Delårsrapport 1 januari – 30 juni 2020: Stora långsiktiga affärer och kraftigt övertecknad företrädesemission

1 april – 30 juni 2020

  • Omsättningen uppgick till 12,8 (24,5) MSEK.
  • Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till -12,5 (0,1) MSEK.
  • Resultatet efter skatt uppgick till -12,7 (0,2) MSEK.
  • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -11,3 (-11,8) MSEK.
  • Resultatet efter skatt per aktie före utspädning uppgick till -0,57 (0,01) och efter utspädning till  -0,57 (0,01) SEK.

1 januari – 30 juni 2020

  • Omsättningen uppgick till 36,2 (31,9) MSEK.
  • Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till -15,9 (-12,5) MSEK.
  • Resultatet efter skatt uppgick till -15,9 (-12,3) MSEK.
  • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -9,8 (-27,3) MSEK.
  • Resultatet efter skatt per aktie före utspädning uppgick till -0,72 (-0,56) och efter utspädning till  0,72 (-0,56) SEK

 

VD har ordet
Omsättningen för andra kvartalet uppgick till 12,8 (24,5) MSEK och rörelseresultatet (EBIT) till -12,4 (0,1) MSEK. Även om siffrorna för kvartalet inte motsvarar andra kvartalet 2019 talar de nya affärernas omfång och karaktär sitt tydliga språk – åtagandena är fortsatt långsiktiga och omfattande. Omsättningen för första halvåret ökade med drygt 13% och kostnadsökningarna beror främst på att vi har förstärkt organisation för att kunna leverera vunna affärer. Våra affärer är dock fortfarande periodiska och vi arbetar på att framöver kunna jämna ut intäktsflödena. Att beslut och möten skjutits upp pga reserestriktioner och svårighet att använda digitala medel pga sekretess är ytterligare faktorer som påverkat vårt resultat under denna speciella vår och sommar.  

Under andra kvartalet 2020 stängde Advenica flera stora avtal som diskuterats under en längre tid. Samtidigt agerade försäljningsorganisationen snabbt gentemot nya och återkommande kunder. I Sverige erhöll Advenica dels en order till ett värde av cirka 26 MSEK med leverans under 2020, dels en order till ett värde av cirka 1,7 MSEK med omgående leverans och dels en order till ett värde av cirka 5,9 MSEK med leverans 2020 – denna europeiska myndighet lade någon månad senare en tilläggsbeställning till ett värde av 19 MSEK med leverans till och med 2024. I Finland erhöll Advenica en order till ett värde av cirka 1,1 MSEK med leverans andra och tredje kvartalet 2020. I Österrike erhöll Bolaget en order till ett värde av cirka 1 MSEK med leverans andra kvartalet 2020 samt en order till ett värde av cirka 12 MSEK med första leverans under 2020. 

Coronapandemin har gjort att det nya normala sannolikt inte blir som förut och att arbeta hemifrån har, på gott och ont, aktualiserat säkerhetsfrågorna. Insikten om att civilförsvaret akut måste rustas upp, men också att hållbara lösningar kräver kvalitet och tar tid att bygga, har ökat markant. Myndigheter har alltmer fokus på långsiktighet i samarbetet med oss för att kunna uppgradera sin signalskyddsutrustning på allvar.
Intresset för och marknadens tilltro till Advenicas erbjudande speglades också i företrädesemissionen, som tecknades till hela 319,1 procent, varav 97,7 procent med stöd av teckningsrätter. Bolaget tillfördes därmed i juli cirka 27,6 MSEK före emissionskostnader. 

Även om restriktioner kring inrikesresor och verksamhetsbesök nu ser ut att lättas, är många kundsamtal – som av sekretesskäl kräver fysisk närvaro – förskjutna och möjligheterna till att knyta ytterligare kontakter är fortsatt begränsade. Det var därför glädjande att också ett antal mindre beställningar av framförallt Advenicas datadioder gjordes under andra kvartalet. Vi är och förblir ett produktbolag som värnar om att utveckla, sälja och leverera attraktiva tekniska lösningar i världsklass. Marknaden för våra produkter och tjänster har fortsatt stor potential och de senaste framgångarna ger oss alla ny energi samt visar att vi är på rätt väg.

Malmö, den 19 augusti 2020

Marie Bengtsson
VD och Koncernchef Advenica

 

Kontakt
Marie Bengtsson, VD och koncernchef, Telefon 0703-86 00 32, E-post: marie.bengtsson@advenica.com

Denna information är sådan information som Advenica är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 19 augusti 2020 kl.13.00.

Om Advenica

Advenicas expertis hjälper länder, myndigheter, företag och organisationer att skydda den allra viktigaste digitala informationen. Våra välbeprövade och betrodda cybersäkerhetslösningar isolerar nätverk fysiskt och kopplar samtidigt samman data på ett säkert sätt. Sedan starten 1993 designar, utvecklar och tillverkar vi alla krypto- och segmenteringsprodukter i Sverige för att garantera hög assurans. Läs om vår unika teknologi och dess EU- och nationella godkännanden på högsta säkerhetsnivå på www.advenica.com

Advenica AB är ett publikt bolag listat på Nasdaq First North Premier Growth Market med kortnamnet ”ADVE”. Certified Adviser är Erik Penser Bank, telefon 08-463 83 00, Email: certifiedadviser@penser.se, www.penser.se