ExpreS2ion offentliggör memorandum inför nyemissionen

Memorandum, teaser och anmälningssedel

Memorandum på svenska och engelska för företrädesemissionen, innefattande fullständiga villkor och anvisningar, finns nu publicerat på ExpreS2ions (www.expres2ionbio.com) och Sedermera Fondkommissions (www.sedermera.se) respektive hemsidor. Memorandumet är i original upprättat på svenska och i händelse av skillnader mellan dokumenten äger det svenska originalet tolkningsföreträde. Teaser och anmälningssedel på svenska och engelska utan företräde kommer att publiceras på ovan nämnda hemsidor i samband med att teckningstiden inleds.

Erbjudandet i sammandrag

 •  Teckningstid: 8 – 27 februari 2018.
 •  Teckningskurs: 8,00 SEK per aktie.
 •  Emissionsvolym: Erbjudandet omfattar högst 2 400 403 aktier, motsvarande cirka 19,2 MSEK.
 •  Avstämningsdag: 2 februari 2018. Sista dag för handel i aktien inklusive rätt att erhålla teckningsrätter var den 31 januari 2018 och första dag exklusive rätt att erhålla teckningsrätter var den 1 februari 2018.
 •  Företrädesrätt: De som på avstämningsdagen den 2 februari 2018 var registrerade som aktieägare i ExpreS2ion Biotech Holding AB äger företrädesrätt att teckna aktier i den förestående nyemissionen. För varje befintlig aktie erhålls en (1) teckningsrätt. Fyra (4) teckningsrätter berättigar till teckning av en (1) ny aktie. Notera att även allmänheten ges möjlighet att teckna aktier i nyemissionen.
 •  Antal aktier innan nyemission: 9 601 612 aktier.
 •  Handel med teckningsrätter: Kommer att ske på Nasdaq Stockholm First North under perioden 8 – 23 februari 2018.
 •  Värdering: Cirka 76,8 MSEK (pre-money).
 •  Handel med BTA (Betalad Tecknad Aktie): Kommer att ske på Nasdaq Stockholm First North från och med den 8 februari 2018 och pågå fram till dess att Bolagsverket har registrerat nyemissionen. Denna registrering beräknas ske i mitten av mars 2018.
 •  Teckningsförbindelser: Bolaget har erhållit teckningsförbindelser om totalt cirka 10,9 MSEK, motsvarande cirka 57 procent av emissionsvolymen.
 •  Marknadsplats: ExpreS2ion Biotech Holding AB:s aktie är noterad på Nasdaq Stockholm First North.
 •  ISIN-kod: SE0008348262.

Finansiell rådgivare

Sedermera Fondkommission är finansiell rådgivare till ExpreS2ion i samband med företrädesemissionen.  

Certified Adviser 

Sedermera Fondkommission är ExpreS2ion Biotech Holding AB:s Certified Adviser. 

För ytterligare information om ExpreS2ion Biotech Holding AB, vänligen kontakta:

Dr. Steen Klysner, VD för ExpreS2ion
Telefon: +45 2062 9908
E-post: sk@expres2ionbio.com 

ExpreS2ion Biotechnologies-img

Om ExpreS2ion

ExpreS2ion Biotech Holding AB, med organisationsnummer 559033-3729, har via det helägda danska dotterbolaget ExpreS2ion Biotechnologies ApS skapat en plattformsteknologi för att möjliggöra kostnadseffektiv och robust produktion av komplexa proteiner till utveckling av vacciner och diagnostik för exempelvis malaria och zikavirus. Dotterbolaget har sedan starten 2010 arbetat tillsammans med forskningsinstitutioner och läkemedelsbolag och har med hjälp av sin patenterade ExpreS2-plattform framställt över 250 olika proteiner med en effektivitet och framgångsfaktor som enligt styrelsen överstiger konkurrerande teknologier. ExpreS2ion utvecklar även konkurrenskraftiga Virus-Like-Particle-baserade vacciner genom sitt joint venture-bolag AdaptVac, som grundades år 2017.