Dr Sannas har godkänts för notering på Nordic MTF och första handelsdag är fastställd till den 2 februari 2018

Nordic Growth Market NGM AB har godkänt Dr Sannas AB (publ) (”Dr Sannas” eller ”Bolaget”) för notering på Nordic MTF. Första handelsdag är fastställd till den 2 februari 2018. Dr Sannas kommer handlas under kortnamnet SANNA MTF med ISIN-kod SE0010636704. På Bolagets hemsida, www.drsannas.com, hålls tillgängligt det informationsmemorandum som har upprättats inför noteringen.

För ytterligare information vänligen kontakta:
Daniel Ehdin, VD, daniel@drsannas.se, tel. +46 70 862 47 40

Kort om Dr Sannas
Dr Sannas utvecklar och säljer hudvårds- och hälsoprodukter som endast innehåller naturliga, vildvuxna och ekologiska ingredienser som är skonsamma och hälsofrämjande för kroppen och huden, www.drsannas.com. Augment Partners AB, tel. +46 8 505 651 72, är Dr Sannas Mentor.

Viktig information
Erbjudandet riktar sig inte till personer med hemvist i USA, Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Singapore, Sydafrika eller i någon annan jurisdiktion där deltagande skulle kräva prospekt, registrering eller andra åtgärder än de som följer av svensk rätt.

Detta pressmeddelande får följaktligen inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, vare sig direkt eller indirekt, i eller till USA, Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Schweiz, Singapore, Sydafrika eller i någon annan jurisdiktion där sådan åtgärd helt eller delvis är föremål för legala restriktioner. Informationen i detta pressmeddelande får inte heller vidarebefordras, reproduceras eller uppvisas på sätt som står i strid med sådana restriktioner. Underlåtenhet att efterkomma denna anvisning kan innebära brott mot amerikanska Securities Act från 1933 eller tillämpliga lagar i andra jurisdiktioner.


Dr Sannas AB-img