DevPort AB (publ) meddelar från extra bolagsstämma den 18 september 2018

Press release   •  18 september, 2018 16:30 CET

Den extra bolagsstämman har beslutat att genomföra en fondemission 1:1 i enlighet med styrelsens förslag. Den verkställande direktören, eller den som den verkställande direktören utser, bemyndigas att vidta de åtgärder som krävs för att genomföra fondemissionen.

Syftet med beslutad fondemission är att öka antalet tillgängliga aktier och därmed öka förutsättningarna för en mer aktiv handel samt ökad likviditet i DevPorts aktie.
En fondemission innebär att för varje gammal aktie erhålls en extra aktie av det aktieslag man har (A- eller B-aktier), samtidigt som aktiekapitalet i DevPort AB ökas från 1 228 433 SEK till 2 456 866 SEK. Antal aktier ökar samtidigt från 120 000 A-aktier till 240 000 A-aktier och från 4 793 731 B-aktier till 9 587 462 B-aktier.
Avstämningsdag avseende fondemissionen beräknas vara den 11 oktober 2018, sista dag för handel i DevPort-aktien inklusive rätt till deltagande i fondemissionen beräknas till den 9 oktober 2018 och första dag för handel exklusive sådan rätt beräknas till den 10 oktober 2018.

Fondemissionen sker automatiskt via Euroclear Sweden AB och aktieägare behöver inte vidta någon åtgärd.

 
För ytterligare information:

Nils Malmros, VD DevPort AB, tfn: 031-505910 eller e-post: nils.malmros@devport.se

Denna information är sådan information som DevPort AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 18 september 2018 kl. 16:30 CET.

Om DevPort

DevPort är ett svenskt teknikkonsultbolag och agerar som oberoende rådgivare och utvecklingspartner med kundens bästa för ögonen. DevPorts verksamhet kan delas in i fyra huvudområden; Produktutveckling, Produktionsutveckling, Inbyggda system och IT. Huvudkunderna återfinns inom fordonsindustrin och övrig utvecklingsintensiv industri. DevPort har haft en tillväxt om ca 40-50 % per år under de senaste åren och sysselsätter drygt 360 personer fördelat på egna anställda och underkonsulter. DevPort grundades 2008 och listades i december 2017 på NASDAQ First North Premier. Huvudkontoret ligger i Göteborg med lokalkontor i Linköping, Södertälje och Stockholm. Bolagets Certified Advisor är Avanza Bank. För mer information, besök www.devport.se.