DevPort AB (publ) kallar till årsstämma den 9 maj 2023

Pressmeddelande den 4 april 2023, kl. 17:30 CET

Aktieägarna i DevPort AB (publ) (”DevPort” eller ”Bolaget”), org. nr 556752-3369, kallas till årsstämma tisdagen den 9 maj 2023 kl. 16.00 på Bolagets huvudkontor, Theres Svenssons gata 10, 417 55 Göteborg.

Rätt att delta och anmälan

Aktieägare som önskar delta i årsstämman ska

 • dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken fredagen den 28 april 2023,
 • dels anmäla sig till Bolaget senast onsdagen den 3 maj 2023, per post via DevPort AB, Theres Svenssons gata 10, 417 55 Göteborg, per e-post till marie.fritzell@devport.se eller per telefon +46 733 98 90 45. I anmälan ska uppges fullständigt namn, person- eller organisationsnummer, aktieinnehav, adress, telefonnummer dagtid samt ska, i förekommande fall, uppgift om antal biträden (högst två) lämnas.

Alla uppgifter databehandlas endast i syfte för årsstämman. Se mer nedan.  

Förvaltarregistrerade aktier

Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade genom bank eller annan förvaltare måste hos förvaltaren, för att äga rätt att delta vid stämman, begära att föras in i aktieboken i eget namn hos Euroclear Sweden AB (s.k. rösträttsregistrering). Förvaltaren måste ha genomfört rösträttsregistreringen senast onsdagen den 3 maj 2023, vilket innebär att aktieägare som önskar sådan rösträttsregistrering måste underrätta förvaltaren om detta i god tid före nämnda datum.

Ombud m. m.

Om aktieägare ska företrädas av ombud måste ombudet ha med skriftlig, daterad och av aktieägaren undertecknad fullmakt till bolagsstämman. Fullmakten får inte vara äldre än ett år, såvida inte längre giltighetstid (dock längst fem år) har angivits i fullmakten. Om fullmakten utfärdats av juridisk person ska ombudet också ha med aktuellt registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandling för den juridiska personen. För att underlätta inpasseringen bör kopia av fullmakt och andra behörighetshandlingar bifogas anmälan till bolagsstämman. Fullmaktsformulär hålls tillgängligt på bolagets hemsida (www.devport.se) och skickas med post till aktieägare som kontaktar bolaget och uppger sin adress.

För mer information, vänligen kontakta:
Marie Fritzell, administratör för aktieägarinformation, DevPort
Tel: +46 733 98 90 45
E-post: marie.fritzell@devport.se

Förslag till dagordning:

 1. Öppnande av stämman
 2. Val av ordförande vid stämman
 3. Upprättande och godkännande av röstlängd
 4. Val av en eller flera justeringsmän
 5. Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad
 6. Godkännande av dagordning
 7. VD:s genomgång av viktiga händelser under 2022 samt genomgång av kvartalsrapport för perioden januari – mars 2023
 8. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse
 9. Beslut om fastställande av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning
 10. Beslut om disposition av Bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen
 11. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter och verkställande direktören
 12. Fastställande av antalet styrelseledamöter, styrelsesuppleanter, revisorer samt revisorssuppleanter
 13. Fastställande av arvoden till styrelsen och revisorer
 14. Val av styrelseledamöter, styrelseordförande samt revisorer och revisorssuppleanter
 15. Beslut om bemyndigande för nyemissioner av aktier
 16. Beslut om riktlinjer för ersättningar till ledande befattningshavare
 17. Övriga frågor
 18. Stämmans avslutande

Förslag till beslut

Punkt 2: Val av ordförande vid stämman

Valberedningen föreslår att Per Rodert utses till ordförande vid stämman eller, vid dennes förhinder, den person som valberedningen i stället anvisar.  

Punkt 10: Beslut om disposition av Bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen

Styrelsen föreslår att kontantutdelning lämnas med 1,00 kronor per aktie (föregående år, 0,75 kronor per aktie) samt en extra utdelning om 0,25 kronor per aktie (föregående år, 0,00 kr per aktie) motsvarande totalt 12 596 827 kronor och att resterande vinstmedel balanseras i ny räkning. Som avstämningsdag för utdelningen föreslås den 11 maj 2023. Om stämman beslutar i enlighet med förslaget beräknas utdelningen sändas ut från Euroclear den 16 maj 2023. Styrelsen yttrande enligt 18 kap 4 § aktiebolagslagen återfinns längre ned i denna kallelse.

Punkt 12: Fastställande av antalet styrelseledamöter, styrelsesuppleanter, revisorer samt revisorssuppleanter

Valberedningen föreslår att styrelsen skall bestå av sex ledamöter, utan suppleanter för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Vidare föreslår valberedningen att en revisor utan revisorssuppleant utses för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

Punkt 13: Fastställande av arvoden till styrelsen och revisorer

Valberedningen föreslår att årsstämman beslutar att arvode till bolagsstämmovalda styrelseledamöter ska utgå med totalt 1 150 000 kronor (1 150 000 kronor föregående år), att fördelas med 400 000 kronor till styrelsens ordförande (400 000 kronor föregående år) och 150 000 kronor, till var och en av övriga styrelseledamöter som inte är anställda av bolaget (150 000 kronor föregående år). Ingen särskild ersättning ska utgå för utskottsarbete. Arvode till revisor ska utgå enligt godkänd räkning.

Punkt 14: Val av styrelseledamöter, styrelseordförande samt revisorer och revisorssuppleanter

Valberedningen föreslår att omval ska ske av Per Rodert, Sören Brekell, Hasse Johansson, Viktor Öwall och Åsa Vajlok samt Anders Osberg som ordinarie ledamöter.

Valberedningen föreslår att Per Rodert väljs till ordförande.

Information om styrelseledamöterna som föreslås för omval finns i årsredovisningen och på Bolagets webbplats, www.devport.se.

Valberedningen föreslår, i enlighet med revisionsutskottets rekommendation, att Mazars AB omväljs som revisionsbolag. Mazars AB har meddelat att auktoriserade revisorn Jesper Ahlqvist fortsatt kommer att vara huvudansvarig revisor.

Punkt 15: Beslut om bemyndigande för nyemission av aktier

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att bemyndiga styrelsen att fram till nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt och med eller utan villkor om apport, kvittning eller andra villkor, besluta om nyemission av aktier serie B. Skälet till att avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska kunna ske är att möjliggöra för bolaget att anskaffa rörelsekapital, att genomföra företagsförvärv eller förvärv av rörelsetillgångar samt att möjliggöra emission till industriella partners inom ramen för samarbeten och allianser.

Det totala antalet aktier som ska kunna emitteras enligt bemyndigandet ska sammanlagt uppgå till högst 1 120 000 stycken, vilket motsvarar en utspädning om cirka 10 procent beräknat på nuvarande antal aktier.

I den mån nyemission sker med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska nyemissionen ske på marknadsmässiga villkor.

Förslaget är identiskt med föregående års lämnat bemyndigande från årsstämman.

Punkt 16: Beslut om riktlinjer för ersättningar till ledande befattningshavare

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om följande riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare.

1. Omfattning

Dessa riktlinjer omfattar de personer som under den tid riktlinjerna gäller ingår i DevPortkoncernens koncernledning, nedan gemensamt kallade ”ledande befattningshavare”. Riktlinjerna ska tillämpas på ersättningar som avtalas och förändringar som görs i redan avtalade ersättningar, efter det att riktlinjerna antagits av årsstämman 2023. Riktlinjerna omfattar inte ersättningar som beslutas av bolagsstämman.

2. Främjande av affärsstrategi, långsiktiga intressen och hållbarhet

En framgångsrik implementering av bolagets affärsstrategi och tillvaratagandet av bolagets långsiktiga intressen, förutsätter att bolaget kan rekrytera och behålla kvalificerade medarbetare. Grundprincipen är att ersättning och andra anställningsvillkor för ledande befattningshavare ska vara marknadsmässiga och konkurrenskraftiga så att kompetenta och skickliga medarbetare kan attraheras, motiveras och behållas. Individuella ersättningsnivåer baseras på erfarenhet, kompetens, ansvar och prestation. Dessa riktlinjer bidrar till bolagets affärsstrategi, långsiktiga intressen och hållbarhet på det sätt som framgår nedan i fråga om kriterier för rörlig ersättning samt bidrar till bolagets möjlighet att långsiktigt knyta kvalificerade medarbetare till verksamheten.

3. Principer för olika typer av ersättning

Den totala ersättningen till ledande befattningshavare ska vara marknadsmässig och bestå av grundlön (fast kontant ersättning), rörlig kontant lön, pensionsförmåner samt övriga förmåner. Bolagsstämman kan därutöver – och oberoende av dessa riktlinjer – besluta om exempelvis aktie- och aktiekursrelaterade ersättningar.

3.1 Fast ersättning

Den fasta ersättningen, grundlönen, ska baseras på den enskilde befattningshavarens ansvarsområde, befogenheter, kompetens, erfarenhet och prestation. 

3.2 Rörlig ersättning

Fördelningen mellan grundlön och rörlig ersättning (rörlig lön) ska stå i proportion till befattningshavarens ansvar och befogenhet. Den rörliga ersättningen ska alltid vara i förväg begränsad till ett maximalt belopp och vara kopplad till förutbestämda och mätbara kriterier, utformade med syfte att främja bolagets affärsstrategi och långsiktiga värdeskapande.

Sådan rörlig ersättning kan uppgå till maximalt 50 % av fast årslön. Ersättning till verkställande direktören fastställs diskretionärt av styrelsen.

Företagets hållbarhetsarbete är integrerat i företagets löpande verksamhet. Följs inte företagets principer för hållbarhetsarbete eller etiska riktlinjer har företaget möjlighet att inte betala ut någon rörlig ersättning eller återkräva utbetald ersättning.

3.3 Pension och sjukförsäkring

Pensionspremier för verkställande direktör ska uppgå till 30% av den fasta grundlönen och vara premiebestämda. Utöver detta så erhåller också verkställande direktören sjukförsäkring betald av företaget.

Övriga ledande befattningshavare ska omfattas av ITP1 och pensionsförmåner ska vara premiebestämda. Fast och rörlig kontantersättning är pensionsgrundande utav vad som följer av kollektivavtalsbestämmelser som är tillämpliga på befattningshavaren.

Ledande befattningshavare kan utöver ovan omfattas av en kompletterande sjukinkomstförsäkring för lönedelar över 30 IBB och premiebefrielseförsäkring, som uppgår till högst 3% av den fasta grundlönen.

3.4 Övriga förmåner

Övriga förmåner, t.ex. tjänstebil, extra sjukvårdsförsäkring och företagshälsovård, ska kunna utgå i den utsträckning detta bedöms vara marknadsmässigt för ledande befattningshavare i motsvarande positioner på den arbetsmarknad där befattningshavaren är verksam. Det samlade värdet av dessa förmåner får sammanlagt uppgå till högst 20 % av den fasta grundlönen.

3.5 Villkor vid uppsägning

Ledande befattningshavare ska vara anställd tillsvidare. Vid uppsägning från bolagets sida ska gälla en uppsägningstid om högst tolv månader. Vid anställningens upphörande får fast lön under tillämplig uppsägningstid jämte eventuellt avgångsvederlag inte överstiga två års fast grundlön för verkställande direktören och ett års fast grundlön för övriga ledande befattningshavare. Vid uppsägning från befattningshavarens sida får uppsägningstiden vara högst tolv månader, utan rätt till avgångsvederlag.

Ledande befattningshavare ska kunna ersättas för konkurrensbegränsande åtaganden efter anställningens upphörande dock endast i den mån avgångsvederlag inte utgår för motsvarande tidsperiod. Sådan ersättning ska syfta till att ersätta befattningshavaren för skillnaden mellan den månatliga grundlönen vid tidpunkten för uppsägningen och den (lägre) månatliga inkomst som erhålls, eller skulle kunna erhållas, genom nytt anställningsavtal, uppdrag eller egen verksamhet. Ersättningen får betalas under den tid som det konkurrensbegränsande åtagandet är tillämpligt som längst under en period om 12 månader efter anställningens upphörande.

4. Beslutsprocessen för att fastställa, se över och genomföra riktlinjerna

Styrelsen utgör ersättningsutskott. I utskottets uppgifter ingår att bereda styrelsens beslut om förslag till riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare. Dessa ses över årligen och förslag till nya riktlinjer ska upprättas av styrelsen åtminstone vart tredje år och läggas fram för beslut vid årsstämman. Riktlinjerna ska gälla till dess att nya riktlinjer antagits av bolagsstämman.

Ersättningsutskottet ska även följa och utvärdera program för rörliga ersättningar för ledande befattningshavare, tillämpningen av riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare samt gällande ersättningsstrukturer och ersättningsnivåer i bolaget samt lämna rekommendationer till styrelsen för ersättning till verkställande direktören.

Vid styrelsens behandling av och beslut i ersättningsrelaterade frågor närvarar inte verkställande direktören eller andra personer i bolagsledningen, i den mån de berörs av frågorna.

5. Avvikelse från riktlinjerna

Styrelsen får besluta att tillfälligt frångå riktlinjerna helt eller delvis om det i ett enskilt fall finns särskilda skäl som motiverar detta och ett avsteg är nödvändigt för att tillgodose bolagets långsiktiga intressen, en hållbar utveckling av företaget eller för att säkerställa bolagets ekonomiska bärkraft. Som angivits ovan ingår det i ersättningsutskottets uppgifter att bereda styrelsens beslut i ersättningsfrågor, vilket innefattar beslut om avsteg från riktlinjerna.

Särskild beslutsmajoritet

För giltigt beslut enligt punkten 15 krävs att förslaget biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid årsstämman.

Upplysningar på årsstämman 

Aktieägare som är närvarande vid årsstämman har rätt att begära upplysningar i enlighet med 7 kap. 32 § aktiebolagslagen (2005:551) vilket bl.a. innebär att styrelsen och verkställande direktören ska, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget, lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ärenden på dagordningen.

Tillhandahållande av handlingar

Redovisningshandlingar och revisionsberättelsen samt fullständiga förslag till beslut kommer att hållas tillgängliga för aktieägarna på bolagets kontor, Theres Svenssons gata 10, 417 55 Göteborg samt på bolagets webbplats (www.devport.se) senast från och med tre veckor före årsstämman samt skickas till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress. Kopior av handlingarna kommer även att finnas tillgängliga på årsstämman.

Behandling av personuppgifter

För information om hur dina personuppgifter behandlas, se https://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf.  

Uppgift om antal aktier och röster i Bolaget

Vid tidpunkten för utfärdandet av kallelsen uppgick det totala antalet aktier i bolaget till 10 077 462 och det totala antalet röster uppgick till 12 237 462 varav 9 837 462 aktier av serie B (sammanlagt 9 837 462 röster) och 240 000 aktier av serie A (sammanlagt 2 400 000 röster). Bolaget innehar vid tidpunkten för utfärdandet av kallelsen inga egna aktier.

________________________

Göteborg april 2023

Styrelsen för DevPort AB (publ)

Yttrande enligt 18 kap 4 § aktiebolagslagen

Styrelsen i DevPort AB (publ) lämnar följande yttrande enligt 18 kap. 4 § aktiebolagslagen med anledning av utdelningsförslaget enligt punkt 10 i agendan.

Motivering

DevPorts utdelningspolicy stipulerar att utdelningen till DevPorts aktieägare skall anpassas till resultatutvecklingen, den finansiella ställningen och de framtida utveckling­smöjligheterna. Riktlinjen är att dela ut mellan 25-50 procent av årets vinst efter schablonskatt under förutsättning att so­liditetsmålet om 30 % uppnås. Dessutom kommer hänsyn tas till eventuella företagsförvärv eller andra marknads- eller tekniksatsningar som styrelsen bedömer kan ha en bättre påverkan på Bolagets utveckling. Den föreslagna vinstutdelningen om 1,00 kronor per aktie samt en extra utdelning om 0,25 kronor per aktie utgör 35 % av bolagets resultat efter skatt vilket alltså ligger i linje med utdelningspolicyn.

Styrelsen finner att full täckning finns för bolagets bundna egna kapital efter den föreslagna vinstutdelningen.

I enlighet med motiveringarna nedan finner även styrelsen att den föreslagna utdelningen till aktieägarna är försvarlig med hänsyn till de parametrar som anges i 17 kap. 3 § andra och tredje styckena aktiebolagslagen (verksamhetens art, omfattning och risker samt konsolideringsbehov, likviditet och ställning i övrigt).

Verksamhetens art, omfattning och risker

Styrelsen bedömer att bolagets och koncernens egna kapital efter den föreslagna vinstutdelningen kommer att vara tillräckligt stort i relation till verksamhetens art, omfattning och risker. Styrelsen beaktar i sammanhanget bland annat bolagets och koncernens historiska utveckling, konjunkturläget, förväntad utveckling samt investeringsplaner.

Konsolideringsbehov, likviditet och ställning i övrigt

Bolagets och koncernens ekonomiska ställning per den 31 december 2022 framgår av årsredovisningen för 2022. Där framgår också vilka principer som tillämpats för värdering av tillgångar, avsättningar och skulder.

Styrelsen har gjort en allsidig bedömning av bolagets ekonomiska ställning och bolagets möjligheter att på sikt infria sina åtaganden. Föreslagen utdelning utgör 9,8 % av bolagets eget kapital och 12,0 % av koncernens eget kapital. Efter genomförd vinstutdelning uppgår bolagets och koncernens soliditet till 38,4 % respektive 34,9 %. Bolagets och koncernens soliditet är god med hänsyn taget till de förhållanden som råder i branschen. Styrelsen anser, mot denna bakgrund, att bolaget och koncernen har goda förutsättningar att ta framtida affärsrisker och även tåla eventuella förluster.

Bolaget och koncernen har god likviditet och dessutom god tillgång till likviditetsreserver i form av såväl korta som långfristiga krediter vilket innebär att bolaget och koncernen har god beredskap att klara såväl variationer i likviditeten som eventuella oväntade händelser. Styrelsen bedömer därför att den föreslagna vinstutdelningen inte kommer påverka bolagets och koncernens förmåga att i rätt tid infria sina betalningsförpliktelser.

Styrelsen har övervägt alla övriga kända förhållanden som kan ha betydelse för bolagets och koncernens ekonomiska ställning och som inte beaktats inom ramen för det ovan anförda. Ingen omständighet har därvid framkommit som gör att den föreslagna utdelningen inte framstår som försvarlig.

________________________

Göteborg april 2023

Styrelsen för DevPort AB (publ)

Valberedningens arbete och motiverat yttrande

I enlighet med DevPorts principer för utseende av valberedning som fastställts av årsstämman 2020 har de största ägarna i DevPort vidtalats för att utse ledamöter i DevPorts valberedning. Valberedningen består av Lars Rodert (utsedd av OstVast Capital Management Ltd), Per Rodert (eget och närståendes ägande) och Mats Andersson (utsedd av Nordea Småbolagsfond Norden). Lars Rodert har utgjort valberedningens ordförande.

Valberedningen har i sitt arbete med att ta fram förslag inför årsstämman 2022 haft flera möten och därtill ett flertal kontakter via epost och telefon.

Valberedningen har tagit fram sina förslag mot bakgrund av sin samlade bild av bolagets verksamhet, styrelsens arbete, dess sammansättning och ledamöternas bidrag. Styrelsearbetet i DevPort är väl fungerande och var och en av ledamöterna bidrar på ett aktivt sätt i arbetet. 

Till styrelseordförande föreslår valberedningen Per Rodert. Per har gedigen erfarenhet både som företagsledare och styrelseledamot i ett flertal företag och har varit ledamot i DevPorts styrelse sedan 2009.

Valberedningen föreslår att omval ska ske av Per Rodert, Sören Brekell, Hasse Johansson, Viktor Öwall och Åsa Vajlok samt Anders Osberg som ordinarie ledamöter.

Den föreslagna styrelsen har en till bolagets behov och utmaningar väl anpassad sammansättning, där var och en av ledamöterna bidrar med relevant erfarenhet och kompetens. Styrelsen präglas av mångsidighet och bredd och har en samlad kompetens som svarar väl mot DevPorts verksamhet, utvecklingsskede och behov till följd av rådande förhållanden.

Valberedningens förslag till stämman innebär bland annat att av styrelsens sex ledamöter är en, dvs. 17 procent kvinnor. 

Den av valberedningen föreslagna styrelsesammansättningen uppfyller svensk kod för bolagsstyrnings krav med avseende på oberoende ledamöter.

Uppgifter om de ledamöter som föreslås till omval finns på bolagets hemsida: www.devport.se.

Valberedningen har jämfört styrelsearvodenas nivå med arvodena i andra likartade bolag och funnit att det kunde ha varit motiverat med en viss höjning av styrelsearvodena. Mot bakgrund av de utmaningar bolaget står inför föreslås dock ett oförändrat ordförandearvode och oförändrade ledamotsarvoden. Styrelsen har inte tidigare utsett separata revisions- och ersättningsutskott, och valberedningen föreslår inga särskilda utskottsarvoden. Sammantaget innebär valberedningens förslag att styrelsearvodena i bolaget sammantaget uppgår till 1 150 000 kronor.

Mazars AB har varit bolagets revisionsbolag sedan 2019 och har utfört sitt uppdrag väl. Huvudansvarig revisor Jesper Ahlqvist har först varit bolaget revisorassistent sedan bolagets start 2008 och sedan 5 år varit Bolagets revisor alternativt varit huvudansvarig revisor för Mazars AB, och utför sitt uppdrag väl. Med tillstyrkan av revisionsutskottet föreslår valberedningen att Mazars AB får fortsatt förtroende som DevPorts revisionsbolag. Mazars AB har meddelat att auktoriserade revisorn Jesper Ahlqvist fortsatt kommer att vara huvudansvarig revisor.

________________________

Göteborg april 2023

Valberedningen för DevPort AB (publ)

För ytterligare information

Nils Malmros, VD DevPort AB, tfn: 073 620 87 00 eller e-post: nils.malmros@devport.se

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 4 april, 2023 kl. 17:30 CET.

DevPort är en svensk teknikkonsultkoncern och agerar som oberoende rådgivare och utvecklingspartner med kundens bästa för ögonen. DevPorts verksamhet delas in i tre affärsområden; Produktutveckling, Produktionsutveckling och Digitala lösningar. Huvudkunderna återfinns inom fordonsindustrin och övrig utvecklingsintensiv industri. DevPort sysselsätter ca 500 personer fördelat på egna anställda och underkonsulter. DevPort grundades 2008 och listades i december 2017 på Nasdaq First North Premier Growth Market. Huvudkontoret ligger i Göteborg med lokalkontor i Linköping, Stockholm, Helsingborg och Karlskrona.

Bolagets Certified Adviser är FNCA Sweden AB.

För mer information, besök www.devport.se.