EQT publicerar prospekt för upptagande till handel av aktier på Nasdaq Stockholm

Den 16 mars 2022 ingick EQT AB (”EQT” eller ”Bolaget”) ett avtal om att förvärva Baring Private Equity Asia (”BPEA”) (”Transaktionen”), och som offentliggjordes den 18 oktober 2022 har Transaktionen slutförts. Som del av vederlaget för Transaktionen beslutade styrelsen för EQT, med stöd av bemyndigande från årsstämman 1 juni 2022, att emittera 191 200 000 nya stamaktier till säljarna av BPEA.

Ett prospekt avseende upptagande till handel av de nyemitterade aktierna på Nasdaq Stockholm har godkänts och registrerats av Finansinspektionen samt finns tillgängligt på Bolagets hemsida, www.eqtgroup.com.

Kontakt

Olof Svensson, Head of Shareholder Relations, +46 72 989 09 15

EQT Press Office, press@eqtpartners.com, +46 8 506 55 334

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 18 oktober 2022 kl. 12:25 CEST.

Om EQT

EQT är en syftesdriven global investeringsorganisation som enbart fokuserar på strategier för aktivt ägande. Med ett nordiskt arv och ett globalt tankesätt har EQT ett track record av stabil och attraktiv avkastning inom flera geografiska områden, sektorer och strategier som sträcker sig över nära tre årtionden. EQT har investeringsstrategier som täcker alla faser i ett företags utveckling, från start-up till mogna faser. Per den 30 september 2022 hade EQT EUR 92 miljarder i förvaltat kapital inom två a­ffärssegment – Private Capital och Real Assets, och BPEA hade EUR 22 miljarder i förvaltat kapital.

Med rötterna i Wallenbergfamiljens entreprenöriella tankesätt och filosofi om långsiktigt ägande styrs EQT av ett antal djupt förankrade värderingar och en tydlig företagskultur. EQT förvaltar och rådger flera fonder och investeringsenheter som investerar över hela världen med målsättningen att framtidssäkra bolag, skapa attraktiv avkastning och ha en positiv påverkan med allt EQT gör.

EQT AB-koncernen avser EQT AB (publ) och dess direkta och indirekta dotterbolag, vilka inkluderar general partners och juridiska personer som rådger EQT-fonder samt EQT-fonders fondförvaltare. EQT och BPEA har tillsammans kontor i 24 länder i Europa, Asien-Stillahavsområdet och Nordamerika, och har mer än 1 750 medarbetare.

Mer information: www.eqtgroup.com
Följ EQT på LinkedInTwitterYouTube och Instagram