Företrädesemissionen i PExA AB blev övertecknad och bolaget tillförs cirka 20,8 MSEK genom företrädesemissionen

Den partiellt garanterade företrädesemissionen om cirka 20,8 MSEK som offentliggjordes den 14 maj 2021 (”Företrädesemissionen”) i PExA AB (”PExA” eller ”Bolaget”) tecknades till totalt cirka 121 procent. Genom företrädesemissionen tillförs Bolaget cirka 20,8 MSEK före emissionskostnader.

Teckning
Teckningsperioden avslutades den 8 juni 2021. Företrädesemissionen tecknades till cirka 89,5 procent med stöd av uniträtter och cirka 31,5 procent utan stöd av uniträtter. Totalt tecknades Företrädesemissionen till cirka 25,1 MSEK, vilket motsvarar en teckningsgrad om cirka 121 procent.

Tilldelning
Tilldelning av units som tecknats utan stöd av uniträtter har skett i enlighet med villkoren för tilldelning i Företrädesemissionen, vilka anges i det memorandum som upprättats med anledning av Företrädesemissionen. Besked om sådan tilldelning meddelas separat genom avräkningsnota. Förvaltarregistrerade aktieägare erhåller besked om tilldelning i enlighet med instruktioner från respektive förvaltare.

VD Erik Ekbo kommenterar utfallet
– En överteckning på 21 procent är för oss ett tecken på att PExA är på rätt väg. Vi tackar för förtroendet från både befintliga och nya aktieägare.

Aktier och aktiekapital
Genom Företrädesemissionen kommer aktiekapitalet i PExA att öka med 2 162 296,875 SEK, från 2 162 296,875 SEK till 4 324 593,75 SEK genom utgivande av 17 298 375 nya aktier, och antalet teckningsoptioner av serie TO1 B kommer att uppgå till 17 298 375.

Garantier
I samband med Företrädesemissionen har externa investerare lämnat garantiåtaganden. För lämnade garantiåtaganden utgår garantiersättning om 12 procent av det garanterade beloppet i kontant ersättning alternativt 14 procent av det garanterade beloppet i form av nyemitterade aktier i Bolaget. Garanter som önskar erhålla garantiersättning i form av nyemitterade aktier ska underrätta Mangold Fondkommission senast den 15 juni 2021. Teckningskursen för eventuella aktier som ska emitteras som garantiersättning har fastställts till 1,30 SEK per aktie, vilket motsvarar den volymvägda genomsnittskursen för Bolagets aktie under teckningsperioden i Företrädesemissionen. Totalt kan därmed högst 1 390 116 nya aktier av serie B komma att emitteras som garantiersättning till garanterna.

Rådgivare
Mangold Fondkommission AB är finansiell rådgivare och emissionsinstitut. Qap Legal Advisors AB är legal rådgivare i samband med Företrädesemissionen.

För ytterligare information om PExA, vänligen kontakta:

Erik Ekbo, VD
Telefon: 0723-92 30 30
E-post: erik@pexa.se

PExA AB (556956-9246) har utvecklat PExA 2.1, ett patenterat forskningsinstrument som hjälper forskare att på ett smart sätt samla in biologiska prover från de minsta luftvägarna genom en enkel utandningsmanöver. PExAs teknologi används för närvarande av framstående forskargrupper i flera olika länder och forskning med instrumentet har resulterat i cirka 30 vetenskapliga publikationer, vilka fungerar som referensmaterial för PExAs metod. Bolagets långsiktiga målsättning är att marknadsföra och sälja diagnostiska instrument för folksjukdomar (t.ex. lungcancer och KOL) som ska användas globalt för diagnostisering eller allmän screening på inrättningar där vård erbjuds. Bolaget avser vid den tidpunkt det är aktuellt med försäljning till kliniker att ha utvecklat mer patientnära, smidiga och kommersiella produkter, vilket innebär att PExA vänder sig till en betydligt bredare marknad, vilken idag omfattar åtskilliga miljoner patienter globalt.
PExAs B-aktie är noterad på Spotlight Stock Market.