Fluicell AB (publ) meddelar sista dag för handel med BTU och första dag för handel med teckningsoptioner av serie TO 4

Fluicell AB:s (publ) (”Fluicell” eller ”Bolaget”) företrädesemission av units, vars teckningsperiod avslutades den 24 oktober 2022, har nu registrerats på Bolagetsverket. Bolaget meddelar härmed att sista dag för handel med BTU (betald tecknad unit) är den 10 november 2022 och stoppdag är den 14 november 2022. Första dag för handel med teckningsoptioner av serie TO 4 är den 16 november 2022.

Under perioden 10 oktober – 24 oktober 2022 genomförde Fluicell en företrädesemission av units som tillförde Bolaget cirka 24,4 MSEK, före emissionskostnader. Genom företrädesemissionen nyemitterades 9 773 975 aktier och 3 909 590 teckningsoptioner av serie TO 4. Företrädesemissionen har nu registrerats på Bolagsverket och sista dag för handel med BTU är den 10 november 2022 och stoppdag är den 14 november 2022. Aktierna och teckningsoptioner av serie TO 4 beräknas distribueras till VP-konto/depå den 16 november 2022.

Efter registreringen uppgår det totala antalet aktier i Fluicell till 24 434 937 aktier. Aktiekapitalet uppgår efter registreringen till 2 687 843,07 SEK. Härutöver finns 3 909 590 utestående teckningsoptioner av serie TO 4. De nyemitterade teckningsoptionerna av serie TO 4 kommer att handlas på Nasdaq First North Growth Market och första dag för handel är den 16 november 2022. Teckningsoptioner av serie TO 4 har ISIN-kod SE0018690687 och kommer att handlas under kortnamnet ”FLUI TO 4”.

Sammanfattande villkor för teckningsoptioner av serie TO 4

Varje (1) teckningsoption av serie TO 4 berättigar till teckning en (1) ny aktie i Fluicell under perioden från och med den 2 juni 2023 till och med den 16 juni 2023. Lösenkursen kommer att uppgå till sjuttio (70) procent av den genomsnittliga volymvägda kursen för aktien enligt Nasdaq First North Growth Markets officiella kursstatistik under en period om tio (10) handelsdagar som slutar två (2) bankdagar innan nyttjandeperioden inleds. Bolaget kommer att offentliggöra lösenkursen dagen innan den första dagen i nyttjandeperioden. Teckningskursen ska avrundas till närmsta heltal öre, inte överstiga 4,20 SEK per ny aktie och inte understiga aktiens kvotvärde. Detta innebär att Fluicell genom inlösen av teckningsoptioner av serie TO 4 kan erhålla upp till 16,4 MSEK före emissionskostnader, förutsatt fullt utnyttjande till högsta teckningskurs. Fullständiga villkor och anvisningar för teckningsoptioner av serie TO 4 finns tillgängliga på Bolagets hemsida (www.fluicell.com).

För ytterligare information om företrädesemissionen, vänligen kontakta:

Sedermera Corporate Finance AB

Telefon: +46 40 615 14 10

E-post: cf@sedermera.se

www.sedermera.se

För mer information om Fluicell, vänligen kontakta:

Mats Jonasson, CFO

Telefon: +46 (0) 768 70 63 88

E-post:mats@fluicell.com

Victoire Viannay, VD

Telefon: +46 (0) 763 07 03 27

E-post: victoire@fluicell.com

www.fluicell.com

Fluicell AB 
Flöjelbergsgatan 8C, 431 37 Mölndal, Sverige
+46 762 08 33 54 
http://fluicell.com/ 
info@fluicell.com

Om Fluicell:

Fluicell är ett Göteborgsbaserat bolag som har kommersialiserat en produktportfölj för att bearbeta och studera enskilda celler inom framför allt läkemedelsutveckling. Fluicells befintliga produkter är forskningsinstrumenten BioPen®, Dynaflow® Resolve och Biozone 6® som ger forskare möjlighet att studera, bearbeta och mäta läkemedelseffekter i enskilda celler på en unik detaljnivå. Som en vidareutveckling av den befintliga produktportföljen har Fluicell utvecklat en unik högupplöst teknologi för bioprinting i både 2D och 3D under namnet Biopixlar® och Biopixlar® AER. Fluicell bedriver dessutom utveckling av avancerade terapiläkemedel baserade på Biopixlar-printade transplanterbara biokompositer. Bolaget verkar inom tre terapiområden där den underliggande orsaken till sjukdom är en vävnadsskada. Dessa sjukdomsområden inkluderar autoimmuna sjukdomar, t.ex typ 1 diabetes, vävnadsdegenerativa sjukdomar i centrala nervsystemet, t.ex blindhet eller dövhet samt hjärtsvikt orsakad av exempelvis ischemisk hjärtsjukdom, hjärtinfarkt eller annan hjärtsjukdom med associerad vävnadsskada. Mer information finns på www.fluicell.com. Fluicells Certified Adviser på Nasdaq First North Growth Market är Svensk Kapitalmarknadsgranskning AB som kan nås på +46 11 32 30 732 alternativt via ca@skmg.se

Fler artiklar om Fluicell