First Venture offentliggör utfall av erbjudandet av B-aktier

First Venture Sweden AB (publ) (“First Venture” eller “Bolaget”) offentliggör idag utfallet av erbjudandet om 245 MSEK inför noteringen av B-aktierna på Nasdaq First North Growth Market (”Erbjudandet”). Erbjudandet övertecknades. Intresset var stort och Erbjudandet, som riktades mot institutionella investerare i Sverige och allmänheten i Sverige, Finland, Danmark och Norge, övertecknades från över 3 100 konton. Handeln på Nasdaq First North Growth Market är planerad till fredag den 2 juli 2021, förutsatt slutligt godkänd ansökan.

Erbjudandet i korthet

  • Priset per aktie i Erbjudandet var 9,75 kr, motsvarande en rabatt mot NAV, som Bolaget offentliggjorde 8 juni 2021, om 24,1%. Marknadsvärdet efter genomförandet av Erbjudandet uppgår till cirka 365 MSEK.
  • Erbjudandet omfattade en nyemission av 25 128 206 B-aktier motsvarande en emissionslikvid om 245 MSEK. Styrelsen har beslutat att inte utnyttja övertilldelningsemissionen.
  • Genom Erbjudandet ökar antalet aktier från 12 396 000 till 37 524 206, varav 36 689 206 B-aktier och 835 000 A-aktier, vilket motsvarar en utspädning om cirka 67,0 procent av kapitalet och cirka 55,8 procent av rösterna i Bolaget.
  • Rutger Arnhult via M2 Asset Management, Tham Special Investment AB, Movenio Fastigheter AB, Roosgruppen AB och WMG Advisors LLP, tillsammans med övriga ankarinvesterare, har förvärvat B-aktier i Erbjudandet till ett belopp om cirka 185 MSEK.
  • Första handelsdag på Nasdaq First North Growth Market är planerad till fredag den 2 juli 2021, förutsatt slutligt godkänd ansökan senast första dag för handel i Bolagets B-aktie. Aktierna kommer att handlas under kortnamnet ”FIRST B”.

 

Rune Nordlander, VD och grundare, kommentar

”Det stora intresset för First Venture och erbjudandet gör mig oerhört stolt och är ytterligare ett bevis på First Venture’s investeringsfokus inom sektorerna Teknik, Hälsa och Hållbarhet och vår potential i att identifiera starka entreprenörsteam som skapar morgondagens stjärnor. Jag vill härmed önska alla nya aktieägare välkomna på den resa där vi nu tillsammans tar nästa steg i den fortsatta utvecklingen av vår investeringsportfölj."

Peter Werme, Styrelseordförande och grundare, kommentar

”Noteringen av First Venture’s B-aktie är resultatet av ett hårt och engagerat arbete under många år. Noteringen skapar en stark plattform och en ökad finansiell kraft för att fortsätta stödja tillväxt i vår befintliga portfölj såväl som att investera i nya intressanta tillväxtbolag. Vi ser fram emot att fortsätta leverera god avkastning till våra aktieägare med målet att substansvärde ska uppgå till 2 miljarder inom tre år.”

Rådgivare

Naventus Corporate Finance är finansiell rådgivare och Advokatfirman Delphi är legal rådgivare till Bolaget i samband med Erbjudandet. Nordnet Bank agerar Selling agent i Sverige, Finland, Danmark och Norge.

Redeye AB är Bolagets Certified Adviser och kan nås på följande kontaktuppgifter:

  • Telefon: +46 8 121 576 90
  • email: certifiedadviser@redeye.se

För ytterligare information, kontakta:

Rune Nordlander, VD och Partner

rune.nordlander@first-venture.se

Mobil: +46 733 896 827

Peter Werme, Styrelseordförande och Partner

peter.werme@first-venture.se

Mobil: +46 706 267 899

Viktig information

Publicering, offentliggörande eller distribution av detta pressmeddelande kan i vissa jurisdiktioner vara föremål för restriktioner enligt lag och personer i de jurisdiktioner där detta pressmeddelande har offentliggjorts eller distribuerats bör informera sig om och följa sådana legala restriktioner. Mottagaren av detta pressmeddelande ansvarar för att använda detta pressmeddelande och informationen häri i enlighet med tillämpliga regler i respektive jurisdiktion. Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om, eller inbjudan att, förvärva eller teckna några värdepapper i First Venture i någon jurisdiktion, varken från First Venture eller från någon annan.

Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om eller inbjudan avseende att förvärva eller teckna värdepapper i USA. Värdepapperna som omnämns häri får inte säljas i USA utan registrering, eller utan tillämpning av ett undantag från registrering, enligt den vid var tid gällande U.S. Securities Act från 1933 ("Securities Act"), och får inte erbjudas eller säljas i USA utan att de registreras, omfattas av ett undantag från, eller i en transaktion som inte omfattas av registreringskraven enligt Securities Act. Det finns ingen avsikt att registrera några värdepapper som omnämns häri i USA eller att lämna ett offentligt erbjudande avseende sådana värdepapper i USA. Informationen i detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras, kopieras, reproduceras eller distribueras, direkt eller indirekt, helt eller delvis, i eller till Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Singapore, Sydafrika, USA eller någon annan jurisdiktion där sådant offentliggörande, publicering eller distribution av denna information skulle stå i strid med gällande regler eller där en sådan åtgärd är föremål för legala restriktioner eller skulle kräva ytterligare registrering eller andra åtgärder än vad som följer av svensk rätt. Åtgärder i strid med denna anvisning kan utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning.

Detta pressmeddelande är inte ett prospekt eller EU-tillväxtprospekt enligt betydelsen i förordning (EU) 2017/1129 ("Prospektförordningen") och har inte blivit godkänt av någon regulatorisk myndighet i någon jurisdiktion. Ett EU-tillväxtprospekt har upprättats i samband med Erbjudandet och har granskats och godkänts av Finansinspektionen som är den svenska behöriga myndigheten under Prospektförordningen.

Informationen i detta meddelande får inte vidarebefordras eller distribueras till någon annan person och får över huvud taget inte reproduceras. Varje vidarebefordran, distribution, reproduktion eller avslöjande av denna information i dess helhet eller i någon del är otillåten. Att inte följa dessa anvisningar kan medföra en överträdelse av Securities Act eller tillämpliga lagar i andra jurisdiktioner.

Detta pressmeddelande utgör inte en inbjudan att garantera, teckna eller på annat sätt förvärva eller överlåta värdepapper i någon jurisdiktion. Detta pressmeddelande utgör inte en rekommendation för eventuella investerares beslut avseende Erbjudandet. Varje investerare eller potentiell investerare bör genomföra en egen undersökning, analys och utvärdering av verksamheten och informationen som beskrivs i detta meddelande och all offentligt tillgänglig information. Priset och värdet på värdepapperen kan minska såväl som öka. Uppnådda resultat utgör ingen vägledning för framtida resultat. Varken innehållet på Bolagets webbplats eller annan webbplats som är tillgänglig genom hyperlänkar på Bolagets webbplats är inkorporerade i eller utgör del av detta pressmeddelande.

Framåtriktade uttalanden

Detta pressmeddelande innehåller framåtriktade uttalanden som avser Bolagets avsikter, bedömningar eller förväntningar avseende Bolagets framtida resultat, finansiella ställning, likviditet, utveckling, utsikter, förväntad tillväxt, strategier och möjligheter samt de marknader inom vilka Bolaget är verksamt. Framåtriktade uttalanden är uttalanden som inte avser historiska fakta och kan identifieras av att de innehåller uttryck som "anser", "förväntar", "förutser", "avser", "uppskattar", "kommer", "kan", "förutsätter", "bör" "skulle kunna" och, i varje fall, negationer därav, eller liknande uttryck. De framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande är baserade på olika antaganden, vilka i flera fall baseras på ytterligare antaganden. Även om Bolaget anser att de antaganden som reflekteras i dessa framåtriktade uttalanden är rimliga, kan det inte garanteras att de kommer att infalla eller att de är korrekta. Då dessa antaganden baseras på antaganden eller uppskattningar och är föremål för risker och osäkerheter kan det faktiska resultatet eller utfallet, av många olika anledningar, komma att avvika väsentligt från vad som framgår av de framåtriktade uttalandena. Sådana risker, osäkerheter, eventualiteter och andra väsentliga faktorer kan medföra att den faktiska händelseutvecklingen avviker väsentligt från de förväntningar som uttryckligen eller underförstått anges i detta pressmeddelande genom de framåtriktade uttalandena. Bolaget garanterar inte att de antaganden som ligger till grund för de framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande är korrekta och varje läsare av pressmeddelandet bör inte opåkallat förlita dig på de framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande. Den information, de uppfattningar och framåtriktade uttalanden som uttryckligen eller underförstått framgår häri lämnas endast per dagen för detta pressmeddelande och kan komma att förändras. Varken Bolaget eller någon annan åtar sig att se över, uppdatera, bekräfta eller offentligt meddela någon revidering av något framåtriktat uttalande för att återspegla händelser som inträffar eller omständigheter som förekommer avseende innehållet i detta pressmeddelande, såtillvida det inte krävs enligt lag eller Nasdaq First North Growth Markets regelverk för emittenter.

Information till distributörer

I syfte att uppfylla de produktstyrningskrav som återfinns i: (a) Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/65/EU om marknader för finansiella instrument, i konsoliderad version, ("MiFID II"); (b) artikel 9 och 10 i Kommissionens delegerade direktiv (EU) 2017/593, som kompletterar MiFID II; och (c) nationella genomförandeåtgärder (tillsammans "Produktstyrningskraven i MiFID II") samt för att friskriva sig från allt utomobligatoriskt, inomobligatoriskt eller annat ansvar som någon "tillverkare" (i den mening som avses enligt Produktstyrningskraven i MiFID II) annars kan omfattas av, har de erbjudna aktierna varit föremål för en produktgodkännandeprocess, som har fastställt att dessa aktier är: (i) lämpliga för en målmarknad bestående av icke-professionella investerare och investerare som uppfyller kriterierna för professionella kunder och godtagbara motparter, såsom definierat i MiFID II; och (ii) lämpliga för spridning genom alla distributionskanaler som tillåts enligt MiFID II ("EU Målmarknadsbedömningen"). Oaktat Målmarknadsbedömningen bör distributörer notera att: priset på Bolagets aktier kan sjunka och investerare kan förlora hela eller delar av sin investering, att Bolagets aktier inte är förenade med någon garanti avseende avkastning eller kapitalskydd och att en investering i Bolagets aktier endast är lämplig för investerare som inte är i behov av garanterad avkastning eller kapitalskydd och som (ensamma eller med hjälp av lämplig finansiell eller annan rådgivare) är kapabla att utvärdera fördelarna och riskerna med en sådan investering och som har tillräckliga resurser för att bära de förluster som en sådan investering kan resultera i. Målmarknadsbedömningen påverkar inte andra krav avseende kontraktuella, legala eller regulatoriska försäljningsrestriktioner med anledning av Erbjudandet.

Målmarknadsbedömningen utgör, för undvikande av missförstånd, inte (a) en ändamålsenlighets- eller lämplighetsbedömning i den mening som avses i MiFID II eller (b) en rekommendation till någon investerare eller grupp av investerare att investera i, förvärva, eller vidta någon annan åtgärd avseende Bolagets aktier.

Varje distributör är ansvarig för att genomföra sin egen Målmarknadsbedömning avseende Bolagets aktier samt för att besluta om lämpliga distributionskanaler.