Fastighetsbolaget Emilshus AB (publ) överväger att emittera nya seniora icke-säkerställda gröna obligationer och offentliggör ett återköpserbjudande avseende dess utestående obligationer

EJ FÖR DISTRIBUTION I ELLER TILL USA, KANADA, AUSTRALIEN ELLER JAPAN ELLER TILL NÅGON AMERIKANSK PERSON (U.S. PERSON SÅSOM DEFINIERAS I REGULATION S I UNITED STATES SECURITIES ACT OF 1933, I DESS NUVARANDE LYDELSE) ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION AV DETTA PRESSMEDDELANDE ÄR FÖRBJUDET ENLIGT LAG

Fastighetsbolaget Emilshus AB (publ) (”Emilshus” eller ”Bolaget”) har mandaterat Danske Bank A/S, Danmark, Sverige Filial och Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) som arrangörer och joint bookrunners för att arrangera obligationsinvesterarmöten med start den 10 juni 2024 i syfte att undersöka förutsättningarna att emittera nya seniora icke-säkerställda gröna obligationer med löpande ränta till ett belopp om upp till 400 000 000 kronor (”Obligationerna”) med en förväntad löptid om tre år (”Obligationsemissionen”). En kapitalmarknadstransaktion kan komma att följa, med förbehåll för bland annat rådande marknadsförhållanden. Likviden från Obligationsemissionen kommer användas i enlighet med Bolagets gröna ramverk inklusive för att finansiera återköp av de Befintliga Obligationerna inom ramen för Återköpserbjudandet (såsom definieras nedan).

 

I samband med den övervägda Obligationsemissionen offentliggör Emilshus idag ett erbjudande till innehavare av Bolagets utestående icke-säkerställda gröna obligationer med löpande ränta och utestående volym om 400 000 000 kronor med ISIN SE0017769060 (de ”Befintliga Obligationerna”) att delta i ett återköpserbjudande där Emilshus köper tillbaka Befintliga Obligationer mot kontant vederlag till ett pris motsvarande 101,3125 procent av nominellt belopp plus upplupen och icke betald ränta (”Återköpserbjudandet”). De Befintliga Obligationerna kommer att återköpas i enlighet med villkoren i det återköpsdokument som är daterat 4 juni 2024 och som finns tillgängligt på länken nedan (”Återköpsdokumentet”).

 

Återköpserbjudandet löper ut kl. 12:00 CEST den 12 juni 2024 om det inte förlängs, återupptas, dras tillbaka eller avslutas efter beslut av Emilshus. Återköpserbjudandet är villkorat av en framgångsrik emission av Obligationerna och med förbehåll för villkoren i Återköpsdokumentet. Innehavare av Obligationerna som accepterar Återköpserbjudandet kan komma att få prioriterad tilldelning av de Nya Obligationerna med förbehåll för de villkor som anges i Återköpsdokumentet.

 

Återköpsdokumentet finns tillgängligt på Emilshus hemsida via följande länk:
Länk till återköpsdokument.

 

Danske Bank A/S, Danmark, Sverige Filial och Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) har utöver mandaten i samband med Obligationsemissionen även mandaterats som så kallade dealer managers för Återköpserbjudandet. Advokatfirman Cederquist KB agerar legal rådgivare till Emilshus och arrangörerna i samband med Obligationsemissionen och Återköpserbjudandet.

 

För mer information, vänligen kontakta:

Jakob Fyrberg, VD
E-post: jakob.fyrberg@emilshus.com
Telefon: 0705-93 95 96
 

Emil Jansbo, CFO
E-post: emil.jansbo@emilshus.com
Telefon: 0722-43 30 88

 

 

Denna information är sådan information som Fastighetsbolaget Emilshus AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 4 juni 2024 10:30 CEST.

 

 

Om Emilshus

Emilshus är ett fastighetsbolag som med utgångspunkt i småländsk företagskultur förvärvar, utvecklar och förvaltar högavkastande kommersiella fastigheter med södra Sverige som kärnmarknad. Bolagets fastighetsbestånd uppgick per 31 mars 2024 till 820 tkvm uthyrningsbar area fördelat på 139 fastigheter med tyngdpunkt på lätt industri, industriservice/proffshandel och extern- och dagligvaruhandel. Emilshus stamaktie och preferensaktie är noterade på Nasdaq Stockholm.