Ectin Research AB senarelägger studiestart

Mot bakgrund av Ectin Research AB:s (”Ectin” eller “Bolaget”) finansieringsbehov och den planerade företrädesemissionen som kommunicerats idag, den 7 september 2022, har styrelsen för Ectin beslutat att senarelägga studiestarten av den kliniska fas I/II-studien till dess att emissionskapital finns på plats. Förutsatt att kommunicerad planerad företrädesemission genomförs enligt plan och tillför Bolaget erforderligt kapital bedöms studien återupptas under december 2022.

Klinisk fas I/II-studie

Ectin meddelade i juni under innevarande år att alla regulatoriska tillstånd erhållits i Sverige för Bolagets kombinerade kliniska fas I/II-studie av läkemedelskandidaten MFA-370 för behandling av metastaserad urotelial blåscancer, samt att två prövningsställen för studien kontrakterats i Sverige och ett i Danmark. Bolaget meddelade vidare att processen med att initiera prövningsställe i Sverige inletts i juni och att detta skulle slutföras efter sommaren, för att därefter inleda patientrekrytering.

Under sommaren har samtliga regulatoriska tillstånd även erhållits i Danmark och Litauen. Vidare har den tyska regulatoriska myndigheten Bfarm godkänt fas I/II-studien. Bolaget arbetar nu med att slutföra godkännandena i Tyskland och färdigställa kontrakt med fler prövoställen i de olika länderna. Initiering av prövoställen planeras till december 2022.

Mot bakgrund av att finansiering för hela fas I-delen av studien behöver finnas på plats före rekrytering av patienter till studien, har studien senarelagts. Styrelsen bedömer att förutsatt att erforderligt kapital anskaffas via planerad företrädesemission kan studien återupptas under december 2022, och slutföras under sommaren 2023.

Anna Sjöblom-Hallén, VD Ectin, kommenterar

”Ectin har arbetat intensivt med förberedelser inför fas I/II-studien, att behöva skjuta på studiestart är inte ett önskvärt scenario, men ansvarsfullt gentemot patienterna för att säkerställa att fas I-delen kan genomföras till fullo. Vi gör allt för att under tiden skapa de bästa förutsättningarna för att studien – när den återupptas – ska löpa på i god takt.”

För ytterligare information om Ectin, vänligen kontakta

Anna Sjöblom-Hallén, VD

Telefon: +46 73 430 93 30

E-post: anna.sjoblom-hallen@ectinresearch.com

Om Ectin Research AB

Ectin Research AB är ett kliniskt läkemedelsbolag som utvecklar ny cancerbehandling. Ectin Researchs läkemedelskandidat MFA-370 skall prövas för behandling av patienter med metastaserad urotelial blåscancer. MFA-370 består av två befintliga läkemedel som genomgått storskaliga kliniska prövningar och som idag används i stor utsträckning inom andra indikationer. I prekliniska studier har komponenterna påvisat att de tillsammans uppnår potentierad anticancereffekt vid behandling av uroteliala blåscancerceller samt även ha lovande potential när det gäller behandling av celler från andra cancertyper såsom bröst-, kolorektal- och prostatacancer.

Denna information är sådan som Ectin Research AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 7 september 2022 kl. 08:01.