Ectin Research AB avbryter planerad företrädesemission

Ectin Research AB:s (”Ectin” eller “Bolaget”) meddelar härmed att styrelsen, med anledning av rådande marknadsförhållanden, har beslutat att avbryta Bolagets planerade och sedan tidigare kommunicerade företrädesemission. Den extra bolagsstämma som var planerad att hållas den 10 oktober 2022 har mot bakgrund av styrelsens beslut ställts in.

Bakgrund

Styrelsen i Ectin beslutade, i enlighet med vad som kommunicerats via pressmeddelande den 7 september 2022, om genomförande av en företrädesemission, förutsatt extra bolagsstämmans godkännande. Den extra bolagsstämman var planerad att äga rum den 10 oktober 2022. Företrädesemissionen skulle omfatta högst 38 071 044 aktier. Emissionskursen skulle vara 0,65 SEK per aktie innebärande en emissionslikvid om högst cirka 24,7 MSEK före emissionskostnader. Företrädesemissionen var genom teckningsförbindelser säkerställd till cirka 8,7 procent.

Skälen till avbruten företrädesemission

Styrelsens beslut att avbryta företrädesemissionen har tagits med beaktande av de rådande marknadsförhållandena. Givet att det planerade erbjudandet i förhållande till Bolagets aktiekurs inte är attraktivt har styrelsen bedömt att någon emissionslikvid utöver den del som avtalats genom teckningsförbindelser inte skulle inflyta. Styrelsen gör bedömningen att det under rådande förhållanden är bättre för Bolaget och aktieägarna att avbryta den kommunicerade företrädesemissionen och undersöka alternativa finansieringsmöjligheter. Mot bakgrund av styrelsens beslut ställs den extra bolagsstämma som var planerad att hållas den 10 oktober 2022 in.

Styrelseordförande Hans-Peter Ostler kommenterar

”Under rådande utmanande marknadsförhållanden, vilket i synnerhet drabbar tillväxtbolag och då inte minst Ectin, gör styrelsen bedömningen att det inte är i bolagets aktieägares intresse att i dagsläget göra en företrädesemission. Styrelse och ledning arbetar intensivt med att anpassa verksamheten efter rådande förutsättningar, för att på bästa sätt tillvarata aktieägarnas intressen.”

VD Anna Sjöblom-Hallén kommenterar

”Bolagets ledning ser fram emot att åter kunna öka farten i utvecklingen av MFA-370 för behandling av patienter med metastaserad urotelial blåscancer så fort en långsiktig finansiering finns på plats. Vi har i dagsläget en god finansiell situation, om än inte tillräckligt stark för att kunna inleda fas I-delen av fas I/II-studien som planerat. Ledningen och jag kommer nu att fokusera på de fortsatta förberedelserna av fas I-delen samtidigt som vi stöttar arbetet med att skapa finansiellt utrymme för den fortsätta utvecklingen av detta viktiga läkemedel.”

Aktiviteter framåt

Den planerade företrädesemissionen var avsedd att primärt finansiera Bolagets genomförande av den kliniska fas I-delen av fas I/II-studien av läkemedelskandidaten MFA-370 för behandling av metastaserad urotelial blåscancer. Bolaget kommer fortsätta att arbeta med att skapa bästa möjliga förutsättningar för studien och verksamheten i övrigt, och inleda studien så snart Bolaget bedömer att finansiella förutsättningar finns.

För ytterligare information om Ectin, vänligen kontakta

Anna Sjöblom-Hallén, VD

Telefon: +46 73 430 93 30

E-post: anna.sjoblom-hallen@ectinresearch.com

Om Ectin Research AB

Ectin Research AB är ett kliniskt läkemedelsbolag som utvecklar ny cancerbehandling. Ectin Researchs läkemedelskandidat MFA-370 skall prövas för behandling av patienter med metastaserad urotelial blåscancer. MFA-370 består av två befintliga läkemedel som genomgått storskaliga kliniska prövningar och som idag används i stor utsträckning inom andra indikationer. I prekliniska studier har komponenterna påvisat att de tillsammans uppnår potentierad anticancereffekt vid behandling av uroteliala blåscancerceller samt även ha lovande potential när det gäller behandling av celler från andra cancertyper t.ex. bröst-, kolorektal- och prostatacancer.

Denna information är sådan som Ectin Research AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 7 oktober 2022 kl. 1555.