Episurfs styrelse beslutar om riktad emission och tar in ny storägare, villkorat av godkännande från extra bolagsstämma

EJ FÖR DISTRIBUTION DIREKT ELLER INDIREKT, INOM ELLER TILL USA, KANADA, AUSTRALIEN, SYDAFRIKA, JAPAN, HONGKONG, SCHWEIZ, SINGAPORE ELLER NYA ZEELAND ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR DISTRIBUTIONEN AV DETTA PRESSMEDDELANDE SKULLE VARA I STRID MED GÄLLANDE REGLER.

Styrelsen för Episurf Medical AB (publ) (”Episurf” eller ”Bolaget”) har idag beslutat om en nyemission av högst 3 713 814 B-aktier (”Aktieemissionen”) riktad till ett antal utvalda investerare, däribland Niles Noblitt (en av grundarna till Biomet) och den befintliga aktieägaren Rhenman Healthcare Equity L/S. Styrelsen har därtill beslutat om en riktad nyemission av teckningsoptioner till Niles Noblitt, vilken ger honom rätt att teckna ytterligare högst 2 252 210 B-aktier (”Optionsemissionen”). Båda emissionerna är villkorade av godkännande på en extra bolagsstämma som förväntas hållas den 7 december 2018.

  •  B-aktierna emitteras till en teckningskurs om 4 kronor per aktie, vilket motsvarar en rabatt om cirka 4,8 procent jämfört med stängningskursen för Episurfs B-aktie den 9 november 2018. Genom Nyemissionen kan Episurf komma att tillföras högst cirka 15 MSEK före emissionskostnader.
  •  Teckningsoptionerna emitteras vederlagsfritt och ger under två år rätt att teckna högst 2 252 210
    B-aktier till en teckningskurs om 4 kronor per aktie. Genom Optionsemissionen kan Episurf komma att tillföras ytterligare högst cirka 9 MSEK.

Episurf kan således som högst komma att tillföras cirka 24 MSEK. Bolaget avser att använda den potentiella emissionslikviden för fortsatt verkställande av Bolagets strategi, med fokus mot initiering av klinisk studie i USA, lansering av fotledsimplantat samt fortsatt tillväxt i Europa.

Ny amerikansk storägare

Niles Noblitt, en av grundarna av och tidigare ordförande för en av de globala ledarna inom den ortopediska industrin, Biomet (numera Zimmer-Biomet), har åtagit sig att i Aktieemissionen teckna 2 252 210 B-aktier till ett sammanlagt belopp om cirka 9 MSEK, förutsatt att han under en tvåårsperiod ges möjlighet att dubblera sin investering till samma villkor. Detta uppnås genom att styrelsen beslutat om Optionsemissionen. Godkänner den extra bolagsstämman emissionerna blir således Niles Noblitt ägare till mellan 2 252 210 och 4 504 420 B-aktier, motsvarande cirka 5–11 procent av rösterna och 7–14 procent av aktierna i Bolaget.

”Episurf Medical har tagit fram en av de mest intressanta teknologierna som finns för behandling ben- och broskskador i knäleden, något som röner stort intresse inom den ortopediska industrin. Vi är otroligt glada och stolta över att Niles Noblitt väljer att investera ett betydande belopp i Episurf. Niles var en av grundarna av den globala branschledaren Biomet (numera del av Zimmer Biomet) och har en imponerande karriär inom den ortopediska industrin bakom sig. Vi kunde inte bett om en mer passande investerare för Episurf Medical. Vi breddar därmed också vår aktieägarbas till att inkludera en sofistikerad amerikansk investerare bland de största ägarna. Vi fortsätter att verkställa vår strategi med full kraft och vår teknologi har levererat utmärkta resultat för en patientgrupp i avsaknad av en effektiv behandlingsstandard, det är otroligt spännande” säger Pål Ryfors, vd, Episurf Medical.

Mer om emissionerna

Utöver Niles Noblitt riktas Aktieemissionen till ett begränsat antal utvalda investerare, inklusive vissa befintliga aktieägare (däribland Rhenman Healthcare Equity L/S som genom transaktionen ökar sin andel av kapitalet i Episurf från 4,4 procent till 4,9 procent).

Skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att på ett skyndsamt och resurseffektivt sätt säkerställa kapital samt att möjliggöra för Bolaget att ta in en ny huvudägare som bidrar med såväl kapital som värdefull branschkompetens. Priset och villkoren har fastställts genom ett anbudsförfarande och förhandlingar med investerarna och motsvarar enligt Bolagets styrelses bedömning marknadsvärdet.

Styrelsens emissionsbeslut är villkorade av godkännande från en extra bolagsstämma som förväntas hållas den 7 december 2018. Bolaget kommer idag separat att kalla till denna extra bolagsstämma. De nya B-aktierna kommer att tas upp till handel på Nasdaq Stockholm först när ett prospekt upprättats och godkänts av Finansinspektionen, vilket förväntas ske som tidigast i slutet av december 2018.

Genom Aktieemissionen kan antalet aktier i Bolaget öka med högst 3 713 814 aktier, från 31 244 556 aktier (varav 5 221 662 A-aktier med tre röster och 26 022 894 B-aktier med en röst) till högst 34 958 370 aktier (varav 5 221 662 A-aktier med tre röster och 29 736 708 B-aktier med en röst). Antalet röster kan öka med högst 3 713 814, från 41 687 880 till 45 401 694. Detta innebär en högsta utspädning om cirka 12 procent av aktierna och 9 procent av rösterna.

Genom Optionsemissionen kan ytterligare 2 252 210 B-aktier komma att emitteras, motsvarande en ytterligare högsta utspädning om cirka 7 procent av aktierna och 5 procent av rösterna, eller totalt högst 19 procent av aktierna och 14 procent av rösterna.

För mer information, vänligen kontakta:

Pål Ryfors, vd, Episurf Medical
Tel:+46 (0) 709 62 36 69
Email: pal.ryfors@episurf.com

Denna information är sådan information som Episurf Medical AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande klockan 07.30 den 12 november 2018.

Om Episurf Medical

Episurf Medical arbetar för att erbjuda människor med smärtsamma ledskador ett aktivare och friskare liv genom att tillgängliggöra minimalt invasiva samt skräddarsydda behandlingsalternativ. Episurf Medicals individanpassade implantat Episealer® och kirurgiska instrument Epiguide® används för behandling av lokala broskskador i leder. Med Episurf Medicals μiFidelity®-system anpassas implantaten kostnadseffektivt till respektive persons unika skada för optimal passform och minimalt ingrepp. Episurf Medical har huvudkontor i Stockholm, Sverige. Aktien (EPIS B) är noterad på Nasdaq Stockholm. Mer information finns på bolagets hemsida: www.episurf.com.

Viktig information

Utgivning, offentliggörande eller distribution av detta pressmeddelande kan i vissa jurisdiktioner vara föremål för restriktioner enligt lag och personer i de jurisdiktioner där detta pressmeddelande har offentliggjorts eller distribuerats bör informera sig om och följa sådana legala restriktioner. Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om, eller inbjudan att förvärva eller teckna, några värdepapper i Bolaget i någon jurisdiktion. 

Detta material får inte publiceras, distribueras eller överföras på något sätt, direkt eller indirekt, in i eller inom USA. Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande att förvärva värdepapper i USA. Värdepapperna får inte erbjudas eller säljas i USA utan (i) registrering enligt den vid var tid gällande U.S. Securities Act från 1933 (”Securities Act”) eller (ii) utan ett tillämpligt undantag från registrering enligt Securities Act. Värdepapperna som omnämns häri har inte, och kommer inte, registreras enligt Securities Act och kommer inte heller att publiceras i USA. 

Kopior av detta meddelande får inte göras i och får inte distribueras eller skickas till Kanada, Australien, Sydafrika, Japan, Hongkong, Schweiz, Singapore eller Nya Zeeland eller någon annan jurisdiktion där distributionen av detta pressmeddelande skulle vara i strid med gällande regler. 

Detta pressmeddelande är inte ett prospekt enligt betydelsen i Direktiv 2003/71/EG, såsom ändrat genom Direktiv 2010/73/EU. Bolaget har inte auktoriserat något erbjudande till allmänheten av aktier eller rättigheter i någon medlemsstat i EES och inget prospekt har tagits fram eller kommer att tas fram i samband med den riktade nyemissionen.