Företrädesemissionen i Alzinova övertecknad

Den 5 december 2018 avslutades teckningstiden i Alzinova AB:s företrädesemission om högst cirka 30,1 MSEK. Företrädesemissionen tecknades till cirka 33,8 MSEK, inklusive teckningsförbindelser, motsvarande en teckningsgrad om cirka 112 procent varav 91,5 procent tecknades med företrädesrätt. Garantiåtagandena behöver därmed inte tas i anspråk. Alzinova tillförs därmed cirka 30,1 miljoner kronor före emissionskostnader.

VD Per Wester kommenterar

”Jag vill tacka alla investerare som visat oss detta grundmurade förtroende. Alzinova har nu finansiella medel att genomföra den planerade kliniska studien på patienter med mild Alzheimers sjukdom. Det blir första gången som en oligomerspecifik vaccinering kommer att testas på människor. Vi känner oss enormt motiverade att fortsätta utveckla detta intressanta läkemedel. I skenet av att immunterapier riktad mot Amyloid-β är de enda som hittills visat någon typ av effekt och att oligomera former av denna peptid visat sig vara den toxiska varianten, så ser vi stora möjligheter att ALZ-101 kan visa sig vara en både effektiv och säker behandling vid Alzheimers sjukdom. I den kommande studien kommer vi primärt studera säkerhet och tolerabilitet.”


Teckning och tilldelning

Genom företrädesemissionen nyemitteras 1 369 600 aktier. 1 252 585 aktier (cirka 91,5 procent av emissionsvolymen) tilldelades tecknare med stöd av företrädesrätt. Avräkningsnotor är planerade att skickas ut idag, den 10 december 2018. Alzinova tillförs därmed cirka 30,1 miljoner kronor före avdrag för emissionskostnader, som beräknas uppgå till cirka 2,9 MSEK exklusive garantikostnader. Garantikostnader beräknas uppgå till cirka 2,6 MSEK. 

Aktier och aktiekapital

Efter företrädesemissionen uppgår aktiekapitalet till 1 801 024 kronor fördelat på 6 848 000 aktier. Handel med betalda tecknade aktier (BTA) pågår fram till dess att företrädesemissionen har registrerats av Bolagsverket vilket beräknas ske i början av januari 2019. 

Rådgivare
Corpura Fondkommission AB agerar finansiell rådgivare i samband med emissionen. Legal rådgivare till bolaget i samband med emissionen är Fredersen Advokatbyrå AB. Aqurat Fondkommission AB agerar emissionsinstitut.

För ytterligare information:

Per Wester, VD
Telefon: 0708–374 433
E-post: per.wester@alzinova.com

Denna information är sådan information som Alzinova AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom Per Westers försorg, för offentliggörande den 10 december 2018 kl. 10.15.

Kort om Alzinova

Alzinova (ALZ) bedriver forskning och utveckling av läkemedel för behandling av Alzheimers sjukdom – en av våra största folksjukdomar mot vilken effektiv behandling saknas. Bolagets patenterade teknologi möjliggör utveckling av nya terapier med potential att med stor träffsäkerhet angripa de skadliga ämnen som är centrala för sjukdomens uppkomst. Alzinovas fokus är utveckling av ett vaccin som ett långverkande läkemedel för behandling och förebyggande av Alzheimers sjukdom. Vaccinet är under preklinisk utveckling för förberedande inför studier i människa. Bolaget bedriver även utveckling inom diagnostik avseende sjukdomen. Alzinova är grundat av forskare som verkat vid MIVAC forskningscenter inom Göteborgs universitet och av GU Ventures AB.