Fastighetsbolaget Emilshus AB (publ) emitterar seniora icke-säkerställda gröna obligationer

EJ FÖR DISTRIBUTION I ELLER TILL USA, KANADA, AUSTRALIEN ELLER JAPAN ELLER TILL NÅGON AMERIKANSK PERSON (U.S. PERSON SÅSOM DEFINIERAS I REGULATION S I UNITED STATES SECURITIES ACT OF 1933, I DESS NUVARANDE LYDELSE) ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION AV DETTA PRESSMEDDELANDE ÄR FÖRBJUDET ENLIGT LAG

Fastighetsbolaget Emilshus AB (publ) (”Emilshus” eller ”Bolaget”) har emitterat nya seniora icke-säkerställda gröna obligationer med löpande ränta till ett belopp om 400 000 000 kronor (de ”Nya Obligationerna”). De Nya Obligationerna har en löptid om tre år och en rörlig ränta om 3 månader STIBOR plus 310 baspunkter. Emissionslikviden från de Nya Obligationerna kommer användas i enlighet med Bolagets gröna ramverk inklusive för att finansiera återköp av de Befintliga Obligationerna inom ramen för Återköpserbjudandet (såsom definieras nedan).

 

I samband med annonseringen av emissionen av de Nya Obligationerna, och som meddelades i pressmeddelande den 4 juni 2024, har Emilshus erbjudit innehavare av Bolagets utestående icke-säkerställda gröna obligationer med löpande ränta och utestående volym om 400 000 000 kronor med ISIN SE0017769060 (de ”Befintliga Obligationerna”) att delta i ett återköpserbjudande där Emilshus köper tillbaka Befintliga Obligationer mot kontant vederlag till ett pris motsvarande 101,3125 procent av nominellt belopp plus upplupen och icke betald ränta (”Återköpserbjudandet”). Återköpserbjudandet löper ut kl. 12:00 CEST den 12 juni 2024 om det inte förlängs, återupptas, dras tillbaka eller avslutas efter beslut av Emilshus.

 

Emilshus avser att ansöka om upptagande till handel av de Nya Obligationerna på Nasdaq Stockholm Sustainable Bond List, för vilket ändamål Bolaget kommer att upprätta och hos Finansinspektionen söka godkännande av ett noteringsprospekt.

 

Danske Bank A/S, Danmark, Sverige Filial och Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) har agerat arrangörer och joint bookrunners i samband med emissionen av de Nya Obligationerna och som så kallade dealer managers för Återköpserbjudandet. Advokatfirman Cederquist KB agerar legal rådgivare till Emilshus och arrangörerna i samband med emissionen av de Nya Obligationerna och Återköpserbjudandet.

 

För mer information, vänligen kontakta:

Jakob Fyrberg, VD
E-post: jakob.fyrberg@emilshus.com
Telefon: 0705-93 95 96

Emil Jansbo, CFO
E-post: emil.jansbo@emilshus.com
Telefon: 072 243 30 88

 

 

Denna information är sådan information som Fastighetsbolaget Emilshus AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 11 juni 2024 17:25 CEST.

 

 

Om Emilshus

Emilshus är ett fastighetsbolag som med utgångspunkt i småländsk företagskultur förvärvar, utvecklar och förvaltar högavkastande kommersiella fastigheter med södra Sverige som kärnmarknad. Bolagets fastighetsbestånd uppgick per 31 mars 2024 till 820 tkvm uthyrningsbar area fördelat på 139 fastigheter med tyngdpunkt på lätt industri, industriservice/proffshandel och extern- och dagligvaruhandel. Emilshus stamaktie och preferensaktie är noterade på Nasdaq Stockholm.