DevPort AB (publ) är godkända för handel på Nasdaq First North Premier

DevPort AB (publ) (“DevPort” eller “Bolaget”) har ansökt om och erhållit villkorat godkännande för handel på Nasdaq First North Premier. Första dag för handel i aktien beräknas till den 7 december 2017.

Nasdaq Stockholm har lämnat ett villkorat godkännande gällande upptagande till handel i DevPorts B-aktier med ISIN-kod SE0010546622. Kortnamn för aktierna är DEVP. Handel beräknas inledas den 7 december 2017 under förutsättning att spridningskravet på First North Premier uppnås. Nasdaqs beslut är även villkorat av att ingenting inträffar i Bolaget som skulle kunna föranleda en annan bedömning av Nasdaq.

Göteborg den 28 november 2017

För mer information, vänligen kontakta 

Nils Malmros, VD

E-post:  nils.malmros@devport.se

Telefon: 031-505910

Kort om Bolaget 

DevPort är ett utvecklings- och teknikkonsultbolag med fokus inom Inbyggda System, Produktutveckling och Produktionsutveckling. Bolaget har kontor i Göteborg, Linköping, Södertälje samt Stockholm och sysselsätter ca 300 personer.

Bolagets Certified Adviser är Avanza Bank AB.

Denna information är sådan information som DevPort AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 28 november 2017 kl. 10:00.