Den 13 juni 2022 är sista dag för handel av teckningsoptioner av serie TO 1 B

Nyttjandeperioden för Ectin Research AB:s (”Ectin” eller ”Bolaget”) teckningsoptioner av serie TO 1 B (”TO 1 B”) pågår till och med den 15 juni 2022 och sista dag för handel med TO 1 B är den 13 juni 2022. Innehavare av TO 1 B äger rätt att för varje teckningsoption teckna en (1) ny B-aktie i Ectin till en kurs om 7,10 SEK per B-aktie. Informationsblad, anmälningssedel samt fullständiga villkor och anvisningar för TO 1 B finns tillgängliga på Ectins hemsida (www.ectinresearch.com). Informationsblad och anmälningssedel finns även tillgängliga på Sedermera Corporate Finance AB:s (www.sedermera.se) och Nordic Issuing AB:s (www.nordic-issuing.se) respektive hemsidor.

För att TO 1 B inte ska förfalla utan värde (information om villkoren finns att tillgå i informationsbladet) krävs att innehavare tecknar nya B-aktier genom nyttjande av TO 1 B senast den 15 juni 2022, alternativt säljer innehavda TO 1 B senast den 13 juni 2022. Om en innehavare av TO 1 B skulle vilja utnyttja dessa, krävs att innehavaren på eget initiativ tar kontakt med och instruerar sin respektive bank/förvaltare i god tid före sista dagen i nyttjandeperioden.

TO 1 B i sammandrag

  • Teckningskurs: Varje TO 1 B ger innehavaren rätt att teckna en (1) ny B-aktie i Ectin till en kurs om 7,10 SEK per aktie.
  • Emissionsvolym: Det finns 1 271 186 utestående TO 1 B. Vid fullt nyttjande av samtliga TO 1 B tillförs Ectin cirka 9 MSEK före emissionskostnader.
  • Antalet utestående aktier i Ectin innan optionsinlösen: 12 690 348 stycken, varav 11 016 940 B-aktier.
  • Kortnamn och ISIN: TO 1 B är upptagna till handel på Spotlight Stock Market under kortnamn ”ECTIN TO 1 B” och med ISIN SE0015988357.

Antal aktier och aktiekapital

Vid fullt nyttjande av TO 1 B kommer antalet B-aktier i Ectin att öka med 1 271 186 B-aktier till 12 288 126 B-aktier och aktiekapitalet öka med 158 898,25 SEK till 1 745 191,75 SEK. Detta medför en utspädning om cirka 37 procent baserat på antalet utestående aktier i Ectin efter fullt nyttjande av samtliga TO 1 B.

Informationsblad och anmälningssedel

Informationsblad, anmälningssedel samt fullständiga villkor och anvisningar för TO 1 B finns tillgängliga på Ectins hemsida (www.ectinresearch.com). Informationsblad och anmälningssedel finns även tillgängliga på Sedermera Corporate Finance AB:s (www.sedermera.se) samt Nordic Issuing AB:s (www.nordic-issuing.se) respektive hemsidor. 

Rådgivare och emissionsinstitut

Sedermera Corporate Finance AB är finansiell rådgivare och Nordic Issuing AB är emissionsinstitut till Ectin i samband med optionsinlösen av TO 1 B. Markets & Corporate Law Nordic AB agerar legal rådgivare. Shark Communication AB har bistått Bolaget med kommunikationsrådgivning.

För ytterligare information om TO 1 B, vänligen kontakta:

Sedermera Corporate Finance AB

Telefon: +46 (0) 40 615 14 10

E-post: cf@sedermera.se

Hemsida: www.sedermera.se

Nordic Issuing AB

Telefon: +46 (0) 40 632 00 20

E-post: info@nordic-issuing.se

Hemsida: www.nordic-issuing.se

För mer information om Ectin, vänligen kontakta:

Anna Sjöblom-Hallén, VD

Telefon: +46 (0) 73 430 93 30

E-post: anna.sjoblom-hallen@ectinresearch.com

Hemsida: www.ectinresearch.com

Ectin Research AB

Ectin Research AB är ett kliniskt läkemedelsbolag som utvecklar en ny cancerbehandling. Ectin Researchs läkemedelskandidat MFA-370 skall prövas för behandling av patienter med metastaserad urotelial blåscancer. MFA-370 består av två befintliga läkemedel som genomgått storskaliga kliniska prövningar och som idag används i stor utsträckning inom andra indikationer. I prekliniska studier har komponenterna påvisat att de tillsammans uppnår potentierad anticancereffekt vid behandling av uroteliala blåscancerceller samt även ha lovande potential när det gäller behandling av celler från andra cancertyper t.ex. bröst-, kolorektal- och prostatacancer.