Episurf Medical offentliggör prospekt med anledning av upptagande till handel av nya B-aktier på Nasdaq Stockholm

Detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, direkt eller indirekt, helt eller delvis, inom eller till USA, Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Singapore, Sydafrika eller någon annan jurisdiktion där sådan åtgärd skulle vara olaglig eller föremål för legala restriktioner.

Episurf Medical AB (publ) (”Episurf Medical” eller ”Bolaget”) genomförde den 14 oktober 2021, med stöd av bemyndigandet som erhölls vid årsstämman den 10 maj 2021, en riktad nyemission av 44 408 108 B-aktier (”Nyemissionen”). Nyemissionen riktades huvudsakligen till Health Runner AB, ett bolag kontrollerat av Ilija Batljan, och därutöver till ett begränsat antal institutionella investerare.

Med anledning av Bolagets ansökan om upptagande till handel av de nya B-akterna på Nasdaq Stockholm har Bolaget upprättat ett prospekt, som idag har godkänts av och registrerats hos Finansinspektionen i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/1129 av den 14 juni 2017. Prospektet finns tillgängligt på Bolagets webbplats (www.episurf.com) och kommer även att finnas tillgängligt via Finansinspektionens webbplats (www.fi.se). De nya B-aktierna beräknas tas upp till handel på Nasdaq Stockholm omkring den 30 november 2021.

Zonda Partners AB har agerat finansiell rådgivare och Hannes Snellman Advokatbyrå AB har agerat legal rådgivare i samband med Nyemissionen. Eminova Fondkommission AB är emissionsinstitut för Nyemissionen.

För mer information, vänligen kontakta:

Pål Ryfors, vd, Episurf Medical
Tel:+46 (0) 709 62 36 69
Email: pal.ryfors@episurf.com

Veronica Wallin, CFO, Episurf Medical
Tel:+46 (0) 700 37 48 95
Email: veronica.wallin@episurf.com

Om Episurf Medical

Episurf Medical arbetar för att erbjuda människor med smärtsamma ledskador ett aktivare och friskare liv genom att tillgängliggöra minimalt invasiva samt skräddarsydda behandlingsalternativ. Episurf Medicals individanpassade implantat Episealer® och kirurgiska instrument Epiguide® används för behandling av lokala broskskador i leder. Med Episurf Medicals μiFidelity®-system anpassas implantaten kostnadseffektivt till respektive persons unika skada för optimal passform och minimalt ingrepp. Episurf Medical har huvudkontor i Stockholm, Sverige. Aktien (EPIS B) är noterad på Nasdaq Stockholm. Mer information finns på bolagets hemsida: www.episurf.com.

Viktig information

Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om, eller inbjudan till, att förvärva eller teckna några värdepapper i Episurf Medical i någon jurisdiktion, varken från Episurf Medical, Zonda Partners AB eller någon annan. Kopior av detta pressmeddelande kommer inte att framställas och får inte distribueras eller sändas till USA, Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Singapore, Sydafrika eller någon annan jurisdiktion där sådan distribution skulle vara olaglig eller kräva registrering eller andra åtgärder. Mottagaren av detta pressmeddelande ansvarar för att använda detta pressmeddelande och informationen häri i enlighet med tillämpliga regler i respektive jurisdiktion.

Detta pressmeddelande är inte ett prospekt enligt betydelsen i förordning (EU) 2017/1129 (”Prospektförordningen”) och har inte blivit godkänt av någon regulatorisk myndighet i någon jurisdiktion. Episurf Medical har inte godkänt något erbjudande till allmänheten av aktier eller andra värdepapper i någon av EES-medlemsstaterna.

Detta pressmeddelande och den information som pressmeddelandet innehåller får inte distribueras i eller till USA. Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande att förvärva värdepapper i USA. Värdepapper som här omnämns har inte registrerats och kommer inte att registreras i enlighet med den vid var tid gällande amerikanska Securities Act från 1933 (”Securities Act”), och får inte erbjudas eller säljas i USA utan att de registreras, omfattas av ett undantag från, eller avser en transaktion som inte omfattas av registrering i enlighet med Securities Act. Det kommer inte att lämnas något erbjudande till allmänheten i USA att förvärva de värdepapper som omnämns här.

Detta pressmeddelande kan innehålla viss framåtriktad information som återspeglar Episurf Medicals aktuella syn på framtida händelser samt finansiell och operativutveckling. Ord såsom ”avser”, ”bedömer”, ”förväntar”, ”kan”, ”planerar”, ”anser”, ”uppskattar” och andra uttryck som innebär indikationer eller förutsägelser avseende framtida utveckling eller trender, och som inte är grundade på historiska fakta, utgör framåtriktad information. Framåtriktad information är till sin natur förenad med såväl kända som okända risker och osäkerhetsfaktorer eftersom den är avhängig framtida händelser och omständigheter. Framåtriktad information utgör inte någon garanti avseende framtida resultat eller utveckling och verkligt utfall kan komma att väsentligen skilja sig från vad som uttalas i framåtriktad information. Informationen, uppfattningarna och de framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande gäller enbart per dagen för detta pressmeddelande och kan förändras utan att det meddelas.