DevPort AB (publ) har genomfört förvärvet av teknikkonsultföretaget ADIGA

Press release • 14 december, 2018 17:30 CET

DevPort AB (publ), noterat på Nasdaq First North Premier och nedan kallat ”DevPort”, har den 14 december 2018 genomfört förvärvet av samtliga aktier i teknikkonsultföretaget ADIGA AB.

DevPort AB (publ) meddelade den 21 november 2018 att de tecknat ett avtal avseende förvärv av samtliga aktier i ADIGA AB. Förvärvet av ADIGA AB, nedan kallat ”ADIGA”, var villkorat av att årsstämmans beslut från den 14 maj 2018 om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier godkändes av berörda myndigheter och att styrelsen i DevPort därefter fattade beslut om riktad nyemission. Då samtliga villkor har uppfyllts genomfördes förvärvet av ADIGA den 14 december 2018 genom att DevPort tillträdde aktierna. 

DevPort har tidigare kommunicerat att 1-2 förvärv ska genomföras under år 2018. Genom förvärvet av ADIGA kan vi nu addera vårt andra förvärv för året. Förvärvet innebär att DevPort beräknas sysselsätta över 500 personer under början av år 2019 vilket bådar mycket gott för DevPorts fortsatta utveckling. Genom förvärvet kommer ADIGA bl.a. förstärka DevPorts position ytterligare hos vissa nyckelkunder till DevPort men också tillföra nya kunder. ADIGAs verksamhet inom projektåtaganden tror vi mycket på framöver och som vi vill vidareutveckla inom DevPort genom ADIGAs erfarna medarbetare och goda renommé, säger DevPorts VD och koncernchef, Nils Malmros.

Vi får nu tillgång till fler ramavtal och en större kundbas tack vare DevPort. Vi ser stora möjligheter för verksamheten och för våra medarbetare inom ADIGA att kunna utvecklas inom DevPort-koncernen, säger Reine Magnusson och Ricardo Heras, båda tidigare ägare till ADIGA.

För ytterligare information:

Nils Malmros, VD DevPort AB, tfn: 031-505910 eller e-post: nils.malmros@devport.se

Denna information är sådan information som DevPort AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 14 december 2018, kl. 17:30 CET.

Om DevPort

DevPort är ett svenskt teknikkonsultbolag och agerar som oberoende rådgivare och utvecklingspartner med kundens bästa för ögonen. DevPorts verksamhet kan delas in i fyra huvudområden; Produktutveckling, Produktionsutveckling, Inbyggda system och IT. Huvudkunderna återfinns inom fordonsindustrin och övrig utvecklingsintensiv industri. DevPort har haft en tillväxt om ca 40-50 % per år under de senaste åren och sysselsätter drygt 500 personer fördelat på egna anställda och underkonsulter. DevPort grundades 2008 och listades i december 2017 på NASDAQ First North Premier. Huvudkontoret ligger i Göteborg med lokalkontor i Linköping, Södertälje och Stockholm. Bolagets Certified Advisor är Avanza Bank. För mer information, besök www.devport.se.