Fluicell AB tillförs cirka 3,9 MSEK före emissionskostnader genom teckningsoptioner av serie TO4

Den 16 juni 2023 avslutades nyttjandeperioden för teckningsoptioner av serie TO4 som emitterades i samband med Fluicell AB:s (“Fluicell” eller “Bolaget”) företrädesemission av units som offentliggjordes den 29 augusti 2022 (”TO4”). Totalt utnyttjades 2 725 873 teckningsoptioner av serie TO4, motsvarande en teckningsgrad om cirka 69,3 procent.  Fluicell tillförs därmed cirka 3,9 MSEK före emissionskostnader.

Utfall i optionsinlösen av TO4

Under perioden 2 juni 2023 fram till och med den 16 juni 2023 har innehavare av TO4 haft rätt att teckna en (1) ny aktie i Fluicell till en teckningskurs om 1,42 SEK per aktie. Totalt utnyttjades 2 725 873 teckningsoptioner av serie TO4, motsvarande en teckningsgrad om cirka 69,3 procent. Fluicell tillförs därmed cirka 3,9 MSEK före emissionskostnader.

Genom utnyttjandet av TO4 emitteras 2 725 873 nya aktier. Beslut om tilldelning av aktier beräknas formellt ske den 21 juni 2023. Konvertering från interimsaktier till ordinarie aktier förväntas ske omkring den 7 juli 2023 och ordinarie aktier förväntas vara synliga på varje tecknares depå cirka två bankdagar därefter.

Antal aktier och aktiekapital

Utnyttjandet av TO4 innebär att antalet aktier i Bolaget ökar med 2 725 873 aktier och aktiekapitalet ökar med cirka 299 846,03 SEK, vilket innebär en utspädningseffekt om cirka 10,0 procent av rösterna och kapitalet i Bolaget. När de nyemitterade aktierna från TO4 är registrerade hos Bolagsverket kommer det totala antalet aktier i Fluicell att uppgå till 27 218 405 aktier, och aktiekapitalet kommer att uppgå till cirka 2 994 024,55 SEK.

Rådgivare

I samband med inlösen av teckningsoptioner av serie TO4 agerar Sedermera Corporate Finance AB finansiell rådgivare, Markets & Corporate Law Nordic AB legal rådgivare samt Nordic Issuing AB emissionsinstitut. Shark Communication AB bistår Bolaget med rådgivning avseende kommunikation.

För mer information om Fluicell, vänligen kontakta:

Victoire Viannay, VD

Telefon: +46 (0) 763 03 27

E-post: victoire@fluicell.com

www.fluicell.com

Denna information är sådan information som Fluicell AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 19 juni 2022 kl. 13:05

Fluicell AB 
Flöjelbergsgatan 8C, 431 37 Mölndal, Sverige
+46 762 08 33 54 
http://fluicell.com/ 
info@fluicell.com

Om Fluicell

Fluicell är ett Göteborgsbaserat bolag som har kommersialiserat en produktportfölj för att bearbeta och studera enskilda celler inom framför allt läkemedelsutveckling. Fluicells befintliga produkter är forskningsinstrumenten BioPen®, Dynaflow® Resolve och Biozone® 6 som ger forskare möjlighet att studera, bearbeta och mäta läkemedelseffekter i enskilda celler på en unik detaljnivå. Som en vidareutveckling av den befintliga produktportföljen har Fluicell utvecklat en unik högupplöst teknik för bioprinting i både 2D och 3D under namnet Biopixlar® och Biopixlar® AER. Fluicell bedriver dessutom utveckling av avancerade terapiläkemedel baserade på Biopixlar®-printade transplanterbara biokompositer. Bolaget verkar inom tre terapiområden där den underliggande orsaken till sjukdom är en vävnadsskada. Dessa sjukdomsområden inkluderar autoimmuna sjukdomar, t. ex. typ 1 diabetes, vävnadsdegenerativa sjukdomar i centrala nervsystemet, t. ex. blindhet eller dövhet samt hjärtsvikt orsakad av exempelvis ischemisk hjärtsjukdom, hjärtinfarkt eller annan hjärtsjukdom med associerad vävnadsskada. Mer information finns på  https://fluicell.com. Fluicells Certified Adviser på Nasdaq First North Growth Market är Svensk Kapitalmarknadsgranskning AB som kan nås på +46 (0)11 32 30 732 alternativt på ca@skmg.se

Fler artiklar om Fluicell