioner och viktiga datum

Innehavare av teckningsoptioner som önskar utnyttja dessa för att teckna aktier måste själva anmäla det i god tid före den 25 april 2022. Teckningsoptionerna som inte utnyttjats innan dess förfaller utan värde. Innehavare som inte önskar utnyttja sina teckningsoptioner kan sälja dessa. Handel med teckningsoptionerna pågår till och med den 21 april 2022.

Detaljerad information och instruktioner för teckning

Utnyttjande av förvaltarregistrerade teckningsoptioner

Innehavare som har sitt innehav av teckningsoptioner förvaltarregistrerat (innehav på aktiedepå, ISK-konto eller kapitalförsäkring) ska anmäla utnyttjandet av teckningsoptioner genom att kontakta sin förvaltare och följa förvaltarens instruktioner avseende teckning och betalning. Detta bör ske i god tid före den 25 april 2022 då olika förvaltare har olika handläggningstider.

 

Utnyttjande av direktregistrerade teckningsoptioner

Innehavare som har sitt innehav av teckningsoptioner direktregistrerat (innehav på VP-konto) ska anmäla utnyttjandet av teckningsoptioner genom att fylla i och skicka in anmälningssedel för utnyttjandet, så att anmälningssedeln är emissionsinstitutet Aqurat Fondkommission tillhanda senast den 25 april 2022.

 

Anmälningssedel finns tillgängligt på Bolagets, emissionsinstitutets och Redeye AB:s respektive hemsidor (www.clinicallaser.com, www.aqurat.se, www.redeye.se). Observera att betalning för de nya aktierna ska vara Aqurat Fondkommission tillhanda senast den 25 april 2022 i enlighet med instruktioner på anmälningssedeln.

 

Handel med TO3

De innehavare som inte önskar utnyttja sina teckningsoptioner har möjlighet att sälja dem på Nasdaq First North Growth Market. Teckningsoptionerna handlas fram till och med den 21 april 2022 under kortnamn CLS TO 3 B och med ISIN SE0015812243. Teckningsoptioner som inte utnyttjas senast den 25 april 2022 eller säljs senast den 21 april 2022 förfaller utan värde.

 

Utfall och leverans av nya aktier

Utfallet av utnyttjandet av teckningsoptionerna kommer att offentliggöras via pressmeddelande omkring den 28 april 2022. Tecknade och betalda aktier kan komma att registreras på tecknarens värdepappersdepå så som interimsaktier (IA) fram till dess att registrering av emissionen är genomförd hos Bolagsverket, varpå interimsaktier automatiskt omväxlas till ordinarie B-aktier i CLS.

 

Antal teckningsoptioner och möjlig intäkt från utnyttjandet

Antal teckningsoptioner uppgår till 10 182 405. Vid fullt utnyttjande av samtliga teckningsoptioner av serie TO3 kommer CLS att tillföras cirka 35,6 MSEK före emissionskostnader. Vid fullt nyttjande av samtliga utgivna teckningsoptioner av serie TO3 ökar antalet aktier i CLS med 10 182 405 B-aktier till totalt 76 004 715 aktier, varav 600 000 A-aktier och 75 404 715 B-aktier, och aktiekapitalet ökar med cirka 941 872,47 SEK till cirka 7 030 436,18 SEK. Detta medför en utspädning om cirka 13 procent baserat på antalet aktier i CLS efter fullt utnyttjande av samtliga teckningsoptioner.

 

Fullständiga villkor för teckningsoptionerna

Fullständiga villkor för teckningsoptionerna finns tillgängliga på Bolagets hemsida samt i det prospekt som styrelsen för CLS upprättade i samband med företrädesemissionen 2021. Prospekt finns tillgängligt på Bolagets, emissionsinstitutets och Redeyes respektive hemsidor. Det finns även tillgängligt på Finansinspektionens hemsida www.fi.se.

 

Investerarpresentationer

CLS kommer att presentera på Redeye Investor Forum 21 april 2022. Information om eventet finns på Redeyes hemsida. Ytterligare investerarpresentationer kan komma att anordnas under utnyttjandeperioden. Inbjudan till dessa kommer att presenteras på CLS och Redeyes respektive hemsidor.

 

Teckningsoptioner av serie TO4

De units som emitterades i Företrädesemissionen och den Riktade emissionen bestod av aktier och teckningsoptioner av serie TO3 och TO4. Teckningsoptionerna av serie TO4 kommer kunna utnyttjas för teckning av nya B-aktier under perioden 11 april 2023 – 25 april 2023, där en (1) teckningsoption av serie TO4 ger rätt att teckna en (1) ny B-aktie i Bolaget till ett lösenpris motsvarande 70 procent av den volymvägda genomsnittliga betalkursen för Bolagets B-aktie på Nasdaq First North under en period om tio (10) handelsdagar omedelbart föregående den 6 april 2023, dock lägst 4,20 SEK och högst 7,00 SEK per aktie.

 

Rådgivare 
Redeye AB är finansiell rådgivare och Aqurat Fondkommission AB agerar emissionsinstitut i transaktionen.

 

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Dan J. Mogren, Acting CEO Clinical Laserthermia Systems AB (publ)

Tel: +46 – (0)705 – 90 11 40

E-mail: dan.mogren@clinicallaser.com

 

Om CLS och TRANBERG system 

Clinical Laserthermia Systems AB (publ) utvecklar och säljer TRANBERG®|Thermal Therapy System, inklusive Thermoguide Workstation och sterilt engångsmaterial, för minimalinvasiv behandling av cancertumörer och läkemedelsresistent epilepsi, enligt regulatoriska godkännanden inom EU respektive USA. Produkterna marknadsförs för bildstyrd laserablation samt används i studier för behandling med imILT®, bolagets interstitiella lasertermoterapi för immunstimulerande ablation med potentiell abskopal behandlingseffekt. CLS har sitt huvudkontor i Lund samt dotterbolag i Tyskland, USA och marknadsbolag i Singapore. CLS är noterat på Nasdaq First North Growth Market under symbolen CLS B. Certified adviser (CA) är FNCA Sweden AB, Tel: +46 8 528 00 399. E-mail: info@fnca.se. 

 

Mer information om CLS på företagets webbplats: www.clinicallaser.se