DevPort AB (publ) redovisar bokslutskommuniké för år 2020

Press release • 16 februari, 2021 14:30 CET

DevPort AB (publ) (”DevPort” eller ”Bolaget”) avslutar 2020 med ett starkt kvartal där både rörelseresultat och -marginal förbättras. Den teknikomställning som sker inom industrin och som leder till ökad aktivitet på marknaden ger DevPort nya tillväxtmöjligheter.
DevPorts styrelse föreslår, till ordinarie bolagsstämma i maj, att ingen utdelning lämnas för verksamhetsåret 2020.

Fjärde kvartalet (oktober – december 2020)

 • Rörelsens intäkter minskade med 29 % till 84,6 (118,8) MSEK
 • Rörelseresultatet före engångsposter förbättrades till 7,2 (3,5) MSEK, vilket gav en rörelsemarginal på 8,6 (3,0) %
 • Rörelseresultatet förbättrades till 6,3 (2,4) MSEK, vilket gav en rörelsemarginal på 7,4 (2,1) %
 • Resultatet efter finansiella poster uppgick till 6,0 (2,4) MSEK
 • Resultatet efter skatt uppgick till 4,3 (2,3) MSEK
 • Resultatet per aktie före och efter utspädning uppgick till 0,43 (0,23) SEK

Perioden (januari – december 2020)

 • Rörelsens intäkter minskade med 27 % till 337,3 (465,1) MSEK
 • Rörelseresultatet före engångsposter uppgick till 20,7 (22,5) MSEK, vilket gav en rörelsemarginal på 6,2 (4,8) %
 • Rörelseresultatet uppgick till 9,5 (21,4) MSEK, vilket gav en rörelsemarginal på 2,8 (4,6) %
 • Resultatet efter finansiella poster uppgick till 8,4 (20,4) MSEK
 • Resultatet efter skatt uppgick till 6,4 (16,0) MSEK
 • Resultatet per aktie före och efter utspädning uppgick till 0,63 (1,59) SEK
 • Soliditeten uppgick till 30,2 (23,5) % per 31 december 2020
 • Koncernens likvida medel uppgick till 35,8 (18,9) MSEK per 31 december 2020. Därutöver hade koncernen outnyttjade kreditlöften om 50,0 (50,0) MSEK.
 • Styrelsen föreslår, till ordinarie bolagsstämma 18 maj 2021, att ingen utdelning lämnas (föregående år 0 kronor per aktie).

Väsentliga händelser i fjärde kvartalet (oktober – december 2020)

 • Våra effektiviseringar och satsningar samt den ökade aktiviteten när marknaden successivt återhämtar sig ger resultat i årets sista kvartal och gör att både rörelseresultat och -marginal förbättras.
 • Teknikomställningen som sker inom industrin ger DevPort nya tillväxtmöjligheter. Behovet ökar inom framförallt Digitala lösningar där kompetens inom bland annat mjukvaruutveckling, aktiv säkerhet och IT efterfrågas. Omställningen medför också att efterfrågan inom vissa områden minskat eller helt upphört vilket medfört engångskostnader för uppsägningar på 11,2 MSEK under helåret, varav 0,9 MSEK under det fjärde kvartalet.
 • Ökad geografisk spridning till södra Sverige och en breddning av utbudet till Supply Chain Management ger också DevPort ytterligare tillväxtmöjligheter. DevPort genomförde i början av november ett förvärv av ett mindre bolag som bas för etableringen.

Väsentliga händelser efter periodens utgång

 • Inga väsentliga händelser efter periodens utgång.

Bolagets bokslutskommuniké i sin helhet återfinns också på Bolagets hemsida, www.devport.se

VD har ordet – Återhämtning och ökad lönsamhet

Kvartalet som gått

Vi avslutar året med ett starkt kvartal. Vårt rörelseresultat för det fjärde kvartalet blev 6,3 (2,4) MSEK med en rörelsemarginal om 7,4 (2,1) % vilket är ett styrkebesked. Vi ser att vårt fokus på ökad lönsamhet genom bland annat effektiviseringar och satsningar inom mjukvaruutveckling ger resultat. Vi ser också att vi gör fler och fler affärer inom samtliga affärsområden vilket bekräftar tidigare antagande om att marknaden successivt återhämtar sig. Antalet förfrågningar har, jämfört med tredje kvartalet, ökat under perioden och det gäller både från DevPorts större fordonskunder samt övriga kunder.

Strategisk omställning mot nya områden ökar tillväxten

Andelen arbetspaket och projektåtaganden ökade under fjärde kvartalet och beräknas öka även under år 2021. I kvartalet förlängde vi och utökade två större åtaganden inom elektronikutveckling respektive app-utveckling, till kunder utanför fordonsindustrin. I slutet på året vann vi också två arbetspaket för en av DevPorts största kunder inom fordonsindustrin.  DevPorts långa erfarenhet av att på ett mycket kostnadseffektivt sätt arbeta med olika typer av projektåtaganden inom fordonsindustrin ger nu också goda möjligheter för att skapa en stark tillväxt utanför fordonsindustrin vilket vi ser under år 2020 och där vi kommer satsa ytterligare under år 2021.

Det strukturella arbete som startades upp under början av år 2020, kring ökat fokus inom inbyggda system och IT, har under fjärde kvartalet fortsatt. Verksamheterna är nu fullt ut integrerade i ett gemensamt affärsområde med ny affärsområdeschef på plats.

Omställningen mot nya områden som på sikt skall skapa tillväxt sker också genom vår etablering i södra Sverige som både innebär en geografisk breddning och ett nytt område Supply Chain Management. 

Omställningen under året har också medfört att vi inom områden där efterfrågan kraftigt minskat eller upphört reducerat antalet anställda, vilket innebär att vi avslutar året med färre anställda än för ett år sedan. Under fjärde kvartalet känner vi att våra tillväxtområden och nya satsningar innebär att vi nu går in i en tillväxtfas. För att klara det framtida rekryteringsbehovet har vi förstärkt vår HR funktion.

Framtiden

Mycket talar nu för en fortsatt återhämtning, trots pandemin, vilket skapar goda förutsättningar för tillväxt för DevPort. Flera av DevPorts kunder fortsätter att visa på ökad försäljning och ökad lönsamhet vilket också märks i det ökade behovet av teknik- och IT-konsulttjänster inom nästan samtliga DevPorts teknikområden.

Hos våra stora fordonskunder går omställningen till eldrivna fordon i rask takt. Behovet av hård- och mjukvarurelaterade teknikkonsulttjänster ökar och inom dessa områden ser vi en positiv prisutveckling för DevPort under år 2021. DevPorts affärsområde Digitala lösningar kommer under år 2021 göra flera satsningar för att ytterligare ta marknadsandelar både inom och utanför fordonsindustrin vilket minskar DevPorts konjunkturkänslighet.

Inom DevPorts övriga affärsområden, Produkt- och Produktionsutveckling ser vi också en tillväxt under år 2021. En konjunkturindikator är exempelvis att vi ser en försiktig ökning av antalet förfrågningar inom Produktionsutvecklingsområdet, där DevPort har en stark position på marknaden, inte minst utanför fordonsindustrin där vår nya satsning i södra Sverige ytterligare förstärker DevPorts position.

Till sist vill jag som alltid tacka alla våra ledare och medarbetare samt våra partners. Ni gör ett fantastiskt jobb och mycket talar för att vi kommer kunna se fram emot ett framgångsrikt år 2021. Vi kan vara stolta över DevPort – Proud to be!

Februari 2021

Nils Malmros

VD och koncernchef

För ytterligare information

Nils Malmros, VD DevPort AB, tfn: 073 620 87 00 eller e-post: nils.malmros@devport.se

Denna information är sådan information som DevPort AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 16 februari, 2021 kl. 14:30 CET.

Om DevPort

DevPort är ett svenskt teknikkonsultbolag och agerar som oberoende rådgivare och utvecklingspartner med kundens bästa för ögonen. DevPorts verksamhet kan delas in i tre huvudområden; Produktutveckling, Produktionsutveckling och Digitala lösningar. Huvudkunderna återfinns inom fordonsindustrin och övrig utvecklingsintensiv industri. DevPort sysselsätter mellan 300-400 personer fördelat på egna anställda och underkonsulter. DevPort grundades 2008 och listades i december 2017 på Nasdaq First North Premier Growth Market. Huvudkontoret ligger i Göteborg med lokalkontor i Linköping, Stockholm och Helsingborg.

Bolagets Certified Advisor är Avanza Bank med kontaktuppgifter – E-post: corp@avanza.se eller Telefon: 08-409 421 20.

För mer information, besök www.devport.se.