Företrädesemissionen för expansion övertecknades

Företrädesemissionen för att finansiera solenergiföretaget Absolicons expansion globalt tecknades till drygt 56 MSEK vilket innebär en teckningsgrad om 112%.

Absolicons företrädesemission som pågick 19 februari – 12 mars 2020 tecknades till totalt 56 448 810 kr vilket motsvarar en teckningsgrad om 112% av det beslutade emissionsbeloppet om 50,2 MSEK.

Varje gammal aktie gav tre företrädesrätter. 10 teckningsrätter krävdes för att få teckna en ny aktie för 110 kr. Totalt har 319 186 aktier tecknats med stöd av teckningsrätter och 193 985 aktier utan teckningsrätter.

Styrelsen har i emissionsbeslutet möjliggjort för ägarspridning genom två övertilldelningsemissioner, vilket innebär att även tecknare utan företräde har chans att få tilldelning.

Då emissionen övertecknats kommer styrelsen besluta att emittera ytterligare 18 000 aktier till samma kurs och med avsteg från företrädesrätten. Tilldelningen sker i första hand i poster om 20 aktier i syfte att utöka antalet aktieägare i Absolicon och i andra hand enligt anvisningarna i prospektet.

Eftersom såväl företrädesemissionen som övertilldelningsemissionen övertecknas kommer huvudägaren Joakim Byström, genom sitt bolag Eniara AB, att avyttra 18 000 sedan tidigare innehavda aktier, till samma teckningskurs som i nyemissionen, att fördelas i poster om 20 aktier i syfte att utöka antalet aktieägare i Absolicon och i andra hand enligt anvisningarna i prospektet.

Vid registreringen hos Bolagsverket kommer, med antagande att styrelsen beslutar att genomföra övertilldelningsemissionen, aktiekapitalet att ökas med 475 073 kr, från 1 523 577 kr till 1 998 650 kr. Antalet aktier kommer att ökas med 475 073 aktier, från 1 523 577 aktier till 1 998 650 aktier. De nyemitterade aktierna kommer att utgöra 24 procent av samtliga aktier.

Absolicon kommer inklusive överteckningsemissionen att tillföras ca 50,7 MSEK efter emissionskostnader om ca 1,5 Mkr. Emissionskostnaderna vilket motsvarar ca 2,8 procent av totalt tecknat belopp.

Styrelsen kommer att sammanträda under för att besluta om överteckningsemission och tilldelning i enlighet med emissionsmemorandumet senast den 20/3 2020.

Handel pågår både i Absolicons ordinarie aktie (ABSL) och i betalda tecknade aktier (ABSL BTA) fram till dess att emissionen registrerats, varvid BTA omvandlas till ordinarie aktier.

Under perioden genomförde Absolicon tre presentationer: på Financial Stockholm 24 februari 2020, hos Aktiespararna Gävle den 3 mars, Klimatkväll på Nalen i Stockholm den 4 mars, Småbolagsjakten 4 mars och Naventus 12 mars (på engelska).

Se gärna presentation och magasin:

>> Presentation på Småbolagsjakten

>> Absolicons magasin 2020

Denna information är sådan information som Absolicon Solar Collector AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande 13 mars 2020.

Joakim Byström vd Absolicon Solar Collector AB

E-post: joakim@absolicon.com
tel: 0611-557000

Pressbilder: http://www.absolicon.se/nyheter/pressbilder/ 

Absolicon är ett börsnoterat svenskt solenergiföretag, specialiserat på koncentrerad solvärme. Solfångaren T160 arbetar upp till 160°C och har den högsta optiska verkningsgraden som någonsin uppmätts för ett kommersiellt tillgängligt litet paraboliskt tråg. Absolicon har uppnått banbrytande prestanda och levererat en första produktionslina till den kinesiska provinsen Sichuan och byggt en robotiserad produktionslina i Sverige för demonstration för intresserade kunder och för egen tillverkning av solfångare. Tre ramavtal har tecknats för leverans av produktionslina till Sydafrika, Kenya respektive Cypern. Varje produktionslina har kapacitet att producera en solfångare var sjätte minut, 50 MWp(th) årligen. Företaget kombinerar solenergiforskning med försäljning av solfångarfält till industrier som behöver hetta och ånga samt kompletta robotiserade produktionslinor för T160.