DevPort AB (publ) redovisar delårsrapport för januari-september 2021

Press release • 16 november 2021 08:30 CET

DevPort AB (publ) (”DevPort” eller ”Bolaget”) redovisar ökad omsättning och resultat i årets tredje kvartal jämfört med samma period föregående år. Samtliga affärsområden redovisar tillväxt och våra satsningar inom delvis nya tjänsteområden och regioner skapar förutsättningar för en fortsatt positiv utveckling framåt för DevPort. I rapporten finns också den finansiella kalendern för 2022.

Tredje kvartalet (juli – september 2021)

 • Rörelsens nettoomsättning ökade med 36 % till 87,6 (64,2) MSEK
 • Rörelseresultatet uppgick till 5,3 (1,1) MSEK, vilket gav en rörelsemarginal på 6,1 (1,6) %
 • Resultatet efter skatt uppgick till 4,8 (0,6) MSEK, vilket gav en nettomarginal på 5,4 (0,9) %
 • Resultatet per aktie före och efter utspädning uppgick till 0,47 (0,06) SEK

Perioden (januari – september 2021)

 • Rörelsens nettoomsättning ökade med 13 % till 285,3 (251,8) MSEK
 • Rörelseresultatet uppgick till 16,5 (3,2) MSEK, vilket gav en rörelsemarginal på 5,7 (1,3) %
 • Resultatet efter skatt uppgick till 13,2 (2,0) MSEK, vilket gav en nettomarginal på 4,5 (0,8) %
 • Resultatet per aktie före och efter utspädning uppgick till 1,31 (0,20) SEK
 • Soliditeten uppgick till 38,4 (31,2) % per utgången av kvartalet
 • Koncernens likvida medel uppgick till 17,3 (30,4) MSEK per utgången av kvartalet. Därutöver hade koncernen outnyttjade kreditlöften om 50,0 (50,0) MSEK.

Väsentliga händelser i tredje kvartalet (juli – september 2021)

 • DevPort är inne i en tillväxtfas och våra satsningar inom nya områden och regioner ger effekt i form av ökad omsättning och successivt förbättrade resultat och marginaler. Tillväxten sker inom samtliga affärsområden, men framför allt inom Digitala lösningar och Produktionsutveckling. Vi ser en stor efterfrågan på våra tjänster, både från våra fordonskunder och från övrig industri där vi kontinuerligt breddar vår affär – detta skapar förutsättningar för fortsatt tillväxt i kommande kvartal.
 • Som ett viktigt led i att bredda kunderbjudandet och den geografiska närvaron genomförde DevPort ett förvärv av SNI Konsult AB (namnändrat till DevPort Sydost AB) med etablering i Småland och Blekinge i inledningen av juli. Genom expansionen kommer DevPort kunna erbjuda kompletta konsulttjänster med högt kundvärde inom industri och processindustri men också inom exempelvis offentlig sektor. Tjänsteutbudet sträcker sig från tillverkande industri, via livsmedelsindustrin, till telekom och IT.

Väsentliga händelser efter periodens utgång

 • Inga väsentliga händelser efter periodens utgång.

Delårsrapporten i sin helhet återfinns också på Bolagets hemsida, www.devport.se

VD har ordet – Ökad lönsamhet och omsättning

Kvartalet som gått

Det går bra för DevPort. Återhämtningen efter covid-19 pandemin går betydligt snabbare än förväntat. Tredje kvartalet, som normalt är det svagaste kvartalet för ett konsultbolag, redovisar en nettoomsättning om 87,6 mkr vilket motsvarar en tillväxt om drygt 36 % jämfört med samma period föregående år. Rörelseresultatet förbättrades kraftigt till 5,3 mkr och likaså rörelsemarginalen som blev 6,1 % i perioden. Vi summerar resultatet i tredje kvartalet till koncernens näst bästa resultat någonsin i ett tredje kvartal vilket visar på styrkan i organisationen och på marknaden som DevPort verkar inom.

Samtliga affärsområden redovisar tillväxt och extra glädjande är att vi ser en stark tillväxt inom affärsområdena Digitala lösningar och Produktionsutveckling där vi fokuserat mycket på tillväxt och då inte minst inom marknader utanför fordonsindustrin.

Under perioden förvärvade vi SNI Konsult AB och därmed etablerade oss i Karlskrona med fokus på marknaderna i Blekinge och Småland. DevPort har nu fem kontor vilket innebär att vi täcker in hela södra delen av Sverige.

Vi har antagit mål för DevPorts hållbarhetsarbete. Det är långtgående mål som arbetas in i bolagets verksamhetssystem och som bland annat innebär att DevPort bidrar till ett hållbart samhälle och en renare miljö. Ett exempel där vi kommit långt är att vi på mycket kort bytt ut nästan hela vår fordonsflotta (tjänstebilar) till helelektriska bilar eller hybridbilar.

Mångfald är en viktig del för DevPorts tillväxt och för att kunna leverera hög kvalité i våra uppdrag. I skrivande stund är nästan 25 % av antalet anställda kvinnor vilket är en relativt hög siffra för teknik- och IT-konsultbranschen. Men vi nöjer oss så klart inte med detta utan satsar vidare på att ytterligare öka andelen kvinnor inom koncernen. Likaså har vi under de senaste åren också satsat på ökad mångfald vad gäller medarbetare med utländsk bakgrund vilket givit ett mycket positivt utfall.

I slutet av perioden tecknade vi ett nytt samarbetsavtal kring mjukvaruutveckling för en av våra större kunder utanför fordonsindustrin. Avtalet är på tre år och innebär bland annat att DevPort ansvarar för mjukvaruutveckling åt kunden i form av större utvecklingsteam hos DevPort.

Framtiden

En hel del talar för att tillväxten kommer fortsätta. Vid utgången av kvartalet sysselsatte vi 428 personer (361 samma period året innan). Antalet sysselsatta är en viktig indikator och där vi får med oss siffrorna in i fjärde kvartalet. Tillsammans med förmodad fortsatt tillväxt i antalet sysselsatta, då marknaden är stark, talar mycket för en fortsatt positiv utveckling framåt för DevPort.

Till vår verksamhet i Stockholm har vi rekryterat en ny ansvarig ledare med gedigen erfarenhet av att driva IT-utvecklingsbolag i regionen. Detta blir samtidigt en nysatsning på vår Stockholmsverksamhet med extra fokus på mjukvaruutveckling.

Vi ser en fortsatt tillväxt vad gäller projekt och åtaganden. Både våra större kunder inom och utanför fordonsindustrin indikerar tydligt att de vill lägga ut mer projekt på DevPort.

Vår viktigaste resurs är våra medarbetare och framåt planerar vi för satsningar där det unika med DevPort synliggörs för våra befintliga och nya medarbetare. Det ska innebära en skillnad att arbeta på DevPort med det lilla företagets känsla och det stora företagets möjligheter.

Till sist så vill jag som vanligt rikta ett stort tack till alla ledare, medarbetare och partners inom DevPort som gör ett fantastiskt jobb och som möjliggör vår fantastiska tillväxtresa.

Vi ska vara mycket stolta över DevPort – Proud to be!

November 2021

Nils Malmros

VD och koncernchef

Finansiell kalender

 • 15 feb 2022, 08.30: Bokslutskommuniké 2021
 • 18 maj 2022, 14.00: Delårsrapport januari-mars 2022
 • 18 maj 2022, 16.00: Årsstämma 2022
 • 17 aug 2022, 08.30: Delårsrapport januari-juni 2022
 • 1 nov 2022, 08.30: Delårsrapport januari-september 2022
 • 7 feb 2023, 08.30: Bokslutskommuniké 2022

För ytterligare information

Nils Malmros, VD DevPort AB, tfn: 073 620 87 00 eller e-post: nils.malmros@devport.se

Denna information är sådan information som DevPort AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 16 november 2021 kl. 08:30 CET.

Om DevPort

DevPort är ett svenskt teknikkonsultbolag och agerar som oberoende rådgivare och utvecklingspartner med kundens bästa för ögonen. DevPorts verksamhet kan delas in i tre huvudområden; Produktutveckling, Produktionsutveckling och Digitala lösningar. Huvudkunderna återfinns inom fordonsindustrin och övrig utvecklingsintensiv industri. DevPort sysselsätter mer än 400 personer fördelat på egna anställda och underkonsulter. DevPort grundades 2008 och listades i december 2017 på Nasdaq First North Premier Growth Market. Huvudkontoret ligger i Göteborg med lokalkontor i Linköping, Stockholm, Helsingborg och Karlskrona.

Bolagets Certified Advisor är Avanza Bank med kontaktuppgifter – E-post: corp@avanza.se eller Telefon: 08-409 421 20.

För mer information, besök www.devport.se.