Delårsrapport Q1 2018

Sammanfattning av delårsrapport

Med ”Bolaget” eller ”Orgo Tech” avses Orgo Tech AB med organisationsnummer 556850-3675. Belopp inom parentes i rapporten avser motsvarande period föregående år.

Första kvartalet (2018-01-01 till 2018-03-31)

 • Nettoomsättningen uppgick till 512 287 (466 909) SEK.
 • Resultatet efter finansiella poster uppgick till -620 060 (24 150) SEK.
 • Resultatet per aktie* uppgick till -0,06 (0,00) SEK.
 • Soliditeten** uppgick till 93 (76) %.

*Resultat per aktie: Periodens resultat dividerat med genomsnittligt antal aktier. Genomsnittligt antal aktier för det första kvartalet 2018: 8 866 667 (8 000 000) aktier. Antal aktier i Orgo Tech per den 31 mars 2018: 10 000 000 aktier (8 000 000).

**Soliditet: Egna kapitalets andel av balansomslutningen.

Väsentliga händelser under det första kvartalet 2018

 • Den 2 januari 2018 meddelar Orgo Tech att Bolaget under Q1 2018 kommer att utveckla och publicera en ny version av sin webbplats som underlättar registreringsprocessen till Orgo Tech. I samband med detta avser Orgo Tech även att offentliggöra en ny version av sin verktygspanel. Den nya verktygspanelen kommer att möjliggöra för Bolaget att i framtiden kunna erbjuda fler tjänster under samma verktygspanel.
 • Den 3 januari 2018 inleds handeln med Orgo Techs aktie på AktieTorget. Aktierna handlas under kortnamnet “ORGO” och har ISIN-kod SE0009806177. 
 • Den 4 januari 2018 publicerar Orgo Tech en månadsrapport för december 2017 där Bolaget meddelar att Orgo Tech under december 2017 omsatte cirka 210 KSEK med ett positivt rörelseresultat.
 • Den 15 januari 2018 meddelar Orgo Tech att en uppdatering har skett i Bolagets WordPress-plugin. Uppdateringen innehåller ny kod som kommer att underlätta flytten till Bolagets nya panel och API, vilken är planerad att lanseras i slutet av Q1 2018.
 • Den 20 februari meddelar Orgo Tech att Bolaget har påbörjat en långsiktig utvecklingsprocess för att optimera betalningslösningen för sin tjänst samt kommande optimeringstjänster. I syfte att bredda betalningslösningarna i Bolagets kontrollpanel har kryptovalutan OrgoToken etablerats och lansering beräknas ta ett antal månader.
 • Den 21 februari registreras den nyemission Orgo Tech genomförde i december 2017. Efter registrering uppgår antalet aktier till 10 000 000 stycken och aktiekapitalet uppgår till 1 000 000 SEK.   

Väsentliga händelser efter periodens utgång

 • Den 3 april offentliggör Orgo Tech den nya panelen till tjänsten IMGO. Med den nya panelen får kunderna en bättre översikt med hjälp av statistik om hur mycket mindre deras bilder blir när de använder sig av IMGO.
 • Den 5 april kallar Orgo Tech till årsstämma. Fullständig kallelse med föreslagna beslut finns tillgängliga på Bolagets (www.orgotech.se) samt AktieTorgets hemsida (www.aktietorget.se).

VD Mathias Palmkvist har ordet

Orgo Tech har nu avslutat sitt första kvartal som noterat bolag och vi har haft ett produktivt kvartal där fokus har legat på att vidareutveckla vår verksamhet och våra digitala tjänster. Jag tar härmed tillfället i akt att kommentera några av kvartalets mest väsentliga händelser.

Ett av kvartalets viktigaste mål var att lansera vår nya kontrollpanel och API. Lansering skedde enligt plan i slutet av mars. Under kvartalet har vi därför bl.a. uppdaterat vår WordPress-plugin för att underlätta lanseringen. Uppdateringen innefattade bl.a. vår nya grafiska profil samt en sökmotoroptimering. Vi har dessutom lanserat en uppdaterad version av vår webbplats, där vi bl.a. förbättrat vår SEO för att fler besökare ska bli intresserade av våra tjänster.

Den nya kontrollpanelen har ett nytt utseende och flera nya funktioner relaterade till tjänsten IMGO. Med den nya panelen får kunderna en bättre översikt med hjälp av statistik om hur mycket mindre deras bilder blir när de använder sig av IMGO. Vidare kan våra kunder ladda upp bilder direkt från sin dator eller smartphone och optimera dessa direkt i panelen. Ytterligare en ny funktion är att kunden kan se alla bilder som kunden har optimerat via Orgo Tech direkt i panelen.

Vi har även fokuserat på att utveckla vår tjänst IMGO och under kvartalet har vi exempelvis snabbat upp kopplingen mellan panel och de datorer som optimerar bilderna, vilket har möjliggjort att fler bilder kan optimeras per sekund och att vi kan leverera en bättre tjänst till våra kunder.

Under det första kvartalet inledde vi även en mycket viktig långsiktig utvecklingsprocess för att optimera vår betalningslösning samt kommande optimeringstjänster. I syfte att bredda betalningslösningarna i vår kontrollpanel har vi etablerat kryptovalutan OrgoToken. Lanseringen av denna beräknas ta ett antal månader.  OrgoToken är baserad på Ethereum, vilket är en plattform för kryptovalutor byggd på blockkedjeteknik. Vi bedömer att denna betalningslösning kommer att underlätta köp av bolagets tjänster från hela världen och att utvecklingen därför är en viktig del i vår uppskalning av verksamheten.

Finansiellt har det första kvartalet inneburit investeringar i bl.a. IMGO samt utveckling av organisationen genom nyrekryteringar. Genom nyrekryteringarna har vi byggt en organisatorisk bas som möjliggör ytterligare utveckling av Bolagets tjänster, vilket jag bedömer kommer att gynna oss i vår fortsatta tillväxt.

Orgo Tech har ett spännande verksamhetsår och jag ser med tillförsikt fram emot resten av året.

Mathias Palmkvist

VD, Orgo Tech AB

Om Orgo Tech

Verksamhetsbeskrivning

Orgo Tech bildades under 2016 och erbjuder webbaserade tjänster som hjälper webbplatsägare att minska deras bandbreddsanvändning och påverkan för besökare på ett enkelt sätt. Bolagets tjänster skall förenkla och förbättra webbupplevelsen för såväl webbplatsägaren som deras besökare. Framförallt har Bolaget som ambition att underlätta arbetet för större bolag som hanterar större mängd ordrar och kunder via sina webbplatser. Orgo Tech lanserade i slutet av 2016 en betaversion av sin egenutvecklade mjukvarutjänst, IMGO. Tjänsten finns tillgänglig som en ”plug-in” i WordPress och kommer under 2018 att vidareutvecklas. IMGO minskar automatiskt bildernas filstorlek snabbt utan att besökarna till webbplatsen märker någon visuell skillnad. Fördelar med tjänsten är den minskar bandbreddsanvändandet för företagens webbplatser, vilket i sig generar lägre kostnader och snabbare webbplatser. Orgo Techs vision är att bli det ledande bolaget inom optimering av högtrafikerade webbplatser och webbtjänster.

Affärsmodell

Orgo Techs affärsmodell utgår från en månadsavgift per aktiv tjänst där Bolagets kunder betalar för den tjänst som används. Intäkterna per dags dato genereras från en prissättning om 10 öre per optimerad bild samt 50 öre per GB i CDN-trafik.

Målsättningar

Målet för Orgo Tech är att i framtiden vara marknadsledande inom bildoptimering och kringtjänster i Sverige. Bolagets målsättning är att ha en hög tillväxt samt att kraftigt öka antalet kunder de närmaste fem åren. Bolagets målsättningar för 2018 presenteras nedan:

2018

 • Nå 10 000 nedladdningar av IMGO på WordPress
 • Teckna ett storkundsavtal och tio standardiserade kundavtal
 • Rekrytera ytterligare medarbetare och vidareutveckla organisationen till mellan 10-15 medarbetare.

Ägarförteckning per 2018-03-31

Namn Antal aktier (st.) Andel av röster och kapital (%)
New Equity Venture Int. AB 3 464 280 34,64
AB B21 Invest 3 175 220 31,75
Mathias Palmkvist 988 000 9,88
Övriga 2 372 500 23,73
Totalt 10 000 000 100,00

Utveckling i siffror under perioden

Belopp inom parentes avser motsvarande period föregående år.

Omsättning

Nettoomsättningen under det första kvartalet 2018 uppgick till 512 287 (466 909) SEK. Nettoomsättningen under det första kvartalet 2018 uppgick till 512 287 (466 909) SEK. Under det första kvartalet har Bolaget främst haft fokus på att utveckla den nya versionen av IMGO, vilken nu är redo för produktion och försäljning på global skala. Som ett resultat av Orgo Techs fokus på utveckling av IMGO har Bolagets omsättning hänförlig till utveckling av optimerade IT-lösningar för kunder minskat gentemot tidigare kvartal. Orgo Tech utvecklar dessa IT-lösningar för att skapa utrymme för ytterligare utveckling av IMGO.

Finansiell utveckling

Resultatet under det första kvartalet 2018 uppgick till -620 060 (24 150) SEK. Bolaget har jämfört med föregående verksamhetsår ökade personalkostnader till följd av nyrekryteringar. Vidare har Bolaget haft engångskostnader relaterade till noteringen på AktieTorget, vilket bidragit negativt till resultatet.  

Likviditet

Bolagets likvida medel per den 31 mars 2018 uppgick till 4 587 860 (581 303) SEK och soliditeten per den
31 mars 2018 uppgick till 93 (76) procent. Bolagets likviditet har kraftigt stärkts till följd av den nyemission som genomförts inför notering på AktieTorget.

Aktien

Det finns ett aktieslag i Orgo Tech. Bolagets aktie är noterad på AktieTorget under tickern ”ORGO” Per den
31 mars 2018 uppgick antalet aktier till 10 000 000 (8 000 000). Genomsnittligt antal aktier under det första kvartalet 2018 uppgick till 8 866 667 (8 000 000).

Teckningsoptioner

Vid extra bolagsstämma den 3 oktober 2017 beslutades att införa ett optionsprogram riktat till Mathias Palmqvist (VD och styrelseledamot) samt Robin Bäcklund (Lead Developer och anställd) om totalt 400 000 teckningsoptioner (200 000 teckningsoptioner vardera). Varje teckningsoption ger rätt att teckna en ny aktie i Bolaget till kursen 6 SEK per aktie där teckning kan ske från och med den 1 oktober 2018 till och med den 31 oktober 2020. Vid fullt nyttjade teckningsoptioner kan aktiekapitalet öka med maximalt 40 000 SEK.

Priset på teckningsoptionerna har värderats enligt Black & Scholes-formeln.

Principer för delårsrapportens upprättande

Delårsrapporten har upprättats enligt Årsredovisningslagen och BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning (”K3”). För ytterligare information om redovisningsprinciper hänvisas till Orgo Techs årsredovisning för 2016.

Granskning av revisor

Delårsrapporten har inte granskats av Bolagets revisor.

Finansiell kalender

Bolaget upprättar och offentliggör en ekonomisk rapport vid varje kvartalsskifte. Kommande rapporter är planerade enligt följande:

 • Q2-rapport                      2018-08-03
 • Q3-rapport                      2018-11-02
 • Bokslutskommuniké      2019-02-01  

Avlämnande av delårsrapport

Stockholm, den 16 april 2018

Orgo Tech AB

Styrelsen