Extra bolagsstämma i SpectraCure AB (publ) ägde rum i Lund den 28 maj 2020. Stämman beslutade att bemyndiga styrelsen att besluta om emission av aktier och teckningsoptioner

Bolagsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästa årsstämma, fatta beslut om att öka bolagets aktiekapital med högst 391 462,50 kronor genom nyemission av högst 2 609 750 aktier och emission av högst 2 609 750 teckningsoptioner. Styrelsen skall kunna besluta om emission av aktier och teckningsoptioner med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt och/eller med bestämmelse om apport, kvittning eller eljest med villkor enligt 2 kap 5 § andra stycket 1-3 och 5 aktiebolagslagen Emissionerna ska ske till marknadsmässiga villkor, med förbehåll för marknadsmässig emissionsrabatt i förekommande fall. Skälet till bemyndigandet är att styrelsen ska ta tillvara på eventuell överteckning och betala arvoden till teckningsgaranter och finansiella rådgivare i företrädesemissionen som beslutades av styrelsen den 5 maj 2020.

För ytterligare information kontakta:

SpectraCure AB (publ), VD, Masoud Khayyami, telefon: +46(0) 70 815 21 90

www.spectracure.se

SpectraCure bildades 2003 som ett start-up-bolag från Lunds universitet och Lunds tekniska högskola. Bolaget är fokuserat på cancerbehandling med medicintekniska system med laserljuskällor som kopplas till cancertumören med införda optiska fibrer, i kombination med ett fotoreaktivt läkemedel. Metoden benämns interstitiell fotodynamisk tumörbehandling, förkortat PDT efter engelskans photodynamic therapy. Denna behandlingsmetod är lämplig för invärtes solida tumörer av olika slag, t ex i prostata och bukspottkörtel, men även andra typer som cancer i huvud- och halsområdet. www.spectracure.com