EcoRub AB: EcoRub genomför nyemission

Styrelsen i EcoRub AB har med stöd av bemyndigandet från extra bolagsstämman den 26 februari 2021 beslutat att genomföra en nyemission med företräde för befintliga aktieägare. Företrädesemissionen ökar aktiekapitalet med 1 171 988,51 kronor genom emission av 46 881 457 Units vid fulltecknad emission. Vid stort intresse för emissionen har styrelsen möjlighet att nyttja en övertilldelningsoption av högst 8 000 000 Units. Nyemissionen tillför cirka 9,3 MSEK före emissionskostnader vid full teckning, samt ytterligare kapital vid lösen av teckningsoptionerna i mars 2022. Vid övertecknad emission kan ytterligare 1,6 MSEK tillföras genom nyttjande av överteckningsoptionen

Flertalet kunder utvärderar nu de nya materialen i olika produkter. Senast i raden var det Sandviks Plast AB som tecknade ett Letter Of Intent och som kommer att testa EcoRubs material då de upplever att deras kunder ställer allt högre krav på att produkterna ska vara gjorda av återvunnet plast- och gummimaterial.

EcoRubs strategiska mål

För att nå det strategiska målet som kommuniceras i ”The Eco Way 2024” är övergripande att nå en omsättning år 2024 om 275 Mkr med god lönsamhet. För att nå dit kommer bolaget att koncentrera sina resurser mot följande branscher:

 1. Fordonsindustri – stor förbättringspotential med tydliga hållbarhetskrav
 2. Byggindustri – potential för hållbara material att bli till en del av branschstandarden
 3. Anläggningsindustri – potential för hållbara material att bli branschstandard
 4. Förpackningsindustri – definierade projekt där inblandning eller nytillverkning kan ske baserat på EcoRubs produkter
 5. Ljud och vibrationsdämpning

Emissionskapitalets användning

För att styrelsens målsättning i ”The Eco Way 2024” måste Bolagets få ytterligare finansiella resurser. Föreliggande nyemission tillför Bolaget 9,4 – 11 MSEK, och kommande lösen av teckningsoptioner kommer att tillföra ytterligare kapital för att fullfölja strategin. Kapitalet som tillförs i föreliggande emission ska i första hand användas till:

 • Öka företagets säljkapacitet för Sverige och den europeiska marknaden. 50% procent av emissionskapitalet.
 • Marknadsföring. 20% procent av emissionskapitalet.
 • Investera i ökad produktionskapacitet, kvalitetssäkring och automation. 30% procent av emissionskapitalet.

Villkor för nyemissionen

Rätten att teckna tillkommer i första hand bolagets aktieägare som för varje aktie erhåller en Uniträtt, men även andra investerare såväl privata som institutionella är välkomna att teckna sig.

För varje för varje befintlig aktie erhålls en (1) Uniträtt. Det krävs fyra (4) Uniträtter för att teckna en (1) ny Unit. Varje Unit består av en (1) B-aktie och en (1) teckningsoption. Varje utställd aktie har ett kvotvärde om 0,024999 kronor per aktie. En (1) teckningsoption ger innehavaren rätt att under perioden 14 mars – 26 mars 2022 konvertera till en (1) aktie där kursen för konvertering ställs till 70 procent av den vägda genomsnittliga handelskursen för bolagets aktie på Spotlight Stock Market under perioden 22 februari – 4 mars 2022.

Emissionskursen är 0,20 SEK per Unit.

Units som inte tecknas med företrädesrätt ska i första hand tilldelas de som tecknat Units med stöd av Uniträtter och som önska teckna ytterligare Units, (oavsett om dessa var aktieägare på avstämningsdagen eller ej), pro rata deras teckning med stöd av Uniträtter, och, i den mån detta inte kan ske, genom lottning. Eventuella därefter återstående Units ska fördelas de till de nya investerare som tecknat sig i emissionen.

Units i överteckningsoptionen kommer i första hand att tilldelas de som på förhand gjort teckningsåtaganden i emissionen.

De nya aktier som tillkommer i emissionen berättigar till vinstutdelning för första gången på den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter det att de nya aktierna förts in i aktieboken hos Euroclear Sweden AB.

Tidsplan för företrädesemissionen

 • Avstämningsdag för tilldelning av Uniträtter är den 24 maj 2021.
 • Sista dag för handel i aktien inklusive Uniträtt är den 20 maj 2021.
 • Första dag med handel i aktie exklusive Uniträtt är den 21 maj 2021.
 • Teckningsperiod 31 maj – 15 juni 2021.
 • Teckning med företrädesrätt sker genom betalning senast den 15 juni 2021.
 • Teckning utan företrädesrätt kan ske under samma period.
 • Handel med Uniträtter kommer att ske på Spotlight Stock Market under perioden 31 maj – 10 juni 2021.
 • Handel med BTU kommer att ske från och med den 31 maj 2021 till dess att aktierna registrerats hos Bolagsverket vilket beräknas ske i början av juli 2021.
 • Handel med teckningsoptioner kommer att ske från och med att de registrerats hos Bolagsverket, vilket beräknas ske i mitten av juli 2021, fram till dess de konverteras till aktier i mars 2022.

Fullständigt emissionsmemorandum och anmälningssedlar kommer att publiceras på Bolagets hemsida, www.ecorub.se, Spotlight Stock Markets hemsida www.spotlightstockmarket.com, samt på Nordic Issuings hemsida www.nordic-issuing.se innan teckningsperioden startar.

För frågor om EcoRub och företrädesemissionen, vänligen kontakta:

Isac Andersson

CEO

+46 70- 399 71 07

isac.andersson@ecorub.se

Ecorub AB

Hökmark 114

932 93 Lövånger

EcoRub AB (publ) är ett clean-tech företag med en unik teknik i att skapa nya insatsmaterial till form- och stängsprutning. Våra material går under namnet TPRR®. (termoplastic recycled rubber) och består uteslutande av återvunnen plast och återvunnet gummi. Genom olika kombinationer får vi fram TPRR® med unika egenskaper från segt, slagtåligt till elastiskt.   

Besök oss i vår spännande vardag på Linkedin eller ta del av en närmare presentation på vår website