Covid-19-vaccin baserat på Aberas teknologi visar goda resultat i studie från Johns Hopkins University School of Medicine

Den vaccinplattform som utvecklats av Abera Bioscience AB (”Abera” eller ”Bolaget”) har använts i ett samarbete mellan forskare på Johns Hopkins University School of Medicine (Baltimore, USA) och Vrije Universiteit (Amsterdam, Nederländerna) för att ta fram och testa en ny vaccinkandidat mot SARS-CoV-2. Nu publiceras resultaten från en studie i hamster som visar att vaccinkandidaten framkallade skyddande immunsvar.

Som tidigare kommunicerats har Aberas innovativa vaccinplattform, som gör det möjligt att fästa sjukdomsspecifika antigen till s.k. OMVs (Outer Membrane Vesicles), använts av flera forskningsinstitut för att utveckla vaccinkandidater mot viruset SARS-CoV-2 som orsakar Covid-19.

Övertygande resultat från en studie som gjorts i samarbete mellan forskare på Johns Hopkins University School of Medicine och Vrije Universiteit publiceras idag som en s.k. preprint. I studien användes Aberas plattform genom att OMVs dekorerades med SARS-CoV-2 Spike-protein och vaccinet testades i en infektionsmodell i hamster. Vaccinet gavs via näsan och resulterade i höga antikroppskoncentrationer och sänkta viruskoncentrationer i lungorna vilket resulterade i skydd mot lungpatologi och andra sjukdomssymtom vid infektion med levande SARS-CoV-2-virus. Resultaten betonar, enligt författarna, värdet och mångsidigheten hos Aberas OMV-baserade vaccinmetoder.

”Det är glädjande att framstående forskningsinstitut, som Johns Hopkins University School of Medicine, ser potentialen i vår plattform och väljer att använda den för att ta fram ett vaccin mot SARS-CoV-2. Vi förväntar oss inte att denna vaccinkandidat utvecklas hela vägen genom kliniska försök då många andra vaccinkandidater redan kommit längre och vissa även har godkänts på marknaden. Det är däremot intressant och roligt att se att plattformen är effektiv mot virussjukdomar, vilket vi tidigare inte har visat och det understryker den breda användbarheten av plattformen. Författarna till artikeln framhäver plattformen som en möjlig lösning för snabb utveckling av kostnadseffektiva framtida vaccin mot nya varianter av SARS-CoV-2 eller mot andra framväxande infektionssjukdomar”, säger Maria Alriksson, VD på Abera Bioscience AB.

Manuskriptet kommer att kompletteras med ytterligare data innan den lämnas in för publicering i en ”peer-review” vetenskaplig tidskrift.

Länk till manuskriptet

Denna information är sådan som Abera Bioscience är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2021-06-29 10:30 CET.

För mer information om Abera, vänliga kontakta:
Maria Alriksson, VD
Telefon: +46 (0) 70 433 04 49

E-post: info@aberabio.com
Hemsida:
www.aberabio.com

Abera Bioscience AB är ett svenskt vaccin- och bioteknikbolag som bildades 2012 och är sprunget ur molekylärbiologisk forskning vid Vrije Universiteit Amsterdam, Stockholms universitet och bioteknikbolaget Xbrane Biopharma AB. Abera besitter en egenutvecklad patenterad plattformsteknologi, BERA, vilken möjliggör effektiv utveckling av vaccin baserat på bakteriell OMV-teknologi, outer membrane vesicles. Utifrån plattformsteknologin har Bolaget utvecklat vacciner och fokuserar i dagsläget på två huvudspår – pneumokocker och immunonkologi. Bolagets huvudkandidat, Ab-01.12, inom pneumokocker befinner sig i preklinisk fas och inom immunonkologi har Bolaget flera möjliga kandidater under utveckling med avsikt att selektera ett par av dessa för vidareutveckling.